Di­na­mo još tra­ži su­par­ni­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Pr­vog da­na lje­ta, ko­ji su obi­lje­ži­li lo­kal­ni plju­sko­vi, no­go­me­ta­ši Di­na­ma kre­nu­li su u no­ve pri­pre­me. Ju­čer i da­nas uju­tro ima­li su tes­ti­ra­nja, pos­li­je­pod­ne tre­nin­ge, a već u pe­tak kre­ću u Moravske Toplice na os­nov­ni dio pri­pre­ma gdje će ra­di­ti na stje­ca­nju kon­di­ci­je, ali i sla­ga­nju igre. U Slo­ve­ni­ji će os­ta­ti do 9. sr­p­nja (već 15. sr­p­nja po­či­nje im pr­vens­tvo utak­mi­com s Is­trom u Pu­li). Za vri­je­me tih pri­pre­ma u Mur­skoj So­bo­ti odi­grat će če­ti­ri utak­mi­ce. Za­nim­lji­vo, još se ne zna­ju svi su­par­ni­ci, zna se da će 1. sr­p­nja igra­ti s do­ma­ćom Mu­rom, a 8. sr­p­nja, dan pri­je po­vrat­ka u Za­greb s če­škom mom­ča­di – Slo­vač­ko. U pla­nu su još dvi­je utak­mi­ce, ter­mi­ni bi tre­ba­li bi­ti 4. i 7. sr­p­nja, ali su­par­ni­ci su za­sad ne­poz­na­ni­ca. Ju­čer je čak bi­lo te­ško za­klju­či­ti ko­li­ko će igra­ča i ko­ji na pri­pre­me u Slo­ve­ni­ju. Ti­je­kom da­na do­la­zi­le su raz­ne in­for­ma­ci­je, valj­da još i Pe­tev va­že ko­ga će po­ves­ti, a ko­ga ne­će. Sve to ne iz­gle­da baš ne­što or­ga­ni­zi­ra­no i obe­ća­va­ju­će. Pa do­bar dio na­ših klu­bo­va ured­no je obja­vio po­pi­se igra­ča, obja­vi­li su ih i ne­ki ma­li klu­bo­vi, a Di­na­mo kao da tu još lu­ta. U re­du, mo­žda je ma­lo sve po­re­me­tio raz­laz sa sport­skim di­rek­to­rom ko­ji je mo­žda imao ne­ke svo­je ide­je, pa klup­ska po­li­ti­ka, ko­ja ima svo­je vi­zi­je, sve to tre­ba us­kla­di­ti s vi­zi­jom tre­ne­ra, a či­ni se da je rok za to, a Pe­tev je s od­mo­ra do­šao u po­ne­dje­ljak, bio pre­kra­tak. Ka­ko bi­lo, s Di­na­mom vi­še ni­su ni Mac­ha­do, Gon­ca­lo, Lo­vren, Ši­tum i Sol­do, na od­la­sku su Sc­hil­den­feld i Ka­ri­mi, upi­tan je Ce­ki­ci, Pe­rić je još oz­li­je­đen i pri­klju­čit će se u Slo­ve­ni­ji. No­vi su tek deč­ki s po­sud­be ko­ji se vra­ća­ju, Rah­ma­ni je svo­je odra­dio u Lo­ko­mo­ti­vi i u ka­dru je Ivaj­la Pe­te­va, a oči­to će i Ju­ni­or Fer­nan­des u ne­dos­tat­ku po­nu­du ili no­ve po­sud­be u ko­joj bi net­ko pre­uzeo nje­go­vu pla­ću od 900.000 eura go­diš­nje, bi­ti u lju­ba­vi s bu­gar­skim tre­ne­rom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.