Ra­di­te li so­ko­ve, pek­me­ze od se­zon­skog vo­ća?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

BRANKA KOPIĆ umi­rov­lje­ni­ca

Po­ne­kad sprav­ljam, i to ono što ja­ko vo­lim jes­ti, pri­mje­ri­ce pek­mez od vi­ša­nja i slat­ko od ja­go­da.

DANIJELA MILIĆ re­fe­ren­ti­ca

Pri­pre­mam kom­po­te od vi­ša­nja, la­ni sam spra­vi­la i džem, a mis­lim da ću ga po­nov­no ku­ha­ti i ove go­di­ne.

BERNARDICA MERČEP re­fe­ren­ti­ca

Ne sprav­ljam do­ma­će pek­me­ze, sprav­ljam sok i kom­po­te, a naj­češ­će od vi­ša­nja, ma­re­li­ca, šlji­va.

MARTINA PAVIČIĆ med. ses­tra

Da, pri­pre­mam so­ko­ve od vi­ša­nja i baz­ge, i to sva­ke go­di­ne, ti su mi pri­rod­ni so­ko­vi naj­o­mi­lje­ni­ji. (slš)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.