Ban­dić i Kr­stu­lo­vić Opa­ra ne­će us­pje­ti u pr­vom po­ku­ša­ju kons­ti­tu­ira­ti skup­šti­ne

Po­li­tič­ka nes­ta­bil­nost pre­li­la se na lo­kal­ne par­la­men­te, ni Zagreb ni Split za­sad ne mo­gu for­mi­ra­ti ve­ći­nu. Ban­dić i Opa­ra ima­ju 90 da­na da kons­ti­tu­ira­ju skup­šti­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Pu­ljić-Še­go

Ni split­skom ni za­gre­bač­kom gra­do­na­čel­ni­ku ne pri­je­ti re­al­na opas­nost da ve­ći­nu u grad­skom par­la­men­tu for­mi­ra opor­ba Split si­gur­no, a vr­lo vje­ro­jat­no ni Zagreb, ne­će us­pje­ti u pr­vom po­ku­ša­ju kons­ti­tu­ira­ti Grad­sko vi­je­će, od­nos­no Skup­šti­nu, jer ni Mi­lan Ban­dić ni An­dro Kr­stu­lo­vić Opa­ra, kao iz­a­bra­ni gra­do­na­čel­ni­ci, ne­ma­ju po­treb­nu ve­ći­nu. Pr­va sjed­ni­ca za­gre­bač­ke Skup­šti­ne naj­av­lje­na je za 29. lip­nja, a split­skog Vi­je­ća 3. sr­p­nja.

Tra­že­nje part­ne­ra

Za­kon pre­dvi­đa tri po­ku­ša­ja u raz­ma­ci­ma od 30 da­na (dak­le 90 da­na) da se grad­ski par­la­men­ti kons­ti­tu­ira­ju, a ako to ne us­pi­je, idu no­vi lo­kal­ni iz­bo­ri za ta pred­stav­nič­ka ti­je­la. Bu­du­ći da iz­bo­ri pri­je­te sa­mo grad­skim par­la­men­ti­ma, a ne i gra­do­na­čel­ni­ci­ma, mo­že se pret­pos­ta­vi­ti da bi za­gre­bač­ki i split­ski par­la­ment ipak u ko­nač­ni­ci mo­gli bi­ti kons­ti­tu­ira­ni. Ni Ban­di­ću ni Opa­ri ne pri­je­ti opas­nost da im u Skup­šti­ni ili Vi­je­ću ve­ći­nu for­mi­ra su­prot­na po­li­tič­ka op­ci­ja, kao što se do­go­di­lo ri­ječ­kom gra­do­na­čel­ni­ku Voj­ku Ober­s­ne­lu (SDP). Me­đu­tim, i ova­ko ima­ju pro­blem jer su (za­sad) ne­moć­ni sas­ta­vi­ti ve­ći­nu. U kru­gu Mi­la­na Ban­di­ća že­le os­ta­vi­ti do­jam da se ne za­ma­ra­ju ve­ći­nom i da ni­je na gra­do­na­čel­ni­ku da je sas­tav­lja ne­go na oni­ma ko­ji že­le po­zi­ci­ju pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne. – Skup­šti­na po­dr­ža­va pro­jek­te ko­je pred­la­že gra­do­na­čel­nik, me­đu­tim skup­štin­ska ve­ći­na po­treb­na je da bi se iz­a­brao šef i pot­pred­sjed­ni­ci Skup­šti­ne. Gos­po­din Ban­dić to ne na­mje­ra­va bi­ti, dak­le iz­a­bra­ni zas­tup­ni­ci tre­ba­ju se do­go­vo­ri­ti tko će bi­ti pred­sjed­nik, a tko za­mje­ni­ci i taj mo­ra ima­ti 26 ru­ku da bi bio iz­a­bran – re­kao je Ivi­ca Lo­vrić, Ban­di­ćev bli­ski su­rad­nik. No to je za­mje­na te­za jer je upra­vo Ban­di­ću u naj­ve­ćem in­te­re­su da kon­tro­li­ra ve­ći­nu u Skup­šti­ni jer će bez nje kao gra­do­na­čel­nik bi­ti pa­ra­li­zi­ran. Ne­op­hod­no mu je, uz nje­go­vih 14 i se­dam HDZo­vih man­da­ta, pe­te­ro zas­tup­ni­ka ne­za­vis­ne B. Esih ko­ja uvje­tu­je po­če­tak pre­go­vo­ra s Ban­di­ćem od­lu­kom Skup­šti­ne o pre­ime­no­va­nju Tr­ga mar­ša­la Ti­ta. No Ban­dić ne od­stu­pa od re­fe­ren­du­ma o Ti­tu. Ban­di­ću kao al­ter­na­ti­va zas­tup­ni­ci­ma B. Esih pre­os­ta­je po­ku­šaj do­go­vo­ra sa San­drom Šva­ljek, s či­je je lis­te iz­a­bra­no osam zas­tup­ni­ka. Me­đu­tim, Da­rin­ko Ko­sor, šef HSLS-a iz­a­bran s lis­te S. Šva­ljek, tvr­di da do­go­vo­ra 100 pos­to ne­će bi­ti. No ne tre­ba za­bo­ra­vi­ti da su Ko­sor, Ban­dić i HDZ part­ne­ri na na­ci­onal­noj ra­zi­ni. U Spli­tu je slič­na si­tu­aci­ja jer su Opa­ru, iz či­jeg se kru­ga ču­je da je sa­svim iz­vjes­no da se Vi­je­će ne­će kons­ti­tu­ira­ti 3. srp- nja, za­sad od­bi­li i Pa­met­no Ma­ri­ja­ne Pu­ljak, ali i Most, dok Opa­ra ne že­li u su­rad­nju s Ke­ru­mo­vim HGS-om, kao što ni Ke­rum ne že­li s Opa­rom. HDZ je u Spli­tu osvo­jio 11 man­da­ta, Pa­met­no se­dam, Ke­rum osam, Most pet te SDP i HNS če­ti­ri (od če­ga je je­dan man­dat HNS-a). Opa­ri za ve­ći­nu tre­ba 18 zas­tup­ni­ka, a iz­vo­ri bli­ski split­skom gra­do­na­čel­ni­ku ka­žu da mo­že ra­ču­na­ti i na je­dan man­dat HNS-a, na­kon što je HNS na dr­žav­noj ra­zi­ni ko­ali­rao s HDZom. No i da­lje mu ne­dos­ta­je šest ru­ku. Opa­ra je Ma­ri­ja­ni Pu­ljak bio po­nu­dio mjes­to še­fi­ce split­skog Vi­je­ća, ali ona ga je od­bi­la, jed­na­ko kao što su­rad­nju s HDZ-om ne že­li ni Most. Iz­vo­ri bli­ski “po­te­šta­tu” ka­žu ka­ko se na­da­ju da bi se Pu­ljak mo­žda mo­gla od­lu­či­ti za su­rad­nju s HDZ-om na­kon što shva­ti da on ne na­mje­ra­va su­ra­đi­va­ti s Ke­ru­mom. – HDZ bi s Ke­ru­mom do­bio ono što je imao Ivo Bal­da­sar, pat-po­zi­ci­ju – re­kao nam je iz­vor bli­zak Opa­ri. M. Pu­ljak pak ka­že da Pa­met­no ne­će u ko­ali­ci­ju s HDZ-om jer mu ne vje­ru­je, a ne­po­vje­re­nje ar­gu­men­ti­ra s 27 go­di­na ma­te­ri­jal­nih do­ka­za vla­da­vi­ne HDZ-a.

‘Skri­va­ju nes­po­sob­nost’

– Bit će­mo kva­li­tet­na opor­ba, po­dr­žat će­mo sve ono što će bi­ti na do­bro­bit Spli­ta, ali i kri­ti­zi­ra­ti sve lo­še. Nu­dit će­mo i svo­ja kva­li­tet­na rje­še­nja, no u ko­ali­ci­ju ne ide­mo – rek­la je Pu­ljak. Opa­ra je ju­čer po­ru­čio da oče­ku­je od split­skih vi­jeć­ni­ka da od­go­vor­no vla­da­ju man­da­ti­ma ko­je su im po­vje­ri­li gra­đa­ni. – Ako su svo­ju nes­po­sob­nost od­lu­či­li skri­va­ti u hla­do­vi­ni opor­be, on­da ne­ka svo­jim bi­ra­či­ma objas­ne za­što ne že­le pro­mje­nu od ja­lo­ve i šte­to­čin­ske vlas­ti ko­ju je Split imao pro­tek­la dva man­da­ta i za­što ra­de na to­me da Grad bu­de u blo­ka­di – po­ru­čio je “po­te­štat”. Ka­da je ri­ječ o vi­jeć­ni­ci­ma Mos­ta, Opa­ra ka­že da je raz­go­va­rao s An­tom Či­ko­ti­ćem, pr­vim split­skim mos­tov­cem, i po­zvao ih na su­rad­nju. – Či­ko­tić se pod utje­ca­jem po­li­tič­kih men­to­ra Bu­lja, Gr­mo­je i Pe­tro­va ne usu­di ući u part­ner­stvo – za­klju­čio je.

Pr­va sjed­ni­ca za­gre­bač­ke Skup­šti­ne 29. lip­nja, a split­skog Vi­je­ća 3. sr­p­nja Či­ko­tić se pod utje­ca­jem po­li­tič­kih men­to­ra ne usu­di su­ra­đi­va­ti s HDZom, re­kao je Opa­ra Ni­je na Ban­di­ću da for­mi­ra ve­ći­nu ne­go na ono­me tko že­li bi­ti šef Skup­šti­ne, tvr­di Lo­vrić

Želj­ko Ke­rum Osvo­jio je osam man­da­ta u Vi­je­ću Spli­ta Ma­ri­ja­na Pu­ljak Pa­met­no ima 7 man­da­ta, ali ne­će s HDZ-om Zlat­ko Ha­san­be­go­vić i Bru­na Esih Kon­tro­li­ra­ju pet pre­sud­nih zas­tup­ni­ka. Pre­ime­no­va­nje Tr­ga mar­ša­la Ti­ta uvjet im je za do­go­vor s Ban­di­ćem San­dra Šva­ljek Ban­dić bi ve­ći­nu mo­gao tra­ži­ti u nje­zi­nim re­do­vi­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.