O smje­nji­va­nju eks­pert­nog ti­ma od­lu­čit ću za dva tjed­na

Mi­nis­tri­ca obra­zo­va­nja o nas­tav­ku ku­ri­ku­lar­ne re­for­me

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - To­mis­lav Kras­nec, Hi­na –

Slo­ven­ski me­di­ji pre­no­se iz­ja­ve pre­mi­je­ra Ce­ra­ra o to­me da je za­do­vo­ljan onim što je čuo od su­go­vor­ni­ka na mar­gi­na­ma sum­mi­ta EU Hr­vat­ske se ar­bi­traž­ni pos­tu­pak o gra­nič­nom pri­je­po­ru sa Slo­ve­ni­jom vi­še ne ti­če, rek­la je u raz­go­vo­ru za ljub­ljan­ski dnev­ni list Dnev­nik pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić. – Hr­vat­ska ne­će ni pri­hva­ti­ti ni od­bi­ti re­zul­tat ar­bi­tra­že bu­du­ći da ona za nas ne pos­to­ji – ka­za­la je pred­sjed­ni­ca pod­sje­tiv­ši na je­dins­tve­na sta­ja­li­šta Hr­vat­ske ka­ko je ar­bi­tra­ža ne­po­vrat­no kom­pro­mi­ti­ra­na i da di­ja­log iz­me­đu dvi­je dr­ža­ve o bi­la­te­ral­nom spo­ru tre­ba tra­ži­ti u dru­gom ok­vi­ru. Na­gla­ske iz du­žeg raz­go­vo­ra s hr­vat­skom pred­sjed­ni­com slo­ven­ski list je obja­vio ju­čer, a u ci­je­los­ti ga objav­lju­je u svom da­naš­njem bro­ju. – Idu­ći če­t­vr­tak, ka­da će ar­bi­tri obja­vi­ti svo­ju od­lu­ku, bit će sa­svim obi­čan dan kao i svi dru­gi i ni­šta se po­seb­no ne­će do­go­di­ti – ka­za­la je Gra­bar-Ki­ta­ro­vić do­dav­ši da s hr­vat­ske stra­ne u ve­zi s tim ne tre­ba oče­ki­va­ti ni­kak­ve za­ple­te i da su slo­ven­ski tu­ris­ti kao i svih pret­hod­nih go­di­na do­bro­doš­li. – Po­zi­va­mo slo­ven­ske gos­te da do­đu i oče­ku­je­mo ih otvo­re­nih ru­ku – po­ru­či­la je. U slo­ven­skim me­di­ji­ma sko­ra obja­va ar­bi­traž­ne pre­su­de i da­lje ima naj­is­tak­nu­ti­je mjes­to. Por­tal Si­ol.net, ko­ji se po­zi­va na ne­ime­no­va­ne di­plo­mat­ske iz­vo- re, tvr­di da bi sta­ja­li­šte Slo­ve­ni­je da će pre­su­da ar­bi­ta­ra obve­zva­ti i Hr­vat­sku mo­gla po­dr­ža­ti Nje­mač­ka, na­kon što pre­su­da bu­de objav­lje­na, ali ima i na­go­vje­šta­ja da lo­bi­ra­nje u tom smis­lu me­đu čla­ni­ca­ma EU ni­je bi­lo pre­ma oče­ki­va­nji­ma Ljub­lja­ne. Ia­ko je te­oret­ski toč­no da bi i Hr­vat­ska tre­ba­la priz­na­ti re­zul­tat ar­bi­tra­že, oče­ki­va­nje slo­ven­ske po­li­ti­ke da će je u tom zah­tje­vu po­dr­ža­ti dru­ge dr­ža­ve po­ma­lo je na­iv­no, ocje­nju­je ma­ri­bor­ski list Ve­čer. I po­koj­ni pre­mi­jer Ja­nez Dr­nov­šek tvr­dio je da pre­go­vo­ri­ma s Hr­va­ti­ma tre­ba ima­ti do­bre živ­ce, a me­đu­sob­nim za­oš­tra­va­njem od­no­sa i ne­ko­rek­t­nim po­na­ša­njem, na pri­mjer pre­ma tu­ris­ti­ma na gra­ni­ci, mo­že­mo je­di­no “do­ka­za­ti” da ni­smo iz­iš­li iz bal­kan­ske “ba­čve ba­ru­ta”, na­vo­di ko­men­ta­tor ma­ri­bor­skog lis­ta u po­vo­du ne­kih za­pa­lji­vih iz­ja­va biv­šeg slo­ven­skog še­fa di­plo­ma­ci­je Di­mi­tri­ja Ru­pe­la, ko­ji je ovih da­na go­vo­rio o ko­ri­šte­nju “rat­nih bro­do­va” u spor­nom mor­skom po­ja­su. Ar­bi­traž­na pre­su­da ko­nač­no će se do­go­di­ti, ali je jas­no da će i na­kon nje tre­ba­ti vo­di­ti di­ja­log jer ar­bi­tri ne­ma­ju ni voj­sku ni mor­na­ri­cu, na­vo­di Ve­čer. Slo­ven­ski me­di­ji u pe­tak pre­no­se iz­ja­ve pre­mi­je­ra Ce­ra­ra o to­me da je za­do­vo­ljan onim što je čuo od su­go­vor­ni­ka ko­ji­ma je na mar­gi­na­ma ju­čer za­po­če­tog sum­mi­ta EU pre­zen­ti­rao po­gle­de Ljub­lja­ne, a po­zi­va­ju­ći se na ne­ime­no­va­ne di­plo­mat­ske iz­vo­re na­vo­de da je ak­ti­van na tom pla­nu bio i hr­vat­ski pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić. Plen­ko­vić je, tvr­de slo­ven­ski me­di­ji, u Bruxel­le­su na­vod­no čel­ni­ci­ma dr­ža­va čla­ni­ca EU po­di­je­lio me­mo­ran­dum o po­zi­ci­ji hr­vat­ske Vla­de u ve­zi s ar­bi­traž­nim spo­rom sa Slo­ve­ni­jom.

Pre­su­da ko­ja je nas­ta­la te­me­ljem pro­tu­prav­nog či­nje­nja ne mo­že ima­ti ni­kak­ve po­s­lje­di­ce za Hr­vat­sku i to smo rek­li pri­je dvi­je go­di­ne – ko­men­ti­rao je Plen­ko­vić ju­čer u Bruxel­le­su. Do­dao je ka­ko, neo­vis­no o bi­lo či­jim pri­tis­ci­ma, za Hr­vat­sku ar­bi­traž­na od­lu­ka ne vri­je­di i “tu ne­ma ni mi­li­me­tra po­ma­ka”. – Ne že­li­mo bi­lo kak­ve jed­nos­tra­ne ak­tiv­nos­ti na­kon što pre­su­da bu­de objav­lje­na. I na tom tra­gu sam raz­go­va­rao s ko­le­gom Ce­ra­rom i s broj­nim dru­gim ko­le­ga­ma – re­kao je Plen­ko­vić.

Plen­ko­vić je na­vod­no čel­ni­ci­ma dr­ža­va EU po­di­je­lio me­mo­ran­dum o po­zi­ci­ji hr­vat­ske Vla­de ve­za­no uz ar­bi­tra­žu

Pred­sjed­ni­ca je da­la in­ter­v­ju za ljub­ljan­ski dnev­ni list Dnev­nik

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.