Pos­la­li ga ku­ći zbog krat­kih hla­ča, vra­tio se u ro­za ha­lji­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (luc) (H)

Jo­ey Bar­ge, rad­nik u po­ziv­nom cen­tru, na po­sao je do­šao u ber­mu­da­ma i ko­šu­lji što se ni­je svi­dje­lo nje­go­vim na­dre­đe­ni­ma Pro­tiv ljet­nih vru­ći­na bo­ri­mo se na sve mo­gu­će na­či­ne, pa ta­ko i odje­ćom ko­ju no­si­mo s ci­ljem da nam bu­de što ugod­ni­je. Tom se miš­lju vo­dio i Jo­ey Bar­ge, rad­nik u jed­nom en­gle­skom po­ziv­nom cen­tru ko­ji je na po­sao do­šao u krat­kim hla­ča­ma i ko­šu­lji, no to se ni­je svi­dje­lo nje­go­vim na­dre­đe­ni­ma ko­ji su ga, po­zi­va­ju­ći se na ko­deks odi­je­va­nja u tvrt­ki, pos­la­li ku­ći da se pre­svu­če. Jo­ey je na ova­kav po­tez od­lu­čio od­go­vo­ri­ti na za­nim­ljiv na­čin pa je odje­nuo ses­tri­nu ru­ži­čas­tu ha­lji­nu i u njoj se vra­tio na po­sao. Fo­to­gra­fi­ju se­be u ha­lji­ni uz opis ci­je­log do­ga­đa­ja obja­vio je na Twit­te­ru i vr­lo br­zo pos­tao pra­vi hit. Dva­de­se­to­go­diš­njak je na­pi­sao: pos­la­li su me ku­ći da se pre­svu­čem u prik­lad­nu odje­ću, a pre­ma pro­pi­si­ma fir­me prik­lad­na odje­ća je i ha­lji­na. Osim što je do­bio mno­ge po­ru­ke pot­po­re, Jo­eyev po­tez pri­si­lio je tvrt­ku da pro­mi­je­ni pravila pa mu­škar­ci sa­da smi­ju na po­sao u hla­ča­ma tri če­t­vrt du­ži­ne. Ka­li­for­nij­ska tvrt­ka iz­a­zva­la je bur­ne re­ak­ci­je ot­kad je pro­izve­la jed­no­di­jel­ni ku­pa­ći kos­tim s fo­to­gra­fi­jom li­ca ame­rič­kog predsjednika Do­nal­da Trum­pa kao mo­ti­vom. Kos­tim “Shoc­ked Trump” pro­izve­la je ka­li­for­nij­ska tvrt­ka za kon­fek­cij­sku odje­ću Be­lo­ved Shirts. Sto­ji 49,95 do­la­ra (44,87 eura) i ne mo­že ga se za­mi­je­ni­ti ni vra­ti­ti. Pro­izve­den u SAD-u, ku­pa­ći kos­tim pri­ka­zu­je Trum­po­vo li­ce sa ši­rom otvo­re­nim oči­ma i otvo­re­nim us­ti­ma, kao da je iz­ne­na­đen. “Pra­ti oblik va­šeg ti­je­la i is­ti­če nje­go­ve vr­li­ne”, na­vo­di tvrt­ka ko­ja je u svib­nju pus­ti­la u pro­da­ju i jed­no­di­jel­ni kos­tim s fo­to­gra­fi­jom mu­škog dla­ka­vog tor­za, ko­ji je do­ži­vio iz­vjes­tan us­pjeh na druš­tve­nim mre­ža­ma. Naj­no­vi­ja kre­aci­ja ta­ko­đer je iz­a­zva­la re­ak­ci­je na in­ter­ne­tu, a u uto­rak su broj­ni ko­ris­ni­ci oci­je­ni­li da će si­gur­no pri­vu­ći po­gle­de na pla­ži.

Jo­ey je do­bio po­ru­ke pot­po­re i pos­tao hit na druš­tve­nim mre­ža­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.