Naj­skup­lje ni­je naj­bo­lje, po­ka­za­la je to Ri­je­ka nas­lo­vom

Ri­je­ka je do­ve­la pet igra­ča ko­ji su bi­li u stan­dard­noj je­da­na­es­to­ri­ci, a Di­na­mo ni­jed­nog

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - ro­bert.ju­na­ci@ve­cer­nji.net Ro­bert Ju­na­ci ZA­GREB

Di­na­mo je ne­dvoj­be­no maj­stor za pro­da­ju na ovim pros­to­ri­ma, no pla­vi u zad­nje vri­je­me ima­ju pro­ble­ma s do­laz­nim tran­sfe­ri­ma Ka­ko sku­po pro­da­ti pa jef­ti­no ku­pi­ti i opet ima­ti ja­ku mom­čad i po mo­guć­nos­ti osva­ja­ti tro­fe­je? Ako nis­te ki­ne­ski bo­ga­taš ko­jem je sve­jed­no ko­li­ko što ko­šta, on­da je to for­mu­la ko­ju bi pot­pi­sao sva­ki no­go­met­ni (i ini sport­ski) klub. Sa­mo, ni­je to baš jed­nos­tav­no. For­mu­lu je ja­ko la­ko na­uči­ti i si­gur­no je u sva­kom klu­bu zna­ju, pa i na­šem, ali pro­ves­ti tak­vo što u dje­lo ni­je ni­ma­lo jed­nos­tav­no. Di­na­mo je za pro­da­ju maj­stor, nit­ko s ovih na­ših pros­to­ra ni­je ta­ko pro­da­vao igra­če, Zdrav­ku Ma­mi­ću mo­gu se na­ći raz­ne za­mjer­ke, ali da je kralj tran­sfe­ra, to si­gur­no sto­ji. No Di­na­mo u po­s­ljed­nje vri­je­me ima pro­ble­ma s do­laz­nim tran­sfe­ri­ma, u to­me pla­vi, po­go­to­vu u do­vo­đe­nju igra­ča pri­je proš­le se­zo­ne, ni­su bi­li ni­ma­lo do­bri.

Pla­vi pre­ma­lo po­ga­đa­li

Od onih ko­ji su doš­li sa­mo je Da­ni­jel Za­go­rac u šest mje­se­ci po­ka­zao da je s pra­vom do­ve­den, go­di­nu pri­je to­ga i Do­mi­nik Li­va­ko­vić, pa su pla­vi, uz to što ima­ju i mla­dog Šem­pe­ra, na vra­tar­skoj po­zi­ci­ji do­bro po­kri­ve­ni. Marko Le­ško­vić tek se tre­ba do­ka­za­ti, kao i Gu­il­her­me. Ni­je nam jas­no za­što ni­je os­tao Jo­nas kad tak­vog dru- gog igra­ča pla­vi ni­su ima­li. Fi­olić je ma­lo igrao, vi­še ni­je, Ka­ri­mi je pros­li­je­đen Lo­ko­mo­ti­vi, oči­to ni­je taj ka­li­bar, kao ni Di­no Pe­rić. Po­seb­no je ra­zo­ča­rao Sam­mir ko­ji je tre­bao bi­ti pre­va­ga, a ni­je bio ni bli­zu to­ga. S dru­ge stra­ne Ri­je­ka je do­vo­di­la ci­lja­no i čak su pe­to­ri­ca igra­ča ko­je je do­ve­la naš­la svo­je mjes­to u udar­noj pos­ta­vi mom­ča­di ko­ja je otiš­la do nas­lo­va pr­va­ka, a on­da uze­la i kup. An­dri­ja­še­vić, Žu­pa­rić, Gor­gon, po­vrat­nik Be­zjak i Elez doš­li su i uze­li svo­je mjes­to. Kad se to­me do­da da su go­di­nu pri­je do­ve­li Ga­vra­no­vi­ća, Žu­tu, Ris­tov­skog, se­zo­nu ra­ni­je Bra­da­ri­ća, Mi­ši­ća i Ve­šo­vi­ća, do­bi­li smo udar­nu pos­ta­vu ko­ja je uze­la tro­fe­je. A Di­na­mo je u te tri se­zo­ne, uz ra­ni­je spo­me­nu­te, na­pra­vio pra­vi po­sao do­vo­đe­nja Ro­ga ko­jeg je br­zo unov­čio, baš kao i Pja­cu, Si­ga­li je pra­vi sto­per i ka­rak­ter­ni igrač, Edu­ar­do je bio pra­vi gol­man. Ali to je pre­ma­lo po­go­đe­nih igra­ča u tri se­zo­ne. Pre­vi­še je onih ko­ji ni­su us­pje­li u Mak­si­mi­ru ili se ni­su do kra­ja ili u kon­ti­nu­ite­tu do­ka­za­li. Ri­je­ka je tu ima­la i “ola­kot­nu” okol­nost, ci­lja­no je do­vo­di­la igra­če, na­tje­ca­telj­ski sprem­ne, a Di­na­mo je u is­to vri­je­me po­ku­ša­vao pro­izvo­di­ti, po­go­to­vu u zad­nje vri­je­me Pe­tev je gu­rao mla­đe igra­če, a tak­vi os­ci­li­ra­ju, s nji­ma se te­ško mo­že osva­ja­ti tro­fe­je i za­to će u ovom pri­je­laz­nom ro­ku ko­ji je upra­vo po­čeo mo­ra­ti do­ves­ti ne­ko­li­ko igra­ča ko­ji od­mah mo­gu igra­ti oz­bi­ljan no­go­met. A on­da je na Pe­te­vu da to, ako zna, pos­lo­ži u jes­ti­vu “ma­su”. Haj­duk ni­je imao nov­ca za oz­bilj­na po­ja­ča­nja, do­vo­dio je igra­če ko­je je mo­gao do­ves­ti bez od­šte­te, ili na po­sud­bu. A on­da do­is­ta ni­je la­ko po­go­di­ti pa je za­to nji­ho­va ru­bri­ka u ko­joj su ne­us­pješ­ni igra­či i oni ko­ji su bi­li osred­nji ta­ko ve­li­ka, a onih ko­ji bi do­bi­li ze­le­no svje­tlo ta­ko je ma­lo. Za­to ne tre­ba ču­di­ti što se Spli­ća­ni mo­gu bo­ri­ti tek za tre­će mjes­to. Na čast im ide do­vo­đe­nje Ma­đa­ra Mar­ka Fu­tac­sa ko­ji je pra­vi cen­tar­for, pa i An­te Er­ce­ga ko­ji je po­bolj­šao ofen­ziv­nu sli­ku Haj­du­ka ko­ja je znat­no bo­lja od ukup­ne ocje­ne mom­ča­di. Na­daj­mo se da će se i ta­mo ne­što do­bro do­go­di­ti, uos­ta­lom po­vra­tak Jo­si­pa Ra­do­še­vi­ća mo­gao bi bi­ti taj za­maš­njak, uz još po­ko­jeg igra­ča tak­ve kva­li­te­te, Haj­duk bi mo­gao igra­ti oz­bilj­ni­ju ulo­gu u bor­bi za vrh.

Osje­ča­ni se po­kre­nu­li

Sa­mo, mo­ra­ju u Po­lju­du bi­ti oprez­ni jer su u Osi­je­ku po­ka­za­li da zna­ju po­sao. Nji­hov svje­ži ka­pi­tal mom­čad ko­ja se bo­ri za os­ta­nak pre­tvo­rio je u šk­va­dru ko­ja je sprem­na za pra­ve stva­ri. Pred proš­lu se­zo­nu do­ve­li su Eju­pi­ja, Pu­ši­ća, Lo­pu, vra­ti­li Lu­li­ća i Ba­ri­ši­ća, sti­gao je Ba­rać, još se do kra­ja ni­je do­ka­zao Ga­bri­jel Bo­ban, ali to je bi­la do­bra sport­ska po­li­ti­ka mom­ča­di s Dra­ve. U dvi­je se­zo­ne pri­je to­ga uglav­nom su se kr­pa­li, ali su us­pje­li od di­je­la igra­ča i iz tih se­zo­na, uz spo­me­nu­ta po­ja­ča­nja, slo­ži­ti do­bru mom­čad, a već ovog lje­ta do­ve­li su ne­ko­li­ko igra­ča po­put Grez­de iz Lo­ko­mo­ti­ve ko­je će Zo­ran Ze­kić ima­ti na ras­po­la­ga­nju i s ko­ji­ma će još za­oš­tri­ti kon­ku­ren­ci­ju, ne­ki od njih na­ći će mjes­to i u pr­voj pos­ta­vi ta­ko da će Osi­jek, ko­ji je pos­tao sta­bi­lan klub la­ko mo­gu­će bi­ti bo­lji ne­go proš­le se­zo­ne. Što će nam do­ni­je­ti ovaj pri­je­laz­ni rok, tko će do­bro pro­da­va­ti, a još pa­met­ni­je ku­po­va­ti, ne­će­mo zna­ti pri­je je­se­ni kad se za­huk­ta pr­vens­tvo.

Naj­bo­lji Haj­du­kov po­sao bi­lo je do­vo­đe­nje ma­đar­skog cen­tar­fo­ra Mar­ka Fu­tac­sa Osi­jek se s no­vim inves­ti­to­rom skroz kon­so­li­di­rao i sa­da igra u Eu­ro­pi

Gor­gon (li­je­vo) bio je do­bar Ri­je­kin po­sao, a Bor­na Ba­ri­šić (des­no) Osi­je­kov

Čel­ni­ci Haj­du­ka u tre­nut­ku do­vo­đe­nja špa­njol­skog tre­ne­ra Car­ril­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.