Vožd Vu­čić uzva­ni­ke fas­ci­ni­rao sa 17 rim­skih im­pe­ra­to­ra s tla Sr­bi­je

Gos­ti­ma je po­ka­zan plašt kne­za La­za­ra, dio odo­re u ko­joj je po­gi­nuo u Ko­sov­skoj bit­ci

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Bra­ni­mir Bra­da­rić bra­ni­mir.bra­da­ric@ve­cer­nji.net BE­OGRAD

Ri­ječ je o naj­z­na­čaj­ni­jem po­li­tič­kom do­ga­đa­ju u Sr­bi­ji ko­jim se po­ku­ša­la po­pra­vi­ti na­ru­še­na sli­ka ove dr­ža­ve u po­s­ljed­njih 25 go­di­na

Be­ograd je sprem­no do­če­kao to­li­ko naj­av­lji­va­nu ina­ugu­ra­ci­ju no­vo­iza­bra­nog pred­sjed­ni­ka Sr­bi­je Alek­san­dra Vu­či­ća. Vi­še­tjed­ne pri­pre­me, ko­je su za­po­če­le od­mah na­kon po­bje­de na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma, pri­do­ni­je­le su to­me da je Pa­la­ča Sr­bi­ja, poz­na­ti­ja i kao zgra­da Sa­vez­nog iz­vr­š­nog vi­je­ća (SIV), do­če­ka­la ju­če­raš­nji dan “umi­ve­na” i ure­đe­na. Tra­va je bi­la sre­đe­na, ži­vi­ca svje­že oši­ša­na, očiš­će­no je sve oko­lo zgra­de... Ni­je se mo­gao vi­dje­ti ni­ti je­dan pa­pi­rić ili bi­lo što što bi pok­va­ri­lo tu idi­lič­nu sli­ku. Sve to pra­ti­lo je iz­u­zet­no ja­ko po­li­cij­sko osi­gu­ra­nje ko­je je vid­lji­vo na sva­kom ko­ra­ku na po­dru­čju No­vog Be­ogra­da gdje se i odr­ža­va­la ina­ugu­ra­ci­ja. Pa­la­či Sr­bi­ja nit­ko od neo­v­la­šte­nih oso­ba ni­je mo­gao pri­ći, ta­ko da je na­ma do­zvo­lje­no nje­zi­no fo­to­gra­fi­ra­nje sa­mo s uda­lje­ne pro­met­ni­ce. Čak su i akre­di­ti­ra­ni no­vi­na­ri do­ve­ze­ni auto­bu­som iz sre­di­šta gra­da gdje su se pret­hod­no mo­ra­li oku­pi­ti i pro­ći pro­vje­ru. Ra­di broj­nih vi­so­kih uzva­ni­ka, ko­ji su na­zo­či­li Vu­či­će­voj ina­ugu­ra­ci­ji, osi­gu­ra­nje je po­dig­nu­to na naj- vi­šu ra­zi­nu i us­po­re­đi­va­no je s mje­ra­ma osi­gu­ra­nja kak­vo se pro­vo­di u SAD-u ili Ki­ni. Na te­re­nu su bi­li an­ga­ži­ra­ni po­li­caj­ci, ali i žan­dar­me­ri­ja te voj­ne spe­ci­jal­ne pos­troj­be. An­ga­ži­ra­ne su bi­le i sve si­gur­nos­ne služ­be, dro­no­vi...

Gi­ba­ni­ca i pe­gla­na ko­ba­si­ca

Na Vu­či­će­vu ina­ugu­ra­ci­ju po­zva­no je 5000 uzva­ni­ka iz Sr­bi­je, ali i ci­je­lo­ga svi­je­ta. Svi oni ima­li su pri­li­ku da u Pa­la­či Sr­bi­ja na­zo­če ovo­me do­ga­đa­ju ko­ji ne­ki sr­bi­jan­ski me­di­ji na­zi­va­ju naj­z­na­čaj­ni­jim po­li­tič­kim do­ga­đa­jem u Sr­bi­ji i re­gi­ji zad­njih go­di­na. U pros­to­ri­ja­ma Pa­la­če uzva­ni­ci su ima­li pri­li­ku uži­va­ti u do­ma­ćim ku­li­nar­skim spe­ci­ja­li­te­ti­ma. Na­ime, od­lu­če­no je da se i ova pri­li­ka is­ko­ris­ti za pro­mo­ci­ju Sr­bi­je u sva­kom po­gle­du ta­ko da su se slu­ži­li sa­mo do­ma­ći ku­li­nar­ski

spe­ci­ja­li­te­ti (gi­ba­ni­ca, pro­ja, pe­gla­na ko­ba­si­ca...), dok su se za os­vje­že­nje mo­gli ko­ris­ti­ti ta­ko­đer sa­mo sr­bi­jan­ska vo­da, so­ko­vi, vi­no, pi­vo i ra­ki­ja. Sva­ka od dvo­ra­na u Pa­la­či bi­la je dru­ga­či­je te­mat­ski ure­đe­na i pro­mo­vi­ra­la je odre­đe­ni dio Sr­bi­je. Že­ne su mo­ra­le obu­ći ele­gant­ne ha­lji­ne ko­je su mo­ra­le bi­ti du­ži­ne is­pod ko­lje­na i ko­je ne bi smje­le pre­tje­ra­no is­ti­ca­ti de­kol­te. Mu­škar­ci su mo­gli no­si­ti is­klju­či­vo cr­na ili tam­na odi­je­la. Oni ko­ji su is­po­šti­va­li dress co­de i uš­li u Pa­la­ču mo­gli su u pre­dvor­ji­ma i dvo­ra­na­ma raz­gle­da­va­ti i umjet­nič­ke pos­ta­ve ne­ko­li­ko mu­ze­ja. Jed­na od njih je i iz­lož­ba 17 rim­skih im­pe­ra­to­ra ro­đe­nih na tlu Sr­bi­je ko­ja je obiš­la svi­jet i smjes­ti­la se u is­toč­nom pre­dvor­ju Pa­la­če Sr­bi­ja u po­vo­du ju­če­raš­nje ina­ugu­ra­ci­je, dok se u sa­lo­nu Sr­bi­ja na­la­zio plašt kne­za La­za­ra. Ri­ječ je o di­je­lu odo­re ko­ju je knez La­zar no­sio u Ko­sov­skoj bit­ci i u nje­mu po­gi­nuo. Sve ovo što je pri­prem­lje­no u po­vo­du ina­ugu­ra­ci­je Be­ogra­đa­ni raz­li­či­to ko­men­ti­ra­ju. Ne­ki su od­luč­no pro­tiv to­ga jer sma­tra­ju da je ri­ječ o ne­po­treb­nom ra­si­pa­nju nov­ca, dok dru­gi po­dr­ža­va­ju sve što je or­ga­ni­zi­ra­no. – Mo­žda to i ni­je dio na­še tra­di­ci­je ka­ko ne­ki go­vo­re ali ja osob­no ne­mam ni­šta pro­tiv. Vu­čić je uvjer­lji­vo po­bi­je­dio na iz­bo­ri­ma, na­pra­vio je pu­no za Sr­bi­ju kao pre­mi­jer, to mu se mo­ra priz­na­ti. Mis­lim da je ovo na­čin i da se po­bolj­ša sli­ka Sr­bi­je u svi­je­tu ko­ja je na­ru­še­na u ovih 25 go­di­na i da svi ti dr­žav­ni­ci vi­de što sve Sr­bi­ja ima i mo­že – ko­men­ti­rao je Mi­lan Ne­dić iz Be­ogra­da. Nje­gov pri­ja­telj Zo­ran Va­sić sma­tra da bi ina­ugu­ra­ci­ja tre­ba­la pos­ta­ti sr­bi­jan­ska tra­di­ci­ja. – Pa i vi u Hr­vat­skoj ima­te ne­što slič­no. Uos­ta­lom, zna­mo i ka­ko obi­lje­ža­va­te Olu­ju, Blje­sak, Vukovar, ta­ko da to va­ma ne bi tre­ba­lo bi­ti ni­ma­lo čud­no – ka­že Va­sić.

Mo­že što god po­že­li

– Ne vi­dim raz­lo­ga za ne­što ova­ko. Ko­ja je svr­ha ci­je­le ove pri­če osim gra­đe­nja kul­ta lič­nos­ti Alek­san­dra Vu­či­ća. On kao pred­sjed­nik dje­lu­je već go­to­vo mje­sec da­na i sa­da se or­ga­ni­zi­ra ne­što ova­ko sku­po. Me­đu­tim, u nje­go­vim ru­ka­ma su sve po­lu­ge vlas­ti i on mo­že ra­di­ti što že­li – ka­že Mi­li­ca Mar­ko­vić. Ogla­sio se i ne­ka­daš­nji pred­sjed­nič­ki kan­di­dat Skup­šti­ne UN-a Vuk Je­re­mić ko­ji je u in­ter­v­juu za Ku­rir re­kao da je ina­ugu­ra­ci­ja ne­po­treb­na pri­vat­na za­ba­va. – Ona ni­je prak­sa u su­vre­me­nom svi­je­tu osim u ne­kim zem­lja­ma Afri­ke i La­tin­ske Ame­ri­ke, i to ne na ova­kav na­čin. Ovo je pot­pu­no ne­po­treb­na i sku­pa pri­vat­na za­ba­va, jer se pra­va ina­ugu­ra­ci­ja do­go­di­la 31. svib­nja. Ova dru­ga, kva­zi­ina­ugu­ra­ci­ja, ni­šta je vi­še do da­va­nje sa­mom se­bi na zna­ča­ju i li­je­če­nje kom­plek­sa iz ra­di­kal­ne fa­ze o tro­šku gra­đa­na – re­kao je Je­re­mić.

5000

gos­ti­ju iz Sr­bi­je i ci­je­lo­ga svi­je­ta po­zva­no je na Vu­či­će­vu ina­ugu­ra­ci­ju

23

da­na proš­lo je od pri­se­ge Vu­či­ća za pred­sjed­ni­ka Sr­bi­je do ina­ugu­ra­ci­je

Pred­sjed­ni­ci Ina­ugu­ra­ci­ji sr­bi­jan­skog pred­sjed­ni­ka Alek­san­dra Vu­či­ća na­zo­či­la je i hr­vat­ska pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­barKi­ta­ro­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.