‘Još će pu­no vo­de pro­te­ći Sa­vom i Du­na­vom dok Sr­bi­ja i Hr­vat­ska pos­ta­nu pri­ja­te­lji’

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Bra­ni­mir Bra­da­rić/Be­ograd, To­mis­lav Kras­nec (Bruxel­les

Mi mo­ra­mo po­dvu­ći cr­tu pod po­vi­jest i prag­ma­tič­no gle­da­ti na sa­daš­njost i bu­duć­nost, u Be­ogra­du je ka­za­la hr­vat­ska pred­sjed­ni­ca

Ina­ugu­ra­ci­ji pred­sjed­ni­ka Sr­bi­je Alek­san­dra Vu­či­ća na­zo­či­la je i pred­sjed­ni­ca Hr­vat­ske Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić. Po­sjet Be­ogra­du Gra­bar-Ki­ta­ro­vić is­ko­ris­ti­la je za raz­go­vor s pred­sjed­ni­kom Na­ci­onal­nog vi­je­ća Hr­va­ta Sla­ve­nom Ba­či­ćem te s pred­sjed­ni­kom De­mo­krat­skog sa­ve­za Hr­va­ta u Voj­vo­di­ni (DSHV) i zas­tup­ni­kom u sr­bi­jan­skom par­la­men­tu To­mis­la­vom Žig­ma­no­vom.

Pri­li­ka za ko­rak na­pri­jed

Po­tom se u Vi­li Mir sas­ta­la i s Vu­či­ćem re­kav­ši ka­ko je taj su­sret pri­li­ka da se na­pra­vi ko­rak na­pri­jed u od­no­si­ma dvi­je dr­ža­ve. – Sr­bi­ja i Hr­vat­ska ne mo­ra­ju bi­ti pri­ja­te­lji, ali ima­ju niz pi­ta­nja u ko­ji­ma mo­ra­ju bi­ti su­rad­ni­ci. Kad je ri­ječ o na­šim od­no­si­ma, po­no­vit ću ono što sam već rek­la u Vu­ko­va­ru – ne tre­ba­mo jed­ni dru­gi­ma glu­mi­ti prijateljstvo jer još će pu­no vo­de pro­te­ći i Sa­vom i Du­na­vom pri­je ne­go što bu­de­mo pri­ja­telj­ske dr­ža­ve. Me­đu­tim, mo­ra­mo bi­ti prag­ma­tič­ni. Ovo je pri­li­ka da na­pra­vi­mo taj is­ko­rak i to ne sa­mo za po­bolj­ša­nje od­no­sa na ju­go­is­to­ku Eu­ro­pe. Mi mo­ra­mo po­dvu­ći cr­tu pod po­vi­jest i ri­je­ši­ti sve ono što je bol­no – od hu­ma­ni­tar­nih pi­ta­nja nes­ta­lih, pi­ta­nja ar­hi­va, tzv. uni­ver­zal­ne ju­ri­sdik­ci­je, ali pri­je sve­ga još jed­nom prag­ma­tič­no gle­da­ti u sa­daš­njost i bu­duć­nost – rek­la je Gra­bar-Ki­ta­ro­vić. Raz­go­vor u Be­ogra­du bi­la je pri­li­ka i da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić i Vu­čić raz­go­va­ra­ju i o pro­ved­bi Dek­la­ra­ci­je iz Su­bo­ti­ce ko­ju su upra­vo njih dvo­je pot­pi­sa­li proš­le go­di­ne. Do to­ga spo­ra­zu­ma doš­lo je na­kon nji­ho­va su­sre­ta, pr­vo u Da­lju, a on­da i u Ta­van­ku­tu i Su­bo­ti­ci. I ta­da je, kao i u ne­ko­li­ko na­vra­ta pos­li­je, hr­vat­ska pred­sjed­ni­ca uka­zi­va­la na te­žak po­lo­žaj Hr­va­ta u Sr­bi­ji. Uka­zi­va­la je na pro­blem ško­lo­va­nja, udž­be­ni­ka kao i či­nje­ni­cu da sr­p­ska na­ci­onal­na ma­nji­na u Hr­vat­skoj ima za­jam­če­na tri zas­tup­nič­ka man­da­ta u Hr­vat­skom sa­bo­ru, što ni­je slu­čaj s hr­vat­skom ma­nji­nom u Sr­bi­ji.

Za­kon o ju­ri­sdik­ci­ji

– Ka­da je ri­ječ o po­lo­ža­ju hr­vat­ske ma­nji­ne i is­pu­nja­va­nju spo­ra­zu­ma o uza­jam­noj za­šti­ti ma­nji­na iz 2004. go­di­ne, tu se još ne po­štu­je te­melj­no pra­vo hr­vat­ske ma­nji­ne da ima jed­nog za­jam­če­nog zas­tup­ni­ka u Skup­šti­ni Sr­bi­je i za­jam­če­ne zas­tup­ni­ke na ni­žim ra­zi­na­ma – rek­la je Gra­bar-Ki­ta­ro­vić. Dok je tra­ja­la ina­ugu­ra­ci­ja u Be­ogra­du, pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić iz Bruxel­le­sa je no­vi­na­ri­ma ko­men­ti­rao svo­ja oče­ki­va­nja od no­vog dr­žav­nog vr­ha Sr­bi­je u rje­ša­va­nju otvo­re­nih pi­ta­nja s Hr­vat­skom. Sr­p­ski za­kon o ju­ri­sdik­ci­ji za rat­ne zlo­či­ne je, ka­že Plen­ko­vić, pro­blem ko­ji os­ta­je pro­blem i pred­met svih bi­la­te­ral­nih raz­go­vo­ra. – Mi će­mo in­zis­ti­ra­ti na nje­go­vu rje­ša­va­nju. Pre­go­vo­ri Sr­bi­je s EU u po­glav­lju 23 tra­jat će go­di­na­ma i, pre­ma to­me, ima­mo i vre­me­na i pros­to­ra i na­či­na da ri­je­ši­mo taj pro­blem. Šti­ti­mo hr­vat­ske bra­ni­te­lje – re­kao je Plen­ko­vić.

S čel­ni­ci­ma Hr­va­ta u Sr­bi­ji Hr­vat­ska pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­barKi­ta­ro­vić sa Sla­ve­nom Ba­či­ćem (li­je­vo) i To­mis­la­vom Žig­ma­no­vom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.