Igra­mo za dnev­ni­ce, i na pi­je­sku ko­ji se ne gri­je na plus 30

Na pri­jaš­njem EP-u ka­da bi se pi­je­sak za­gri­ja­lo mo­rao se te­ren čes­to za­li­je­va­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (dm) Da­mir Mr­vec da­mir.mr­vec@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Do sa­da smo sa­mo jed­nom do­bi­li nov­ča­nu na­gra­du za zla­to na EP-u. Mis­lim da je to bi­lo pri­je dvi­je go­di­ne ka­da je sva­ki igrač do­bio 2000 ku­na. Ru­ko­me­ta­ši na pi­je­sku Hr­vat­ske, ak­tu­al­ni eu­rop­ski i svjet­ski pr­va­ci, do­bro “gu­ra­ju” na ovo­go­diš­njem Eu­rop­skom pr­vens­tvu ko­je se odr­ža­va u Za­gre­bu. Če­ti­ri nas­tu­pa, če­ti­ri po­bje­de. Pr­vog da­na bi­li smo bo­lji od Sr­bi­je (2:0), Fran­cu­ske (2:0) i Šved­ske (2:1), a ju­čer od Švi­car­ske (2:0). – Imam osje­ćaj da još ni­smo na naj­vi­šem ni­vou – is­tak­nuo je Ivan Du­man­čić, ko­ji igra “mar­ke­ra” u na­šoj re­pre­zen­ta­ci­ji.

Ne­ma za­li­je­va­nja te­re­na

Odu­šev­ljen je ka­ko sve to iz­gle­da na Ja­ru­nu. – Ono što je važ­ni­je, odu­šev­lje­ni su svi stran­ci. Mi smo pri­je dvi­je go­di­ne igra­li u Špa­njol­skoj. Na­pra­vi­li su te­re­ne u ne­koj za­bi­ti, da­le­ko od gra­da. Čak su ne­ki te­re­ni bi­li bez tri­bi­na. Ovo kod nas je fan­tas­tič­no – is­tak­nuo je Du­ma. I pi­je­sak je do­bar? – O, da. Pr­vi se put igra na kvarc­nom pi­je­sku ko­ji se ne gri­je ni kad sun­ce pr­ži naj­ja­če. Ne znam ko­li­ko je ko­šta­la ta inves­ti­ci­ja, ali je su­per igra­ti. Na pri­jaš­njim pr­vens­tvi­ma, ka­da bi se pi­je­sak za­gri­ja­lo, mo­rao se te­ren za­li­je­va­ti vo­dom iz­me­đu dva se­ta – ka­že Ivan. Ru­ko­met na pi­je­sku ni­je to­li­ko is­pla­tiv kao dvo­ran­ski ru­ko­met. Na­ši deč­ki igra­ju na ovom Eu­rop­skom pr­vens­tvu sa­mo za dnev- ni­ce. – Čuo sam da je za­gre­bač­ki gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić obe­ćao ne­ke na­gra­de ako osvo­ji­mo zlat­nu me­da­lju. Do sa­da smo sa­mo jed­nom do­bi­li nov­ča­nu na­gra­du za zla­to na Eu­rop­skom pr­vens­tvu. Mis­lim da je to bi­lo pri­je dvi­je go­di­ne ka­da je sva­ki igrač do­bio 2000 ku­na. U ne­kim dru­gim dr­ža­va­ma me­da­lje na pi­je­sku se pu­no vi­še vred­nu­ju – re­kao je Du­man­čić.

Iz Tur­ske u Ma­đar­sku

Ru­ko­met na pi­je­sku igra­ju uglav­nom igra­či ko­ji pro­fe­si­onal­no igra­ju dvo­ran­ski ru­ko­met. No, to su ve­ći­nom igra­či ko­ji igra­ju u sla­bi­jim klu­bo­vi­ma. U na­šoj re­pre­zen­ta­ci­ji ta­ko ima­mo igra­če ko­ji igra­ju u Mak­si­mi­ru, Ru­da­ru, KTC-u, Du­bra­vi, Go­ri­ci, a ima­mo i dva igra­ča ko­ji igra­ju u ino­zem­s­tvu. Va­len­ti­no Va­len­ta­ko­vić igra u Dru­goj švi­car­skoj li­gi, a Ivan Du­man­čić je la­ni igrao u Tur­skoj, a u no­voj se­zo­ni no­sit će dres ma­đar­skog pr­vo­li­ga­ša Gyön­gyösa. – To je klub iz is­to­ime­nog gra­di­ća ko­ji ima 35.000 sta­nov­ni­ka. Od Bu­dim­pe­šte je uda­ljen 60 ki­lo­me­ta­ra. U klu­bu će u no­voj se­zo­ni igra­ti pet igra­ča s pros­to­ra biv­še Ju­gos­la­vi­je, a od Hr­va­ta An­te Ma­rić i ja. Imao sam u pla­nu os­ta­ti u Tur­skoj da me je zvao Be­šik­taš, a ka­ko ni­je od­lu­čio sam pri­hva­ti­ti po­ziv ma­đar­skog klu­ba. La­ni su ima­li lo­šu se­zo­nu, osvo­ji­li su u li­gi tek 11. mjes­to. No, igra­nje u ma­đar­skoj li­gi mo­že mi bi­ti do­bra od­skoč­na da­ska u da­ljoj ka­ri­je­ri – is­tak­nuo je Ivan Du­man­čić, ko­ji je u Hr­vat­skoj ka­ri­je­ru iz­gra­dio igra­ju­ći za Du­bra­vu, a bio je jed­no vri­je­me na pro­bi u PPD-u Za­greb, do Ve­se­li­na Vu­jo­vi­ća.

U na­šoj mom­ča­di is­ti­če se 2,10 me­ta­ra vi­so­ki Jo­sip Šan­drk, ko­ji igra vi­še u obra­ni

Du­man­čić igra u “mar­ke­ru” i nje­gov po­go­dak vri­je­di dva bo­da

Ma­tej Se­mren Kao i ve­ći­na na­ših igra­ča igra dvo­ran­ski ru­ko­met. Član je Se­sve­ta ko­je će slje­de­će se­zo­ne igra­ti u Pr­voj li­gi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.