Za Bo­ro­vo već dvi­je po­nu­de

Tvrt­ka je vlas­nik di­je­la na­se­lja, igra­li­šta, vr­ti­ća i aero­dro­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Ma­ri­ja Br­nić /PD ma­ri­ja.br­nic@pos­lov­ni.hr ZAGREB

Vla­da je pro­lje­tos svo­je di­oni­ce da­la HT-u i Kon­ča­ru u za­log za još jed­no kre­dit­no za­du­že­nje Bo­ro­va od 46 mi­li­ju­na ku­na

Dva su po­ten­ci­jal­na ula­ga­ča dr­ža­vi is­ka­za­la in­te­res za pre­uzi­ma­nje nje­zi­ne tvor­ni­ce obu­će Bo­ro­vo, ko­ja je pred ste­ča­jem. Idu­ćih da­na nad­lež­ne ins­ti­tu­ci­je kon­tak­ti­rat će pred­stav­ni­ke za­in­te­re­si­ra­nih tvrt­ki i “sni­mi­ti sta­nje”, ka­ko bi se te­me­ljem to­ga u vu­ko­var­skoj tvor­ni­ci mo­glo pos­lo­ži­ti pro­gram res­truk­tu­ri­ra­nja, ko­ji tre­ba na sto­lu bi­ti kroz mje­sec da­na, a ko­ji će uklju­či­va­ti i ula­zak stra­te­škog part­ne­ra.

No­mi­na­la 140 ku­na

Hit­nost uvo­đe­nja pri­vat­nog ka­pi­ta­la naj­a­vi­la je pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de i mi­nis­tri­ca gos­po­dar­stva Martina Da­lić tra­že­ći da se po­ni­šti ra­ni­ju od­lu­ku ko­ja je pre­dvi­đa­la da se po pov­la­šte­nim uvje­ti­ma biv­šim i sa­daš­njim za­pos­le­ni­ci­ma Bo­ro­va omo­gu­ći kup­nju 50 pos­to di­oni­ca tvrt­ke iz dr­žav­nog por­t­fe­lja. Ta od­lu­ka ko­ju je Vla­da Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća do­ni­je­la na te­le­fon­skoj sjed­ni­ci ne­tom pri­je par­la­men­tar­nih iz­bo­ra 2015. ni­je bi­la kon­zu­mi­ra­na, a bu­du­ći da ona pre­dvi­đa pri­va­ti­za­ci­ju po­lo­vi­ce dr­žav­nog udje­la u Bo­ro­vu, nje­zi­nim po­ni­šte­njem Vla­da An­dre­ja Plen­ko­vi­ća na­mje­ra­va olak­ša­ti na­la­že­nje stra­te­škog part­ne­ra ko­ji bi tvrt­ku pre­uzeo i unio svjež ka­pi­tal. Rad­ni­ci­ma je tre­ba­lo bi­ti po­nu­đe­no 1,118.747 di­oni­ca po no­mi­na­li od 140 ku­na i obroč­na ot­pla­ta. Po­čet­kom go­di­ne kas­ni­la je is­pla­ta pla­ća, pa je pri­je dva mje­se­ca Vla­da je va­tro­gas­no in­ter­ve­ni­ra­la da­ju­ći svo­je di­oni­ce HT-u i Kon­ča­ru u za­log za još jed­no kre­dit­no za­du­že­nje Bo­ro­va od 46 mi­li­ju­na ku­na. Bo­ro­vo i da­lje pos­lu­je s gu­bit­kom, ko­ji je po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne bio na ra­zi­ni od po 18 mi­li­ju­na ku­na, a obve­ze tvrt­ke u 2016. iz­no­si­le su 127 mi­li­ju­na ku­na. U lip­nju na na­pla­tu Bo­ro­vu sti­že 127,5 mi­li­ju­na ku­na, dok oče­ki­va­ni pri­ljev iz­no­si sve­ga 62,6 mi­li­ju­na ku­na.

Ni­kad do­vr­še­na pre­tvor­ba

U Bo­ro­vu za­pra­vo ni­ka­da ni­je do­vr­še­na pre­tvor­ba druš­tve­nog u dr­žav­ni ka­pi­tal. Tvrt­ka je još vlas­nik ve­li­kog di­je­la na­se­lja, ne sa­mo zgra­da i zem­lji­šta, ne­go i pri­mje­ri­ce no­go­met­nog igra­li­šta, dje­čjeg vr­ti­ća i aero­dro­ma. Pro­izvo­đač obu­će je i na­kon mir­ne re­in­te­gra­ci­je Po­du­nav­lja pos­lo­vao op­te­re­ćen ne­ri­je­še­nim sta­rim te­re­ti­ma, od­no­si­ma s biv­šim rad­ni­ci­ma, ne­ri­je­še­nim imo­vin­sko-prav­nim od­no­si­ma na svo­jim ne­kret­ni­na­ma... Sva ta pi­ta­nja os­ta­ju i da­lje otvo­re­na pa će se rje­še­nje za Bo­ro­vo tra­ži­ti u nas­to­ja­nju da se ras­te­re­ti imo­vi­ne osim pro­izvod­nih ha­la i tr­go­vi­na i da se do­pus­ti do­ka­pi­ta­li­za­ci­ja ko­jom će se oču­va­ti glav­ni vu­ko­var­ski gos­po­dar­ski su­bjekt.

Pred­stav­ni­ci za­in­te­re­si­ra­nih tvrt­ki pred­lo­žit će pro­gram res­truk­tu­ri­ra­nja

Uki­da se od­lu­ka da rad­ni­ci mo­gu ku­pi­ti 50% di­oni­ca Bo­ro­va iz dr­žav­nog por­t­fe­lja

Kroz mje­sec da­na tre­ba­la bi bi­ti poz­na­ta (bo­lja) bu­duć­nost Bo­ro­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.