O plo­či HOS-a u Ja­se­nov­cu mo­ra­mo raz­go­va­ra­ti s part­ne­ri­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Pu­ljić-Še­go, To­mis­lav Kras­nec

Pre­mi­jer je u Bruxel­le­su iz­bje­ga­vao kon­kret­ne od­go­vo­re o HOS-ovoj plo­či tvr­de­ći da o njoj još uop­će nisu raz­go­va­ra­li

Ve­čer­nja­kov tekst da Mi­nis­tar­stvo upra­ve pri­pre­ma od­go­vor Vla­di na in­ter­pe­la­ci­ju SDP-a o HOS-ovoj plo­či u Ja­se­nov­cu, pre­ma ko­jem ne­ma za­kon­skog upo­ri­šta da se plo­ča s poz­dra­vom “Za dom sprem­ni” u am­ble­mu HOS-a mak­ne iz Ja­se­nov­ca, iza- zvao je bur­ne re­ak­ci­je. Pre­mi­jer Plen­ko­vić ju­čer je u Bruxel­le­su iz­bje­ga­vao kon­kret­no od­go­va­ra­ti na pi­ta­nja o toj te­mi, ali je po­ru­čio da je “objav­lje­na ne­is­ti­ni­ta in­for­ma­ci­ja” te da je to te­ma o ko­joj mo­ra de­talj­no raz­go­va­ra­ti s part­ne­ri­ma u Vla­di. – O to­me će­mo u Za­gre­bu. Ni­smo uop­će još raz­go­va­ra­li ni s no­vim mi­nis­trom upra­ve o toj te­mi ni s na­šim part­ne­ri­ma. Kad to do­đe na dnev­ni red, o to­me će­mo raz­go­va­ra­ti – re­kao je Plen­ko­vić. Pre­mi­je­ru je oči­to pro­blem zbog part­ne­ra iz HNS-a što je iz­vor iz Mi­nis­tar­stva upra­ve Ve­čer­njem lis­tu nes­luž­be­no po­t­vr­dio da se od­go­vor pri­pre­ma te da je na­kon ana­li­ze za­kon­ske re­gu­la­ti­ve za­klju­če­no da ne­ma upo­ri­šta da se spor­na plo­ča uk­lo­ni iz Ja­se­nov­ca. Što­vi­še, mi­nis­tar upra­ve Kuš­če­vić ape­li­rao je da se do­ne­se no­vi za­kon, pre­ma smjer­ni­ca­ma Po­vje­rens­tva za su­oča­va­nje s proš­loš­ću, ko­ji bi re­gu­li­rao sank­ci­je za sim­bo­le svih to­ta­li­ta­ri­za­ma.

An­drej Plen­ko­vić Pre­mi­je­ra je spor­na plo­ča u Ja­se­nov­cu opet do­če­ka­la zbog in­ter­pe­la­ci­je SDP-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.