NE GLUMIMO PRIJATELJSTVO, ALI NI TO DA NAM ODNOSI NISU VAŽNI

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Da­vor Ivan­ko­vić

Od­mah na­kon do­la­ska u Be­ograd hr­vat­ska pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić nas­tu­pi­la je otvo­re­no i bez di­plo­mat­skih fra­za pa je u ne­ko­li­ko re­če­ni­ca re­al­no oci­je­ni­la od­no­se Hr­vat­ske i Sr­bi­je. Me­di­ji u Sr­bi­ji ra­do pre­no­se i nje­zi­nu pret­hod­nu po­ru­ku, u ko­joj ka­že da Hr­vat­ska i Sr­bi­ja ne tre­ba­ju glu­mi­ti prijateljstvo, ne­go rje­ša­va­ti otvo­re­na pi­ta­nja i gra­di­ti od­no­se ko­rak po ko­rak. Od­la­zak pred­sjed­ni­ce na ina­ugu­ra­ci­ju no­vog pred­sjed­ni­ka Sr­bi­je Alek­san­dra Vu­či­ća ni­je tek uz­vrat Vu­či­ću ko­ji je, pri­je dvi­je i pol go­di­ne kao pre­mi­jer bio u Za­gre­bu na nje­zi­noj ina­ugu­ra­ci­ji. Njih dvo­je su već po­ka­zi­va­li da ima­ju ko­rek­t­nu ra­zi­nu me­đu­sob­ne ko­mu­ni­ka­ci­je pa su pri­je go­di­nu da­na, ka­da je iz­no­va za­pe­la hr­vat­sko-sr­p­ska ko­mu­ni­ka­ci­ja, upri­li­či­li i su­sret na gra­ni­ci i za­jed­no obiš­li svo­je ma­nji­ne s jed­ne i dru­ge stra­ne Du­na­va. Tom je pri­go­dom pot­pi­sa­na i tzv. Su­bo­tič­ka dek­la­ra­ci­ja o una­pre­đe­nju od­no­sa i rje­ša­va­nju otvo­re­nih pi­ta­nja, ko­ja, me­đu­tim ni­je za­ži­vje­la. Prem­da je taj su­sret bio “mi­mo” jed­na­kih ra­zi­na jer su se su­sre­li pred­sjed­ni­ca dr­ža­ve i pre­mi­jer dru­ge, sa­da tih “ne­rav­ni­na” vi­še ne­ma, pred­sjed­ni­ca i Vu­čić ima­ju is­ti rang. Bez ob­zi­ra na to, Vu­čić će, zbog oso­bi­tos­ti svo­je no­ve, ali i sta­re po­li­tič­ke po­zi­ci­je, gdje on de fac­to ima du­al­nu po­li­tič­ku moć u Sr­bi­ji, bi­ti naj­k­va­li­fi­ci­ra­ni­ji su­go­vor­nik Hr­vat­skoj sa stra­ne Sr­bi­je, ka­ko u raz­go­vo­ri­ma s pred­sjed­ni­com, ta­ko i u raz­go­vo­ri­ma s hr­vat­skim pre­mi­je­rom An­dre­jom Plen­ko­vi­ćem do ko­jih će do­ći, oče­ku­je se, još ove go­di­ne. Već sa­ma ta či­nje­ni­ca, da hr­vat­ski li­de­ri ima­ju ko­mu­ni­ka­ci­ju s Vu­či­ćem, a nisu je mo­gli ima­ti s pret­hod­ni­kom, To­mis­la­vom Ni­ko­li­ćem, ko­ji je zas­pao u ra­to­vi­ma 90-ih pa je i na me­đu­na­rod­nim su­sre­ti­ma go­vo­rio o le­gi­tim­nos­ti ve­li­ko­sr­p­ske ide­je o za­pad­nim gra­ni­ca­ma na li­ni­ji Vi­ro­vi­ti­ca – Kar­lo­vac – Kar­lo­bag, ide u prilog te­zi da se nas­lu­ću­je otop­lja­va­nje hlad­nih od­no­sa iz­me­đu Hr­vat­ske i Sr­bi­je. Jer, kao što ne mo­ra­mo glu­mi­ti prijateljstvo, ta­ko ne mo­ra­mo ni glu­mi­ti da nam me­đu­sob­ni odnosi Hr­vat­ske i Sr­bi­je nisu važni.

Hr­vat­ski li­de­ri ima­ju ko­mu­ni­ka­ci­ju s Vu­či­ćem, to­pi se led s Be­ogra­dom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.