Zbog zas­ta­rje­le e-Ma­ti­ce pro­fe­so­ri ra­de no­ću

Da bi uče­ni­ci do­bi­li svje­dodž­be i upi­sa­li se u sred­nje ško­le, pro­fe­so­ri upi­su­ju po­dat­ke iz e-Dnev­ni­ka u e-Ma­ti­cu, ali ona vr­lo čes­to ne ra­di u rad­no vri­je­me

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - La­na Ko­va­če­vić

Te­ško­će se po­nav­lja­ju go­di­na­ma una­toč pri­tuž­ba­ma pro­fe­so­ra. Struč­nja­ci ka­žu da ne pre­os­ta­je dru­go ne­go iz­ra­da no­vog sus­ta­va la­na.ko­va­ce­vic@ve­cer­nji.net Po­noć, če­ti­ri ili šest uju­tro – to su sa­ti u ko­ji­ma je ve­ći­na pro­fe­so­ra bud­na ka­ko bi mo­gla po­pu­ni­ti sve po­treb­ne po­dat­ke u sus­ta­vu e-Ma­ti­ce, i ta­ko uče­ni­ci­ma na vri­je­me osi­gu­ra­ti svje­dodž­be i upi­se u pr­ve raz­re­de sred­njih ško­la. U uobi­ča­je­no rad­no vri­je­me to je ne­mo­gu­će na­pra­vi­ti. Sit­ni noć­ni ili ra­no­ju­tar­nji sa­ti u ko­ji­ma su ra­di­li na kra­ju škol­ske go­di­ne nisu ne­uobi­ča­je­ni – već ne­ko­li­ko go­di­na is­ta pri­ča, bez ob­zi­ra na to ko­li­ko se nas­tav­ni­ci i pro­fe­so­ri ža­li­li na sus­tav ko­ji je ili ne­dos­tu­pan ili u nje­mu ni­je mo­gu­će ra­di­ti ka­da je naj­po­treb­ni­ji. Pa noć­ni sa­ti os­ta­ju je­di­ni iz­bor, ma ko­li­ko iz­la­zi­li iz rad­nog vre­me­na nas­tav­ni­ka i pro­fe­so­ra. – Ci­je­li smo dan i noć po­ku­ša­va­li uno­si­ti po­treb­ne po­dat­ke uče­ni­ka i ni­smo us­pje­li. Ka­da smo na- po­kon us­pje­li ko­ris­ti­ti e-Ma­ti­cu, nisu se pri­ka­zi­va­li po­da­ci ko­je je sus­tav tre­bao po­vu­ći iz e-Dnev­ni­ka – ka­zao je je­dan od pro­fe­so­ra za­gre­bač­ke sred­nje ško­le (po­da­ci poz­na­ti re­dak­ci­ji). Ni­je je­di­ni – pro­fe­so­ri se ža­le je­dan za dru­gim, ni­je pr­vi put da se su­sre­ću s tim pro­ble­mom, ali po­ma­ka, či­ni se, ne­ma. Na­ime u e-Ma­ti­cu duž­ni su uni­je­ti ocje­ne, iz­os­tan­ke, us­pjeh, vla­da­nje ka­ko bi se uče­ni­ci­ma is­prin­ta­le svje­dodž­be za kraj škol­ske go­di­ne, na­rav­no, u odre­đe­nim ro­ko­vi­ma, ka­ko upi­si ne bi bi­li ome­te­ni. – E-ma­ti­ca stva­ra dos­ta pro­ble­ma. Ka­da se ulo­gi­ra­mo, sus­tav se za­mrz­ne i rad je ote­žan ili ne­mo­guć u na­še rad­no vri­je­me. Pre­os­ta­je nam da po­dat­ke uno­si­mo u kas­nim noć­nim sa­ti­ma ka­da sus­tav bo­lje funk­ci­oni­ra – ka­zao je pro­fe­sor ge­ogra­fi­je De­jan Nem­čić iz Os­nov­ne ško­le Bo­ti­nec. I dok iz Mi­nis­tar­stva po­ru­ču­ju ka­ko se sus­tav ove go­di­ne do­dat­no op­ti­mi­zi­rao i da je nje­go­va pro­hod­nost ve­ća, iz Carne­ta ipak priz­na­ju da su pro­fe­so­ri ima­li pro­ble­ma, i to ti­je­kom pri­je­pod­ne­va 20. i 21. lip­nja. – Ia­ko je e-Ma­ti­ca bi­la dos­tup­na,

Pro­fe­so­ri su pro­ble­me s uno­som po­da­ta­ka ima­li 20. i 21. lip­nja. Una­toč op­ti­mi­za­ci­ji sus­ta­va

dio ko­ris­ni­ka je imao učes­ta­le pre­ki­de ve­ze, zbog du­gog če­ka­nja na od­go­vor pos­lu­ži­te­lja. Ta­ko­đer, sni­ma­nje iz­mje­na i do­hvat uče­ni­ka u sus­ta­vu tra­jao je du­lje, što je re­zul­ti­ra­lo ote­ža­nim ra­dom. CARNet pra­ti rad e-Ma­ti­ce. CARNe­to­vi sis­tem­ski in­že­nje­ri, ko­ji se bri­nu o pos­lu­ži­te­lji­ma na ko­ji­ma se na­la­zi sus­tav, kao i struč­nja­ci iz tvrt­ke King ICT, ko­ja je iz­vo­đač sus­ta­va, ra­de na op­ti­mi­za­ci­ji sus­ta­va te se broj pre­ki­da i po­gre­ša­ka sma­nji­vao. E-Ma­ti­ca tre­nu­tač­no ra­di ured­no i bez ve­ćih op­te­re­će­nja – rek­li su u spo­me­nu­toj tvrt­ki. S ob­zi­rom na sta­rost sus­ta­va i broj­nih na­do­grad­nja, raz­ma­tra se i mo­guć­nost iz­ra­de no­vog, mo­der­ni­jeg sus­ta­va. – E-ma­ti­ca je sus­tav sta­ri­ji od 10 go­di­na i ra­zi­ne funk­ci­onal­nos­ti za ko­je je bi­la ra­zvi­je­na danas su vi­šes­tru­ko ve­će – ka­za­li su.

In­že­nje­ri CARNe­ta pra­te rad e-Ma­ti­ce, no ri­ječ je o sus­ta­vu sta­rom vi­še od de­set go­di­na

Po­ne­kad i sta­ri do­bri pa­pir­na­ti ime­nik ima svo­jih pred­nos­ti .... DE­JAN NEM­ČIĆ

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.