Otac me ni­je gur­nuo u re­pre­zen­ta­ci­ju

Ne mo­gu oni igra­ti pro­tiv nas, to je ipak ve­li­ka raz­li­ka – re­kao je Lo­ren Fa­to­vić

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - An­ton Fi­lić

U is­tom ho­te­lu u Ru­zi ži­ve otac El­vis, iz­bor­nik Aus­tra­li­je i sin Lo­ren, hr­vat­ski va­ter­pol­ski re­pre­zen­ta­ti­vac. Iz slav­ne lo­ze Fa­to­vi­ća an­ton.fi­lic@ve­cer­nji.net Naj­bo­lji hr­vat­ski va­ter­po­lis­ti igra­ju da­nas na za­vr­š­nom tur­ni­ru Svjet­ske li­ge u Ru­zi po­s­ljed­nju utak­mi­cu u sku­pi­ni. Sas­ta­je­mo se s Aus­tra­li­jom (po­če­tak u 15 sa­ti po hr­vat­skom vre­me­nu), a taj će meč bi­ti in­te­re­san­tan i zbog to­ga što Aus­tra­li­ju kao iz­bor­nik vo­di naš struč­njak El­vis Fa­to­vić (46), a za hr­vat­sku vr­stu igra nje­gov sin Lo­ren (21). – La­ko će mu bi­ti ove go­di­ne kad smo pro­mi­je­ni­li po­la mom­ča­di i znat­ni­je smo po­mla­đe­ni. E, da smo se sas­ta­li proš­le go­di­ne, bi­lo bi gus­to – ša­li se El­vis dok nam u ho­te­lu u Ru­zi, u ko­jem su smje­šte­ne sve re­pre­zen­ta­ci­je, pre­pu­šta si­na za raz­go­vor. – To se ta­ta sa­mo tje­ši. S ko­jom god mom­ča­di oni nas­tu­pi­li, mi smo bo­lji od njih, u sva­kom po­gle­du. Ni­je la­ko igra­ti pro­tiv oca, pr­vi put sam u tak­voj si­tu­aci­ji, ali sre­ćom on je tre­ner, ni­je igrač. Kao naj­mla­đi član na­še vr­ste bi­li ste na sve­ča­nom otva­ra­nju na­tje­ca­nja i no­si­li hr­vat­sku zas­ta­vu. Ka­ko vas se doj­mi­la ce­re­mo­ni­ja? – Iz­ne­na­dio sam se ka­ko je to bi­lo do­bro pri­prem­lje­no. Bi­lo je i svje­tlos­nih efe­ka­ta i glaz­be. Ru­si su se baš po­tru­di­li. Ko­li­ko va­ma kao igra­ču po­ma­že, ili od­ma­že, to što ste Fa­to­vi­ćev sin? – Po­ku­ša­vam što ma­nje mis­li­ti na to. Vje­ro­jat­no ima lju­di ko­ji mis­le da mi je to pu­no po­mo­glo, da me je net­ko gu­rao, ali u to­me ne­ma ni­ma­lo is­ti­ne. Mo­gao mi je da­ti sa­mo po­ko­ji sa­vjet i to je sve. Po­ku­ša­vam se ne oba­zi­ra­ti na to i bi­ti mak­si­mal­no usre­do­to­čen na se­be i na svo­ju igru. El­vis je pre­uzeo Aus­tra­li­ju u si­ječ­nju 2013. go­di­ne. Ko­li­ko ga ne­ma kod ku­će u Du­brov­ni­ku i ko­li­ko vam ne­dos­ta­je? – Pa, ne­ma ga ve­ći dio go­di­ne, do­đe na­kon tih svjet­skih na­tje­ca­nja na mje­sec-dva. Na po­čet­ku mi je si­gur­no pu­no ne­dos­ta­jao jer je on prak­tič­no ci­je­lu ka­ri­je­ru pro­veo u Du­brov­ni­ku, pa ni­smo na­vik­li da ga ne­ma to­li­ko du­go. No, sa­da sam i ja u po­go­nu, se­zo­na je du­ga, pa da je on i kod ku­će, ne bi­smo se pu­no dru­ži­li. Vje­ro­jat­no se čes­to ču­je­te, da­je li vam sa­vje­te? – Kad se ču­je­mo, o va­ter­po­lu pri­ča­mo mi­ni­mal­no. Even­tu­al­no pro­ko­men­ti­ra­mo ne­ku važ­ni­ju utak­mi­cu Ju­ga i to je to. Ne­mam ni­ka­kav pri­ti­sak s nje­go­ve stra­ne. Jes­te li bi­li kod oca u Aus­tra­li­ji? – Ni­sam. Ni­sam na­šao vre­me­na s ob­zi­rom na to da sam prak­tič­no stal­no u po­go­nu. Ma­ma i sta­ri­ji brat Ma­ri­no (ro­đen 1994., za­vr­šio stu­dij u SAD-u – op. a.) su bi­li i ka­žu da im je bi­lo li­je­po. Ja­ko ste na­pre­do­va­li, vaš tre­ner Vje­ko Ko­beš­ćak is­ti­če vas kao igra­ča ko­ji je naj­vi­še na­pre­do­vao? – Li­je­po je to ču­ti, po­seb­no kad se zna kak­ve su dvi­je Ju­go­ve pret­hod­ne se­zo­ne bi­le. Imao sam čast bi­ti dio te mom­ča­di, igra­ti s Jo­ko­vi­ćem, Per­ro­ne­om, Lon­ča­rom, Me­dom (Obra­do­vi­ćem – op. a.), Gar­ci­om, Bi­ja­čem... Sve da i ni­smo ni­šta osvo­ji­li, s nji­ma bih sva­ka­ko na­pre­do­vao i ljud­ski i igrač­ki. Ni­je mi se mo­glo pok­lo­pi­ti bo­lje ne­go da igram s tak­vim lju­di­ma i tak­vim igra­či­ma. Naj­mla­đi ste u re­pre­zen­ta­ci­ji. Ka­ko je pro­šao “obred” ini­ci­ja­ci­je, U te­ni­su mo­ra­ju ne­što ot­pje­va­ti... – To je bi­lo proš­le go­di­ne. Ima­li smo ne­ku ve­če­ru pa sam ja na kra­ju tre­bao odr­ža­ti zdra­vi­cu. No, pos­li­je se na to za­bo­ra­vi­lo. Ka­ko će­mo pro­ći u Ru­zi? – Vi­djet će­mo, na­dam se me­da­lji kao i svi os­ta­li u na­šem ti­mu.

Kad se ču­jem s ocem ko­ji je u Aus­tra­li­ji, ne raz­go­va­ra­mo o va­ter­po­lu, već obič­nom ži­vo­tu

HR­VO­JE JELAVIĆ/ PIXSELL

Lo­ren Fa­to­vić bio je po­seb­no po­čaš­ćen što je no­sio na­šu zas­ta­vu na otva­ra­nju ovog na­tje­ca­nja u Ru­si­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.