HDZ sklo­pio ko­ali­ci­ju s HSLS-om i do­bio ve­ći­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (vb)

HDZ Brod­sko-po­sav­ske žu­pa­ni­je ju­čer je na žu­pa­nij­skoj ra­zi­ni sklo­pio pos­tiz­bor­ni ko­ali­cij­ski spo­ra­zum s HSLS-om i osi­gu­rao ve­ći­nu u Žu­pa­nij­skoj skup­šti­ni uoči kons­ti­tu­ira­ju­će sjed­ni­ce za­ka­za­ne za po­ne­dje­ljak, 26. lip­nja. Ko­ali­ci­ja okup­lje­na oko HSS-a i SDP-a, Ne­za­vis­na lis­ta Mir­ka Dus­pa­re i Most re­agi­ra­li su za­jed­nič­kim pri­op­će­njem u ko­jem is­ti­ču ka­ko su nji­ho­ve lis­te za­jed­no do­bi­le 26.824, a HDZ-ova ko­ali­ci­ja 24.419 gla­so­va te ka­ko bi u skla­du s de­mo­krat­skim na­če­li­ma tre­ba­lo po­šti­va­ti ve­ćin­sku vo­lju bi­ra­ča.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.