Spa­va­te li mir­no, lo­kal­ni še­ri­fi i ama­te­ri, uz ču­va­re re­da i ću­do­re­đa?

Po­vje­rens­tvo za su­kob in­te­re­sa za­klju­či­lo je da je op­ćin­ski na­čel­nik pro­mi­cao umjet­nič­ki rad svo­je kće­ri “bez pret­hod­no pro­ve­de­nog jav­nog na­tje­ča­ja”

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Ivi­ca Be­ti

Vje­ru­jem da će mno­gi­ma na­čel­ni­ci­ma i gra­do­na­čel­ni­ci­ma zbog na­pa­da pa­ni­ke tlak sko­či­ti na 180 kad pro­či­ta­ju kak­va je hu­da ne­vo­lja snaš­la nji­ho­va ko­le­gu iz op­ći­ne Sve­ti Đurđ u Va­ra­ždin­skoj žu­pa­ni­ji. Po­vje­rens­tvo za od­lu­či­va­nje o su­ko­bu in­te­re­sa po­kre­nu­lo je pos­tu­pak pro­tiv HNS-ova na­čel­ni­ka Jo­si­pa Janya jer je, pa­zi­te sad, na nas­lov­ni­ci op­ćin­skog gla­si­la u pro­sin­cu 2015. go­di­ne i na po­ziv­ni­ca­ma za mjes­nu ma­ni­fes­ta­ci­ju Đur­đe­vo dao obja­vi­ti umjet­nič­ku sli­ku ko­ju je nas­li­ka­la – nje­go­va kćer! Taj u Hr­vat­skoj do­sad ne­vi­đe­ni pri­mjer ne­po­tiz­ma, zlo­upo­ra­be po­lo­ža­ja i kul­tur­ne po­li­ti­ke Po­vje­rens­tvo je od­mah od­lu­či­lo is­tra­ži­ti i is­tje­ra­ti na čis­tac pa je na­čel­nik, ko­ji je na iz­bo­ri­ma 21. svib­nja osvo­jio 87 pos­to gla­so­va, do­bio rok od 15 da­na za oči­to­va­nje. Op­ći­na je krat­ko po­t­vr­di­la da je na nas­lov­ni­ci lis­ta do­is­ta otis­nut rad sli­ka­ri­ce ama­ter­ke ko­ji je bio iz­lo­žen na jed­nom gos­po­dar­skom saj­mu, za­jed­no s ra­do­vi­ma uče­nič­ke za­dru­ge Ju­rek, či­ja je auto­ri­ca bi­la čla­ni­ca kao za­pos­le­ni­ca ško­le. Sli­ka joj ni­je pla­će­na, a oda­bir mo­ti­va ko­ji će kra­si­ti po­ziv­ni­cu i nas­lov­ni­cu oba je pu­ta, na­vo­de u Op­ći­ni, oba­vio na­čel­nik osob­no. A tko će dru­gi? Ko­mu­nal­ni re­dar? Po­vje­rens­tvo ni­je ula­zi­lo u po­dru­čje li­kov­ne kri­ti­ke, sa­mo je za­klju­či­lo da je oda­bi­rom sli­ke svo­je kće­ri pro­mi­cao nje­zin umjet­nič­ki rad, i to, pa­zi­te sad, “bez pret­hod­no pro­ve­de­nog jav­nog na­tje­ča­ja za oda­bir sli­ke”! Mo­glo bi se re­ći da, ka­ko pi­še u obraz­lo­že­nju, ni­je pa­zio na oču­va­nje vlas­ti­te vje­ro­dos­toj­nos­ti i ne­pris­tra­nos­ti u ob­na­ša­nju jav­ne duž­nos­ti, kao ni na po­vje­re­nje gra­đa­na u ti­je­lo jav­ne vlas­ti. Fak, što će­mo sad, za­va­pit će mno­gi lo­kal­ni še­rif. Ako se vi­še ne­će opra­šta­ti jed­na ova­ko sit­na stvar ko­ja vi­še za­di­re u po­lje do­brog uku­sa, što li će tek on­da bi­ti sa za­poš­lja­va­nji­ma pre­ko ve­ze u jav­nim us­ta­no­va­ma i po­du­ze­ći­ma, na­mje­šta­nji­ma pos­lo­va u grad­nji in­fras­truk­tu­re, ne­pla­ća­nju po­re­za i po­go­do­va­nju pri­vat­nim in­te­re­si­ma? Kao da im već to ni­je bi­la do­volj­na opo­me­na, eto i slu­ča­ja si­sač­ke gra­do­na­čel­ni­ce Kris­ti­ne Ikić Ba­ni­ček (SDP), ko­ju je po­li­ci­ja pri­ja­vi­la jer se drz­nu­la u služ­be­nom do­ku­men­tu na­pi­sa­ti ne­što o ne­pro­fe­si­onal­nos­ti i di­le­tan­tiz­mu u po­li­ci­ji. Ako smo do­bro shva­ti­li, po­li­caj­ci nisu us­pje­li pro­na­ći ne­ki do­ku­ment na grad­skim web-stra­ni­ca­ma pa su se po­ža­li­li gra­do­na­čel­ni­ci, a ova im je od­mah, ona­ko osjet­lji­vi­ma, spus­ti­la. Kao da nam, po­mis­li­la je po­li­ci­ja, ni­je do­volj­no što nas se nes­luž­be­no is­mi­ja­va u vi­ce­vi­ma, za­jed­no s pla­vu­ša­ma, po­li­ti­ča­ri­ma i Mu­jom i Ha­som, sad nam to ra­de i služ­be­no!? Ipak, po­li­ci­ja je, na­kon što je pres­pa­va­la noć (ili shva­ti­la po­an­tu) na kra­ju odus­ta­la od sud­skog pro­go­na, no po­ru­ka je pos­la­na, jas­no i glas­no, uz po­moć “ma­ri­ce” ko­ja je si­sač­koj gra­do­na­čel­ni­ci Ikić Ba­ni­ček pre­pri­je­či­la put i is­po­ru­či­la joj pri­ja­vu. Pa se vi sa­mo ša­li­te! Dok je na­ma na­ših ču­va­ra re­da i ću­do­re­đa, lo­kal­ni še­ri­fi i ama­te­ri ne­će spa­va­ti mir­no, za raz­li­ku od krup­nih gaz­di, ran­če­ra i pro­fi­ća ko­ji­ma iona­ko ne mo­že nit­ko ni­šta jer ja­či su od sud­bi­ne...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.