Đa­ko­vić: Ni­je is­ti­na da ne is­pla­ću­je­mo pla­će!

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (vb)

Upra­va Đu­re Đa­ko­vi­ća re­agi­ra­la je na pri­op­će­nje Ne­za­vis­nog sin­di­ka­ta “So­ci­jal­na prav­da”, u ko­jem se tvr­di ka­ko sla­von­sko­brod­ska tvrt­ka ne is­pla­ću­je pla­će rad­ni­ci­ma u pro­pi­sa­nom ro­ku. U pri­op­će­nju ko­je pot­pi­su­je pred­sjed­nik sin­di­ka­ta Dar­ko Ma­ras sto­ji ka­ko je pla­ća za tra­vanj kas­ni­la če­ti­ri, a do­pri­no­si 24 da­na, dok pla­ća za svi­banj, ko­ja je tre­ba­la bi­ti na ra­ču­ni­ma rad­ni­ka do 15. lip­nja, još ni­je is­pla­će­na. Iz tvrt­ke uz­vra­ća­ju ka­ko je ri­ječ o ne­is­ti­na­ma ko­ji­ma se že­li na­ru­ši­ti po­vje­re­nje u Gru­pa­ci­ju Đu­ro Đa­ko­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.