U Vu­ko­va­ru pro­mo­ci­ja 167 čas­ni­ka i do­čas­ni­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - bra­ni­mir.bra­da­ric@ve­cer­nji.net Bra­ni­mir Bra­da­rić VUKOVAR

Za­po­či­nje voj­na služ­ba odre­đe­nom bro­ju čas­ni­ka ko­ji su za­vr­ši­li te­melj­nu čas­nič­ku iz­o­braz­bu. Ne­ki i služ­be­no pos­ta­ju dio OSRH

Po­la­ga­njem vi­je­na­ca kod spo­men-obi­ljež­ja na Me­mo­ri­jal­nom grob­lju i mjes­ta ma­sov­ne grob­ni­ce na Ov­ča­ri za­po­čeo je služ­be­ni pro­gram obi­lje­ža­va­nja sve­ča­ne pro­mo­ci­je po­laz­ni­ka Hr­vat­skog voj­nog uči­li­šta dr. Fra­njo Tuđ­man. Središnji do­ga­đaj naj­av­ljen je za danas, ka­da će u vu­ko­var­skoj vo­jar­ni, uz na­zoč­nost naj­vi­ših dr­žav­nih duž­nos­ni­ka pre­dvo­đe­nih pred­sjed­ni­com Ko­lin­dom Gra­bar-Ki­ta­ro­vić bi­ti pro­mo­vi­ra­no 167 po­laz­ni­ka svih ra­zi­na HVU-a. – S da­nom pro­mo­ci­je za­po­či­nje i voj­na služ­ba odre­đe­nom bro­ju čas­ni­ka ko­ji su za­vr­ši­li te­melj­nu čas­nič­ku iz­o­braz­bu. Ne­ki od njih to­ga da­na i služ­be­no pos­ta­ju dio OSRH – re­kao je za­po­vjed­nik HVU ge­ne­ral pu­kov­nik Slav­ko Ba­rić. Na­kon po­la­ga­nja vi­je­na­ca odr­žan je mi­mo­hod svih po­laz­ni­ka HVU-a ko­ji je kre­nuo od cr­k­ve sv. Fi­li­pa i Ja­ko­va, gdje je slu­že­na sve­ta mi­sa, pa do Ka­me­nog kri­ža na uš­ću Vu­ke u Du­nav gdje je po­lo­žen vi­je­nac u spo­men na sve po­gi­nu­le i nes­ta­le hr­vat­ske bra­ni­te­lje i ci­vi­le. Mi­mo­hod je pre­dvo­dio Sim­fo­nij­ski or­kes­tar OSRH ko­ji će u ve­čer­njim sa­ti­ma odr­ža­ti i kon­cert. Na par­ki­ra­li­štu kod Ho­te­la Du­nav upri­li­če­na je i iz­lož­ba na­oru­ža­nja.

Or­kes­tar je pre­dvo­dio mi­mo­hod

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.