Bro­ok Lo­pez pre­se­lio se iz Net­sa u Zup­če­ve La­ker­se

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (db)

Cen­tar Bro­ok Lo­pez (29, 213 cm), biv­ši su­igrač Bo­ja­na Bog­da­no­vi­ća u Net­si­ma, no­vi je su­igrač Ivi­ce Zup­ca u La­ker­si­ma. Do­go­di­lo se to raz­mje­nom iz­me­đu Net­sa i La­ker­sa u ko­joj je klub iz Bro­ok­lyna dao svog pr­vog cen­tra za ru­skog cen­tra Moz­go­va i ra­zi­gra­va­ča Ru­ssel­la. A tak­vih “de­alo­va” ovih bi da­na mo­glo bi­ti još jer u no­ći na pe­tak odr­ža­va se NBA draft pa se iz­me­đu NBA klu­bo­va mo­že oče­ki­va­ti in­ten­ziv­na tr­go­vi­na igra­či­ma i “pic­ko­vi­ma”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.