Ho­će li nam po­s­mrt­ni ak­ter hr­vat­ske po­li­ti­ke pri­ušti­ti još jed­ne iz­bo­re za Zagreb

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize -

Pos­li­je ne­dav­nih iz­bo­ra, naj­za­nim­lji­vi­ja po­li­tič­ka te­ma bit će za­gre­bač­ki re­fe­ren­dum o pro­mje­ni ime­na naj­ljep­še­ga za­gre­bač­kog tr­ga. Na­jav­lje­no re­fe­ren­dum­sko pi­ta­nje je o to­me ho­će li se mi­je­nja­ti ime Tr­ga Jo­si­pa Bro­za Ti­ta ili ne­će. Kao i sve što je po­ve­za­no s Ti­tom, vje­ro­jat­no će su­prot­nos­ti iz­a­zva­ti i taj re­fe­ren­dum. Su­prot­nos­ti o Ti­tu već su odav­no po­di­je­li­le po­je­din­ce i po­li­tič­ke stran­ke. Za­to će re­zul­ta­ti naj­av­lje­no­ga re­fe­ren­du­ma pr­vi put objek­tiv­no po­ka­za­ti što o nje­mu za­is­ta mis­le Za­grep­ča­ni. Ujed­no će se vi­dje­ti ko­li­ko su vje­ro­dos­toj­ne pri­če o Ti­tu kao naj­z­na­čaj­ni­jem Hr­va­tu ili kao hr­vat­skom zlo­tvo­ru. Ta su­prot­nost o nje­mu ži­vi još i danas, pa je Ban­di­će­va od­lu­ka da o to­me pro­ve­de re­fe­ren­dum mo­žda i naj­mu­dri­ja. Na­kon nje­ga mo­gla bi nes­ta­ti i ve­ći­na glo­že­nja oko Ti­ta. Do ime­no­va­nja Ti­to­vim ime­nom taj je trg već niz pu­ta mi­je­njao ime: od Saj­mi­šta, Ka­za­liš­nog tr­ga, Wil­so­no­va tr­ga, Tr­ga kra­lja Alek­san­dra I. Oče­ki­va­lo se za vri­je­me NDH da se Tr­gu da­de ime An­te Pa­ve­li­ća, ali se to ni­ka­da ni­je do­go­di­lo. No ka­da su 1945. doš­li par­ti­za­ni, na­kon go­di­nu da­na tr­gu su da­li ime Trg Jo­si­pa Bro­za Ti­ta. Pra­vo je ču­do što par­ti­za­ni, na­kon što su s naj­važ­ni­je­ga za­gre­bač­kog tr­ga uk­lo­ni­li spo­me­nik ba­nu Jo­si­pu Je­la­či­ću, na is­to­me mjes­tu nisu pos­ta­vi­li spo­me­nik svom par­ti­zan­skom mar­ša­lu. Već sa­mom naj­a­vom da će bi­ti pro­ve­den re­fe­ren­dum po­di­je­li­le su se i po­li­tič­ke stran­ke. HNS je već na po­čet­ku iz­ja­vio da ni­je za pro­mje­nu ime­na tr­ga. Nje­gov sa­daš­nji ko­ali­cij­ski part­ner HDZ ni­je re­kao ni da je za ni da je pro­tiv. Os­ta­le su stran­ke uglav­nom šu­tje­le. Ta­da još po­ten­ci­jal­no stran­ka Bru­ne Esih i Zlat­ka Ha­san­be­go­vi­ća od­mah je iz­ja­vi­la da je čak i pro­tiv re­fe­ren­du­ma. Jed­na­ko je ta­ko po­li­tič­ki tvr­da bi­la i Hr­vat­ska na­rod­na stran­ka. Za nju uop­će ne­ma dvoj­bi o pro­mje­ni ime­na. To je po­ma­lo čud­no jer je upra­vo Ti­to na­re­dio smje­nji­va­nje nje­zi­nih ute­me­lji­te­lja Sav­ke Dap­če­vić-Ku­čar i Mi­ke Tri­pa­la. Zna­či da im je Ti­to važ­ni­ji i od nji­ho­vih os­ni­va­ča. Na­rav­no da je pro­tiv pro­mje­ne ime­na tr­ga i SDP jer on i da­lje nje­gu­je kult Jo­si­pa Bro­za Ti­ta. Sto­ga je lo­gič­no oče­ki­va­ti da će SDP i nje­go­vi pris­ta­li­ce na re­fe­ren­du­mu bi­ti pro­tiv. Zbog odr­ža­va­nja Ti­to­va kul­ta, SDP se naj­vje­ro­jat­ni­je ne­će sko­ro tran­sfor­mi­ra­ti u so­ci­jal­de­mo­krat­sku stran­ku. Re­fe­ren­dum­sko gla­so­va­nje nje­go­vih čla­no­va za Ti­ta sa­mo ga mo­že još vi­še uda­lji­ti od pre­tva­ra­nja u mo­der­nu li­je­vu stran­ku. Re­fe­ren­dum­ski ul­ti­ma­tum Bru­ne Esih i Zlat­ka Ha­san­be­go­vi­ća i njih ta­ko­đer sa­mo mo­že uda­lji­ti od stva­ra­nja stran­ke mo­der­ne des­ni­ce. A upra­vo nji­hov pre­zir re­fe­ren­du­ma kao naj­ne­po­sred­ni­jeg obli­ka de­mo­kra­ci­je upu­ću­je na to da bi i njih ide­olo­ška tvr­do­ća mo­gla do­ves­ti i do po­li­tič­ke ri­gid­nos­ti. Osim to­ga, nji­ho­va ul­ti­ma­tiv­na us­traj­nost pod­sje­ća na po­na­ša­nje Mos­ta zbog ko­je­ga su mno­gi bi­li iri­ti­ra­ni. Re­fe­ren­dum je upra­vo pri­li­ka da svat­ko ne­po­sred­no is­ka­že svo­je miš­lje­nje. Zbog de­mo­krat­skih de­fi­ci­ta i sta­rih ani­mo­zi­te­ta mo­gu­će je da će se te­ško for­mi­ra­ti ve­ći­na u za­gre­bač­koj Grad­skoj skup­šti­ni. Mo­gu­će je da će te­ško do­ći i do od­lu­ke o pro­vo­đe­nju re­fe­ren­du­ma, prem­da bi to bio naj­de­mo­krat­ski­ji na­čin da Za­grep­ča­ni ka­žu što mis­le o Ti­tu i po­la sto­lje­ća nje­go­ve sa­mov­las­ti. Mo­žda bi tek na­kon za­gre­bač­ko­ga re­fe­ren­du­ma Ti­to mo­gao na­po­kon pos­ta­ti te­ma sa­mo za po­vjes­ni­ča­re. Već je proš­lo sa­svim do­volj­no vre­me­na od nje­go­ve smr­ti da on iz svo­ga pod­zem­no­ga svi­je­ta i da­lje utje­če na na­še vri­je­me i da­naš­nju po­li­ti­ku.

Kao i sve što je ve­za­no uz Ti­ta vje­ro­jat­no će bi­ti su­prot­ni i re­zul­ta­ti iz­jaš­nja­va­nja o plo­či s nje­go­vim ime­nom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.