Či­lić bo­lji od Is­ne­ra, umor­na Don­na i Ivo iz­gu­bi­li u pr­vom

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Za sen­za­ci­ju pr­vog da­na tur­ni­ra u Qu­een’su po­bri­nuo se Aus­tra­lac Jor­dan Thom­p­son, ko­ji je svla­dao An­dy Mur­raya sa 7:6(4), 6:2 Ma­rin Či­lić nas­tav­lja s do­brim re­zul­ta­ti­ma na tra­vi. Sa­mo sat vre­me­na tre­ba­lo mu je da is­pra­ti Joh­na Is­ne­ra s tur­ni­ra u Qu­een’s Clu­bu. Po­seb­no do­bro Či­lić je igrao na svom ser­vi­su, osvo­jio je svih 30 po­ena na­kon svog pr­vog ser­vi­sa i u ci­je­lom me­ču iz­gu­bio tek šest po­ena na svom ser­vi­su. U dru­gom se­tu tek je­dan. Ma­rin je su­sret za­vr­šio s de­set ase­va, a u dru­gom ko­lu igrat će pro­tiv Ste­fa­na Koz­lo­va, mla­dog Ame­ri­kan­ca ko­ji je proš­log tjed­na iz­gu­bio od Ive Kar­lo­vi­ća u Her­to­gen­bos­c­hu. Za sen­za­ci­ju pr­vog da­na tur­ni­ra po­bri­nuo se Aus­tra­lac Jor­dan Thom­p­son, ko­ji je svla­dao pe­te­ros­tru­kog po­bjed­ni­ka tur­ni­ra i bra­ni­te­lja nas­lo­va, An­dy Mur­raya sa 7:6(4), 6:2. Za­nim­lji­vo je ka­ko Thom­p­son ni­je ni tre­bao za­igra­ti u glav­nom ždri­je­bu tur­ni­ra jer je po­ra­žen u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma, ali je zbog odus­ta­ja­nja Alja­ža Be­de­nea zbog oz­lje­de kao ‘luc­ky lo­ser’ upao u glav­ni ždri­jeb. Is­pa­li su još i Ra­onić i Wawrin­ka. Tson­ga je ta­ko­đer iz­gu­bio u Lon­do­nu, bo­lji od Fran­cu­za bio je luk­sem­bur­žan Mul­ler 6:4, 6:4 ko­ji je pri­je ne­ko­li­ko da­na u fi­na­lu Her­to­gen­bos­c­ha bio bo­lji od Kar­lo­vi­ća. Ame­ri­ka­nac Yo­ung ni­je imao ni­kak­vih pro­bler­ma sa Sr­bi­nom Tro­ic­kim 6:3, 6:3. Ivo Kar­lo­vić (38) iz­gu­bio je dvo­boj ve­te­ra­na pro­tiv 34-go­diš­njeg Mi­ha­ila Juž­nog (3:6, 6:7), ko­ji je is­ko­ris­tio i Kar­lo­vi­ćev umor jer je pri­je dva da­na igrao i iz­gu­bio fi­na­le Her­to­gen­bos­c­ha. Uz dos­ta mu­ke Ana Ko­njuh iz­bo­ri­la je pro­laz u dru­go ko­lo WTA tur­ni­ra u Mal­lor­ci. Tu­ni­šku kva­li­fi­kan­ti­cu Ons Ja­be­ur svla­da­la je u tri se­ta (7:6, 4:6, 6:3). Ni­je bi­lo jed­nos­tav­no, Tu­ni­žan­ka je odra­di­la dva do­bra me­ča u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma i po­ka­za­la da joj ni­ti ova pod­lo­ga ni­je stra­na dok je Ko­njuh tra­ži­la igru i tek u tre­ćem se­tu bi­la je na že­lje­noj ra­zi­ni. Sa­mo dva da­na na­kon što je osvo­ji­la tur­nir u Not­tin­g­ha­mu Don­na Ve­kić je po­ra­že­na na star­tu trav­na­tog WTA tur­ni­ra u Bir­min­g­ha­mu od Ame­ri­kan­ke Al­li­son Ri­ske 2:6, 6:7 (2). Umor­na Osje­čan­ka jed­nos­tav­no se ni­je snaš­la u dvo­bo­ju s Ri­ske ko­ju je po­bje­đi­va­la u oba nji­ho­va me­đu­sob­na dvo­bo­ja la­ni na Taj­va­nu i ove go­di­ne u In­di­an Wel­l­su.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.