‘Mi pro­du­lju­je­mo ka­ri­je­re’

O du­go­vječ­nos­ti biv­še­ga ka­pe­ta­na hr­vat­ske no­go­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je, 35-go­diš­njeg Da­ri­ja Sr­ne, u Do­njec­ku se već 12 go­di­na bri­ne fi­zi­ote­ra­pe­ut Gr­ško­vić

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - To­mis­lav Da­so­vić to­mis­lav.da­so­vic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Fi­zi­ote­ra­pe­ut por­tu­gal­ske re­pre­zen­ta­ci­je An­to­nio Gas­par tvr­di da će Cris­ti­ano Ro­nal­do igra­ti vr­hun­ski kao da­nas sve do 35. go­di­ne Tra­gom in­for­ma­ci­je da je Cris­ti­ano Ro­nal­do u svoj no­vi ugo­vor s Re­alom ugra­dio stav­ku po ko­joj mu je do­pu­šte­no ko­ris­ti­ti us­lu­ge pri­vat­nog fi­zi­ote­ra­pe­uta, na raz­nim adre­sa­ma ši­rom Eu­ro­pe po­tra­ži­li smo ne­ko­li­ci­nu na­ših “zlat­nih ru­ku” an­ga­ži­ra­nih u sto­že­ri­ma poz­na­tih no­go­me­ta­ša. No, vra­ti­mo se na­čas Ro­nal­du i nje­go­voj po­tre­bi za stal­nim an­ga­žma­nom pri­vat­nog fi­zi­ote­ra­pe­uta. Oki­dač za ta­kav Por­tu­gal­čev zah­tjev pre­ma Re­alu bio je proš­lo­go­diš­nji EP u Fran­cu­skoj, ka­da je Ro­nal­do, osje­tiv­ši da ni­je pot­pu­no spre­man za tur­nir­sko na­tje­ca­nje, za­tra­žio da mu u kamp do­đe pri­vat­ni fi­zi­ote­ra­pe­ut iz Špa­njol­ske, ču­ve­ni Jo­aqu­in Ju­an, ko­ji je pri­je us­pješ­no tre­ti­rao Ra­ula i ko­šar­ka­šku zvi­jez­du Pa­ua Ga­so­la. Ju­an je u kamp Por­tu­ga­la­ca do­šao sa­mo tri da­na pri­je pr­ve utak­mi­ce EP-a i os­po­so­bio Ro­nal­da za nas­tup na tur­ni­ru, na ko­je­mu je bio je­dan od naj­dojm­lji­vi­jih igra­ča.

Mi­li­jun eura go­diš­nje

Pri­ča se da Cris­ti­ano Ro­nal­do, još uvi­jek že­ljan re­kor­da i tro­fe­ja, pri­vat­no­ga fi­zi­ote­ra­pe­uta pla­ća čak mi­li­jun eura go­diš­nje, što oči­to i do­no­si efekt, jer Cris­ti­ano du­bo­ko u 33. go­di­ni još uvi­jek fi­zič­ki dje­lu­je im­pre­siv­no. Ni tra­ga sta­rač­kim bolj­ka­ma, pro­ba­da­nju u kri­ži­ma pri pro­mje­ni vre­me­na, a nje­go­va gla­di­ja­tor­ska mu­sku­la­tu­ra još s la­ko­ćom tr­pi bru­tal­nos­ti sto­pe­ra u špa­njol­skoj Pri­me­ri. Ta­ko je fi­zi­ote­ra­pe­ut por­tu­gal­ske no­go­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je An­to­nio Gas­par iz­ja­vio da Cris­ti­ano Ro­nal­do na ovoj ra­zi­ni bez ikak­vih te­ško­ća mo­že iz­dr­ža­ti do 35. go­di­ne, pod uvje­tom da ne bu­de te­ških oz­lje­da, pu­ca­nja li­ga­me­na­ta ko­lje­na ili te­ti­va. Ro­nal­dov ugo­vor s Re­alom vri­je­di do 2021. go­di­ne, ka­da će mi­ši­ća­vi Por­tu­ga­lac ima­ti 36 go­di­na. - Pot­pu­na po­sve­će­nost tre­nin­gu, pra­vil­na pre­hra­na, op­ti­mal­na ko­li­či­na sna i spar­tan­ska dis­ci­pli­na, u sve­mu to­me Ro­nal­do je ne­nad­ma­šan. Do­da­mo li to­me i nje­gov no­go­met­ni ta­lent, do­bi­va­mo spor­ta­ša pre­do­dre­đe­nog da bu­de naj­bo­lji na svi­je­tu i ogled­ni pri­mjer du­go­vječ­nos­ti na naj­vi­šoj pro­fe­si­onal­noj ra­zi­ni - na­gla­ša­va Gas­par. Je­su li fi­zi­ote­ra­pe­uti do­is­ta ču­do­tvor­ci i mo­gu li pro­du­lji­ti no­go­me­ta­ši­ma igrač­ki vi­jek? - Da, čak i ako ima­ju pro­ble­ma sa zglo­bo­vi­ma i kra­ljež­ni­com, mi smo mu u sta­nju pro­du­lji­ti ka­ri­je­ru i do dvi­je go­di­ne. I on­da se ne mo­ra­te ču­di­ti ako Ro­nal­do u svom ugo­vo­ru, a zna­te ko­li­ki je iz­nos u pi­ta­nju, ima po­seb­nu stav­ku za fi­zi­ote­ra­pe­uta - is­ti­če Omi­ša­nin Ivan Po­ro­bi­ja, u ovom tre­nut­ku na­še naj­poz­na­ti­je fi­zi­ote­ra­pe­ut­sko ime u Eu­ro­pi, čo­vjek ko­ji je me­đu os­ta­lim ra­dio s ni­zom ve­li­kih no­go­met­nih ime­na u re­pre­zen­ta­ci­ja­ma Hr­vat­ske (Pe­ri­šić, Ka­li­nić, Stri­nić, An­dri­ja­še­vić, Čop...), Ukra­ji­ne, Ga­ne, Dan­ske, Bra­zi­la, Por­tu­ga­la, Če­ške, Ru­si­je, Cr­ne Go­re..., ali i vr­hun­skih spor­ta­ša iz dru­gih sport­skih gra­na, kao što su Di­no Ra­đa, Mir­za Te­le­to­vić, Blan­ka Vla­šić, Du­je Dra­ga­nja... Ju­čer nam se Po­ro­bi­ja ja­vio iz Lon­do­na, gdje će slje­de­ćih mje­sec da­na bi­ti an­ga­ži­ran kao služ­be­ni fi­zi­ote­ra­pe­ut na te­ni­skom tur­ni­ru u Wim­ble­do­nu. An­ga­ži­ra­le su ga ukra­jin­ske te­ni­ske Fed kup re­pre­zen­ta­tiv­ke, ali bit će na us­lu­zi i os­ta­lim te­ni­sa­či­ma i te­ni­sa­či­ca­ma, me­đu os­ta­li­ma i Mir­ja­ni Lu­čić-Ba­ro­ni. Po­ro­bi­ja, ina­če, ima stal­ni an­ga­žman u nje­mač­kom bun­de- sli­ga­šu Sc­hal­keu, kao pri­vat­ni fi­zi­ote­ra­pe­ut ukra­jin­skog no­go­met­nog re­pre­zen­ta­tiv­ca Jev­ge­na Ko­nop­ljan­ke. - Ka­da je Jev­gen do­go­va­rao svo­je uvje­te sa Sc­hal­ke­om, imao je po­se­ban zah­tjev – moj an­ga­žman. Za­jed­no pos­lov­no su­ra­đu­je­mo če­ti­ri i pol go­di­ne, od Dni­pra pre­ko Se­vil­le do Sc­hal­kea - ka­že Po­ro­bi­ja, ko­ji je za bo­rav­ka u Se­vil­li di­plo­mi­rao i tra­di­ci­onal­nu sport­sku ki­ne­sku aku­pun­k­tu­ru, me­to­du ko­ju pri­mje­nju­je u po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne.

Re­džaj ide u To­ri­no i Ki­jev

I biv­ši ka­pe­tan hr­vat­ske no­go­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je, 35-go­diš­nji Da­ri­jo Sr­na, svo­ju du­go­vječ­nost du­gu­je fi­zi­ote­ra­pe­utu Igo­ru Gr­ško­vi­ću, ko­ji je već 12 go­di­na sta­nov­nik Ukra­ji­ne i za­pos­le­nik Šah­ta­ra. U če­mu je taj­na to­li­ke Sr­ni­ne iz­dr­ž­lji­vos­ti u vr­hun­skom pro­fe­si­ona­liz­mu? - Na to si­gur­no utje­če ge­ne­ti­ka, ali i Sr­ni­na ot­por­nost na oz­lje­de, vi­so­ka to­le­ran­ci­ja na bol, kao i nje­go­va po­sve­će­nost pos­lu, pro­fe­si­onal­ne na­vi­ke te si­gur­no i rad s kon­di­cij­skim tre­ne­rom An­dre­jem Mi­lu­ti­no­vi­ćem. Da­ri­jo je svjes­tan svo­je do­bi pa on­da još ja­če i žeš­će gri­ze ka­ko bi dr­žao ko­rak s mla­đim su­igra­či­ma i os­tao u vr­hun­skoj for­mi. Moj dio pos­la ta­ko­đer bit­no utje­če na du­go­vječ­nost igra­ča, re­kao bih mo­žda 30 do 40 pos­to. Ako je u pu­nom tre­nin­gu i zdrav, Da­ri­jo do­la­zi k me­ni na tret­ma­ne sva­ki dru­gi-tre­ći dan, a po po­tre­bi, u slu­ča­ju oz­lje­da, i češ­će. Kao i os­ta­li no­go­me­ta­ši Šah­ta­ra, za ko­je sam ta­ko­đer za­du­žen - ka­že Igor Gr­ško­vić. Ni­je Sr­na je­di­ni no­go­met­ni re­pre­zen­ta­ti­vac ko­ji ko­ris­ti us­lu­ge pri­vat­no­ga fi­zi­ote­ra­pe­uta. Pri­mje­ri­ce, Ve­dran Ćor­lu­ka u ru­skom Lo­ko­mo­ti­vu an­ga­ži­rao je Za­grep­ča­ni­na Ma­ri­ja Pe­tro­vi­ća, ko­ji mu je već du­lje od pet go­di­na u Mo­sk­vi sva­kod­nev­no na ras­po­la­ga­nju. Ta­ko­đer, De­jan Re­džaj, još je­dan član li­ječ­nič­ko­ga ti­ma na­še no­go­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je, po­vre­me­no po­sje­ću­je Ma­ri­ja Man­džu­ki­ća u To­ri­nu i Do­ma­go­ja Vi­du u Ki­je­vu...

Ivan Po­ro­bi­ja an­ga­ži­ran je ove go­di­ne kao služ­be­ni fi­zi­ote­ra­pe­ut u Wim­ble­do­nu

REUTERS

Por­tu­ga­lac Cris­ti­ano Ro­nal­do proš­le je go­di­ne, uoči EP-a, ko­ris­tio us­lu­ge pri­vat­nog fi­zi­ote­ra­pe­uta, Špa­njol­ca Jo­aqu­ina Ju­ana

No­go­me­taš ru­skog Lo­ko­mo­ti­va Ve­dran Ćor­lu­ka u Mo­sk­vi već go­di­na­ma uza se­be ima fi­zi­ote­ra­pe­uta hr­vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je Ma­ri­ja Pe­tro­vi­ća

Omi­ša­nin Ivan Po­ro­bi­ja ra­di s ukra­jin­skin no­go­me­ta­šem Jev­ge­nom Ko­nop­ljan­kom iz Sc­hal­kea, za­jed­no pos­lov­no su­ra­đu­ju če­ti­ri i pol go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.