Ba­ka i unu­či­ca po­gi­nu­le u su­da­ru s kam­pe­rom i kom­bi­jem

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Snje­ža­na Bi­čak

Djed, ko­ji je vo­zio Re­na­ult Clio, hit­no je s dru­gim ma­le­nim dje­te­tom pre­ba­čen u Op­ću bol­ni­cu Gos­pić. dru­gi put­ni­ci nisu te­že oz­li­je­đe­ni snje­za­na.bi­cak@ve­cer­nji.net Ba­ka i tro­go­diš­nja unu­ka na mjes­tu su pre­mi­nu­le. Dje­voj­či­ca je bi­la ve­za­na u auto­sje­da­li­ci, ali po­mo­ći joj ni­je bi­lo. Djed, ko­ji je vo­zio Re­na­ult Clio, hit­no je s dru- gim ma­le­nim dje­te­tom pre­ba­čen u Op­ću bol­ni­cu Gos­pić. On­dje su pa­ci­jen­te, na­kon pr­ve obra­de, upu­ti­li na dalj­nju obra­du; di­je­te u Kla­iće­vu bol­ni­cu u Zagreb, a dje­da u Op­ću bol­ni­cu Za­dar. Od Cli­ja, na ko­je­ga su s boč­ne i straž­nje stra­ne ve­li­kom si­li­nom uda­ri­la dva vo­zi­la, os­ta­la je hr­pa ne­pre­poz­nat­lji­vog li­ma. Straš­na ne­sre­ća do­go­di­la se u pe­tak ne­što iza 11 sa­ti u mjes­tu Lič­ko Ce­rje na po­dru­čju op­ći­ne Lo­vi­nac. Či­tav dan tra­jao je oče­vid ko­jim su is­tra­ži­te­lji po­ku­ša­li ot­kri­ti ka­ko je doš­lo do su­da­ra Re­na­ul­ta za­dar­skih ta­bli­ca, kam­pe­ra ni­zo­zem­skih re­gis­tar­skih oz­na­ka i slo­ven­skog kom­bi­ja. Put­ni­ci u kam­pe­ru i kom­bi­ju nisu za­do­bi­li ve­će oz­lje­de. Ta dva vo­zi­la ima­ju ošte­će­nja s pred­nje stra­ne, ali oni nisu to­li­ko straš­na ni­ti kob­na, kao ošte­će­nja na za­dar­skom auto­mo­bi­lu. S ob­zi­rom na to da je pro­met zbog ne­sre­će bio u pot­pu­nom pre­ki­du, vo­zi­la su se upu­ći­va­la na za­obi­laz­nu tra­su kroz Gra­čac,

Rok.• Ud­bi­nu, Gor­nju Plo­ču i Sv.

Oče­vid je tra­jao ci­je­li dan. Pre­ma pr­vim in­for­ma­ci­ja­ma, kom­bi i kam­per uda­ri­li su Clio sa straž­nje i boč­ne stra­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.