Ma­tić: Za­do­vo­lje­ni su sa­mo oni iz ša­to­ra. Bra­ni­te­lji su iz­i­gra­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Re­na­ta.ra­so­vic@ve­cer­nji.net

Odus­ta­lo se od us­tav­nog za­ko­na, a, ka­ko vi­dim, odus­ta­je se i od pra­va pri­pad­ni­ka HVO-a, pro­ci­je­nio je SDP-ov sa­bor­ski zas­tup­nik Re­na­ta Ra­šo­vić Oče­ki­va­no, biv­ši SDP-ov mi­nis­tar bra­ni­telj Pre­drag Fred Ma­tić iz­nio je niz kri­ti­ka na na­crt pri­jed­lo­ga Za­ko­na o pra­vi­ma hr­vat­skih bra­ni­te­lja, ko­ji je pred­sta­vio To­mo Me­dved. – Na­kon go­di­nu i pol da­na Go­dot se ipak po­ja­vio u obli­ku iz­mje­na i do­pu­na za­ko­na, pa do­nio pot­pu­no is­ti za­kon kao što je i bio. Tre­ba zna­ti da je 250 lju­di u ho­te­lu La­gu­na go­di­nu i pol da­na je­lo, pi­lo i smiš­lja­lo ovo – pr­ve su im­pre­si­je Fre­da Ma­ti­ća.

Mal­tre­ti­ra­nje Jo­si­pa Le­ke

– Odus­ta­lo se od us­tav­nog za­ko­na, a, ka­ko vi­dim, odus­ta­je se i od pra­va pri­pad­ni­ka HVO-a. Sje­ti­te se što su sve tra­ži­li, si­lo­va­li su ci­je­lu dr­ža­vu, Za­grep­ča­ne po­go­to­vo. Si­lo­va­li su sa­bor­ske zas­tup­ni­ke i do­brog čo­vje­ka Jo­si­pa Le­ku, sje­ti­te se sa­mo što su mu ra­di­li. Si­lo­va­li su i sve bra­ni­te­lje, ali od sve­ga to­ga na kra­ju ne­ma ni­šta. Ovo je obi­čan pam­flet. Mis­lim da go­vo­rim u ime naj­ve­ćeg bro­ja bra­ni­te­lja, sje­ti­mo se da ne­ma 10 mi­li­ju­na ku­na za dje­cu ko­ja umi­ru od te­ških bo­les­ti... Fred Ma­tić obru­šio se i na priz­na­nje sta­tu­sa pri­pad­ni­ci­ma Na­rod­ne za­šti­te ko­ji “ni 25 go­di­na na­kon po­čet­ka Do­mo­vin­skog ra­ta ne zna­ju je li ih bi­lo 5 ili 70 ti­su­ća”. – Sva­ki je čo­vjek 90-ih dao svoj do­pri­nos u obra­ni Hr­vat­ske i ja stvar­no ne vi­dim na­či­na ka­ko će se to re­gu­li­ra­ti. Vje­ruj­te, lak­še će do­ka­za­ti oni ko­ji nisu bi­li ne­go oni ko­ji su u ra­tu bi­li – upo­zo­ra­va Fred Ma­tić, do­da­ju­ći da će uki­da­nje ro­ko­va za priz­na­nje sta­tu­sa na te­me­lju bo­les­ti otvo­ri­ti i no­vu Pan­do­ri­nu ku­ti­ju s na­vod­no obo­lje­li­ma od PTSP-a. Ta­ko­đer, već ti­je­kom le­ti­mič­nog pre­gle­da ju­če­raš­nje pre­zen­ta­ci­je u Mi­nis­tar­stvu bra­ni­te­lja uočio je mo­guć­nost do­dje­le po­ljo­pri­vred­nih zem­lji­šta pa iz­ra­zio bo­ja­zan ka­ko bi ta­kav čin, us­mje­ren na ku­po­va­nje žu­pa­nij­skih vi­jeć­ni­ka, ola­ko mo­gao pre­ras­ti u plod­no tlo za ko­rup­ci­ju. Biv­ši mi­nis­tar ne vje­ru­je da će se ovaj za­kon iz­gla­sa­ti do kra­ja ove go­di­ne, a ka­ko je ka­zao, još će raz­mis­li­ti o to­me ho­će li ga po­dr­ža­ti u Sa­bo­ru. – Uvi­jek sam za to da hr­vat­ski bra­ni­te­lji os­tva­re svo­ja pra­va i da im bu­de priz­na­to sve ono što su da­li u Do­mo­vin­skom ra­tu za Re­pu­bli­ku Hr­vat­sku, ali ni­ka­ko na­uš­trb dru­gih gra­đa­na ove zem­lje jer mi se ni­smo bo­ri­li za se­be i svo­je osob­ne pro­bit­ke, ne­go za Hr­vat­sku i sve nje­zi­ne gra­đa­ne. Bar se ja ni­sam za to bo­rio – ka­že Pre­drag Ma­tić. – Je­di­no što se na­pra­vi­lo je pa­te­ti­ka i po­di­la­že­nje, ono što ni­sam pod­no­sio u vri­je­me svog man­da­ta. Ops­kr­b­ni­na se sa­da zo­ve ne­kim dru­gim na­zi­vom, a iz­no­si će po­no­vo bi­ti is­ti ili mo­gu bi­ti sa­mo još uma­nje­ni – oče­ku­je biv­ši mi­nis­tar, pa do­da­je da od sve­ga vi­đe­nog na­kon obja­ve na­cr­ta pri­jed­lo­ga poz­drav­lja odred­be ko­je se do­ti­ču za­poš­lja­va­nja bra­ni­te­lja, pri­tom mis­le­ći na za­kon­sku mo­guć­nost da se bra­ni­telj s mi­ro­vi­nom za­pos­li na po­la rad­nog vre­me­na.

HDZ-ov pa­tent

– Bra­ni­te­lji su još jed­nom iz­i­gra­ni, a za­do­vo­lje­ni su oni ko­ji su bi­li u ša­to­ru i to dje­lo­mič­no. Pro­du­žu­je se pra­vo za stje­ca­nje sta­tu­sa bra­ni­te­lja, pa se usko­ro mo­že oče­ki­va­ti Plen­ko­vi­ća i Me­dve­da da uru­če cvi­je­će i bom­bo­ni­je­ru mi­li­jun­tom bra­ni­te­lju. Uz to te­če i pa­ra­le­lan pro­ces: za­tva­ra­nje i sa­kri­va­nje Re­gis­tra bra­ni­te­lja. To je HDZ-ov re­cept, to nit­ko ni­je ta­ko do­bro pa­ten­ti­rao – ka­zao je Ma­tić, pa za­klju­čio ri­je­či­ma da se još jed­nom po­ka­za­lo ka­ko je pro­s­vjed u ša­to­ru bio po­li­tič­ki mo­ti­vi­ran.

“Pro­du­ži­va­nje sta­tu­sa bra­ni­te­lja te­če pa­ra­lel­no sa za­tva­ra­njem i skri­va­njem Re­gis­tra” “Pri­pad­ni­ci Na­rod­ne za­šti­te ni 25 go­di­na na­kon ra­ta ne zna­ju je li ih bi­lo 5 ili 70 ti­su­ća”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.