Ovaj je nas­lov za ro­di­te­lje i bra­ću

Je­di­na kons­tan­ta u mo­joj ka­ri­je­ri bi­lo je os­po­ra­va­nje, is­ti­če ko­šar­kaš pr­va­ka Ita­li­je

Vecernji list - Hrvatska - - In Memoriam - Dra­žen Braj­dić dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Hva­la iz­bor­ni­ku Pe­tro­vi­ću što me sta­vio na po­pis, no ja sam shva­tio da sam ja tu kao osi­gu­rač, za slu­čaj da net­ko ne­na­da­no ne ot­ka­že Du­brov­ča­nin Hr­vo­je Pe­rić (31, 203 cm) je­di­ni je naš ko­šar­kaš ko­ji se ove se­zo­ne mo­že po­hva­li­ti nas­lo­vom dr­žav­nog pr­va­ka u ne­koj od, na­zo­vi­mo to ta­ko, ko­šar­ka­ških li­ga pe­ti­ce. Špa­njol­ski, fran­cu­ski, grč­ki i tur­ski pr­va­ci ne­ma­ju ni­jed­nog hr­vat­skog ko­šar­ka­ša, ali ga ima naj­no­vi­ji ta­li­jan­ski pr­vak Reyer Ve­ne­zia. Što­vi­še, Pe­rić ni­ka­ko ni­je spo­red­ni član ove tro­fej­ne mom­ča­di, već je­dan od nje­nih naj­bo­ljih igra­ča. Hr­vo­je je bio naj­bo­lji stri­je­lac pr­va­ka u os­nov­nom di­je­lu se­zo­ne, a igrao je do­bro i u do­igra­va­nju. – Mo­ram priz­na­ti da sam pr­ve dvi­je utak­mi­ce fi­na­la pro­tiv Tren­ti­na odi­grao do­bro, ali pre­os­ta­le tri is­pod svo­je ra­zi­ne – ka­zao nam je sa­mo­kri­tič­ki u tre­nu­ci­ma ka­da je kri­ti­ka su­viš­na.

Pr­va­ci na­kon 74 go­di­ne

Jer, Ve­ne­zia je po­no­vo pr­vak na­kon pu­ne 74 go­di­ne, što će re­ći da je po­s­ljed­nji put ovaj klub šam­pi­onom bio u Mu­sso­li­ni­je­voj Ita­li­ji. – Fe­šta­ti smo po­če­li u dvo­ra­ni, nas­ta­vi­li u bu­su i do­vr­ši­li u jed- nom noć­nom klu­bu u Mes­treu ko­ji su otvo­ri­li spe­ci­jal­no za nas. Do­du­še, pro­ve­li smo i 40 mi­nu­ta sto­je­ći na ces­ti jer je tre­ne­ro­voj su­pru­zi na auto­mo­bi­lu puk­nu­la gu­ma. A nju je mi­je­njao Ame­ri­ka­nac McGee jer je on bio naj­pri­seb­ni­ji od svih nas. Ina­če, ovaj nas­lov ja­ko pu­no i me­ni zna­či jer mi je pr­vi u ka­ri­je­ri. Do­du­še, pi­še mi u bi­ogra­fi­ji da sam bio dio one mom­ča­di Spli­ta ko­ja je osvo­ji­la pr­vens­tvo i kup, no u tom sas­ta­vu za ko­ji su igra­li Ra­đa i Zdovc ja baš i ni­sam par­ti­ci­pi­rao. Nas­lov u ko­jem je ja­ko pu­no par­ti­ci­pi­rao zna­či mu ja­ko pu­no zbog još jed­nog raz­lo­ga. – Je­di­na kons­tan­tan u mo­joj ka­ri­je­ri bi­lo je os­po­ra­va­nje i ovaj sam tro­fej po­sve­tio bra­ći Mis­la­vu i Teu te ro­di­te­lji­ma Jo­si­pu i Anu­ški jer oni su mi svih ovih go­di­na bi­li mo­ji “od­vjet­ni­ci”, oni su is­prav­lja­li kri­ve Dri­ne. Ja sam svoj tro­fej osvo­jio zi­mus ka­da mi se ro­dio sin, a ovo je da oni mo­gu uži­va­ti. Su­pru­ga Ni­ko­li­na i ma­li Da­vid na­pus­ti­li su Ve­ne­ci­ju ne­tom pri­je po­čet­ka fi­na­la do­igra­va­nja, a Hr­vo­je će u gra­du mos­to­va os­ta­ti još ne­ko vri­je­me. – Čel­ni­ci klu­ba još ni­su od­lu­či­li ho­će­mo li ima­ti ne­ku služ­be­nu fe­štu ili ne i gdje bi to bi­lo pa su nam rek­li da ne na­pu­šta­mo grad. Ka­ko je ži­vje­ti u gra­du ko­ji pred­stav­lja jed­nu od naj­ve­ćih svjet­skih tu­ris­tič­kih atrak­ci­ja? – Mi igra­či ne ži­vi­mo na sa­mom oto­ku. Me­ni se sve sku­pa dos­ta svi­đa jer Ve­ne­ci­ja je na pro­met- no vr­lo za­hval­nom mjes­tu. U toj re­gi­ji Ve­ne­to ima ja­ko li­je­pih gra­do­va kao što su Tre­vi­so, Pa­do­va, Ve­ro­na, Vi­cen­za, a i Za­greb je na sa­mo tri i pol sa­ta. Gu­šta li i on po­put tu­ris­ta na Pi­azzi San Mar­co? – Pr­vih se­zo­na, a ovo mi je bi­la če­t­vr­ta, išao sam pu­no češ­će. Za­pra­vo, sva­ki slo­bo­dan dan ba­cio bih đir i po­pio ka­vu. Vo­lio sam oti­ći do po­vi­jes­ne jez­gre jer bih imao osje­ćaj da sam oti­šao u ne­ko dru­go vri­je­me što mi je bio ja­ko do­bar pre­dah od ko­šar­ka­ških obve­za. Ni­je li ka­vi­ca na Tr­gu sve­tog Mar­ka skup sport? – Na sa­mom tr­gu sve je sku­po, ima mjes­ta na ko­ji­ma je ka­va 15 eura, no sa­mo dvi­je uli­ce da­lje mo­že se po­pi­ti ka­va za je­dan euro, a i obje­do­va­ti za 10 eura.

Iz­bor­ni­kov osi­gu­rač

Hr­vo­je će Ve­ne­ci­ju usko­ro za­mi­je­ni­ti rod­nim Du­brov­ni­kom, no nas za­ni­ma ho­će­mo li ga vi­dje­ti na Eu­ro­ba­ske­tu? – Još kra­jem si­ječ­nja zvao me iz­bor­nik Pe­tro­vić i hva­la mu što me uvr­stio me­đu sva ta ime­na jer sva­kom igra­ču go­di bi­ti na po­pi­su re­pre­zen­ta­ci­je. No me­ni se čni da je mo­je ime tu vi­še kao ne­ka­kav osi­gu­rač, za slu­čaj da se net­ko oz­li­je­di ili slič­no. Uos­ta­lom, imam ja sa­da i ne­ke zre­le go­di­ne pa je i lo­gič­no da pri­li­ku do­bi­ju mla­đi. Ja sam ste­kao do­jam da ću ja bi­ti po­treb­ni­ji za kva­li­fi­ka­ci­je za Svjet­sko pr­vens­tvo ko­je sli­je­de na­kon Eu­ro­ba­ske­ta. Stje­če se i do­jam da su Pe­ri­ća pri­jaš­nji iz­bor­ni­ci za­obi­la­zi­li. – Bio sam na pri­pre­ma­ma za kva­li­fi­ka­ci­je za EP 2007. kod iz­bor­ni­ka Re­pe­še te na pri­pre­ma­ma za SP 2010. ka­da je iz­bor­nik bio Jo­ke Vran­ko­vić, no ta­da sam bio i oz­li­je­đen i bo­les­tan i ne bi bi­lo po­šte­no da sam išao na to na­tje­ca­nje. No bi­lo je dru­gih go­di­na ka­da sam tre­bao do­bi­ti pri­li­ku, a ni­sam, no ta­ko se od­vr­tje­lo i ne­ću sa­da ku­ka­ti za tim.

Mi igra­či fe­šta­li smo do de­vet uju­tro. Sa­mo za nas otvo­ri­li su je­dan noć­ni klub u Mes­treu Vo­lim oti­ći do po­vi­jes­ne jez­gre Ve­ne­ci­je gdje kao da uto­nem u ne­ko dru­go vri­je­me i sve za­bo­ra­vim

Pe­ri­će­vo saz­ri­je­va­nje Pu­no sam svjes­ni­ji ne­go pri­je da u sva­kom tre­nut­ku mo­gu ne­što da­ti mom­ča­di

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.