Cr­k­ve­na bo­gat­stva na Pe­ris­ti­lu

Pa­la­ča Sko­či­bu­šić pre­tva­ra se u Mu­zej sa­kral­ne umjet­nos­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - kul­tu­ra@ve­cer­nji.net Ma­ja Pej­ko­vić Ka­ćan­ski ZAGREB

U riz­ni­ci split­ske ka­te­dra­le ču­va se vr­lo vri­jed­no cr­k­ve­no ru­ho, po­su­đe, sli­ke, knji­ge te mno­gi re­lik­vi­ja­ri mu­če­ni­ka ko­ji go­li­ca­ju ma­štu gra­đa­na

U pa­la­či Sko­či­bu­šić-Lu­ka­ris na Pe­ris­ti­lu split­sko-ma­kar­ski nad­bi­skup Ma­rin Ba­ri­šić otvo­rio je iz­lož­bu “Li­ce mi­lo­sr­đa” aka­dem­skog ki­pa­ra i sli­ka­ra prof. Kru­na Boš­nja­ka. Uz broj­ne lju­bi­te­lje umjet­nos­ti sve­ča­nos­ti su na­zo­či­li du­bro­vač­ki bi­skup Ma­te Uzi­nić, gra­do­na­čel­nik Spli­ta An­dro Kr­stu­lo­vić Opa­ra, žu­pan Bla­žen­ko Bo­ban, auto­ri­ca Ma­ja Ju­ras. Na iz­lož­bi je pred­stav­lje­no vi­še od tri­de­set skul­p­tu­ra me­đu ko­ji­ma je ne­ko­li­ko ski­ca i frag­me­na­ta sa­kral­ne te­ma­ti­ke. Iz­lo­že­no je i tri­de­se­tak Boš­nja­ko­vih cr­te­ža i sli­ka na ko­ji­ma do­mi­ni­ra­ju mo­ti­vi Isu­sa. – Ovaj pros­tor usko­ro će ugos­ti­ti naj­bo­ga­ti­ju riz­ni­cu na ju­go­is­toč­noj oba­li Ja­dra­na. Iz­lož­ba “Li­ce mi­lo­sr­đa” pra­vi je po­če­tak no­vog Mu­ze­ja sa­kral­ne umjet­nos­ti, na­gla­sio je split­ski gra­do­na­čel­nik An­dro Kr­stu­lo­vić Opa­ra.

Pros­tor us­tu­pi­la Vla­da RH

Ob­nov­lje­na pa­la­ča Sko­či­bu­šić-Lu­ka­ris na Pe­ris­ti­lu, pre­ko pu­ta ka­te­dra­le sv. Duj­ma, od­lu­kom Vla­de RH us­tup­lje­na je ne­dav­no Split­sko-ma­kar­skoj nad­bi­sku­pi­ji za po­tre­be iz­la­ga­nja jed­ne je od naj­vred­ni­jih sa­kral­nih zbir­ki u Hr­vat­skoj. Mu­zej sa­kral­ne umjet­nos­ti ko­ji će pred­sta­vi­ti pred­me­te ko­ji se ču­va­ju u riz­ni­ci split­ske ka­te­dra­le tre­bao bi bi­ti sve­ča­no otvo­ren do slje­de­ćeg obi­lje­ža­va­nja sv. Duj­ma, za­štit­ni­ka Spli­ta, 7. svib­nja idu­će go­di­ne.. Zgra­da na tri ka­ta vri­jed­na 23,6 mi­li­ju­na ku­na spo­je­na je sa za- pad­nom ko­lo­na­dom Pe­ris­ti­la, ide­alan je pri­kaz umjet­nič­kih sti­lo­va ko­ji su pre­la­zi­li pre­ko Di­ok­le­ci­ja­no­va gra­da. Uz tra­go­ve ro­ma­ni­ke, pa­la­ča ima re­ne­san­s­ne pro­zo­re, mo­nu­men­tal­ni por­tal ko­ji se pri­pi­su­je do­bu kas­ne re­ne­san­se i bal­kon na dru­gom ka­tu iz raz­dob­lja ba­ro­ka.

Od 8. do 20. sto­lje­ća

Ina­če, u riz­ni­ci split­ske ka­te­dra­le ču­va­ju se pred­me­ti nas­ta­li od 8. do 20. sto­lje­ća, vr­lo vri­jed­no cr­k­ve­no ru­ho i po­su­đe, sli­ke, knji­ge te mno­gi re­lik­vi­ja­ri sve­ta­ca i mu­če­ni­ka. Ide­ja da se zbir­ka pre­se­li u pa­la­ču Sko­či­bu­šić sta­ra je vi­še od de­set­lje­ća. Otva­ra­njem no­vog pros­to­ra, bla­go ko­je se ču­va u Riz­ni­ci i po ne­pri­mje­re­nim pros­to­ri­ma ko­nač­no će se pred­sta­vi­ti gra­đa­ni­ma i gos­ti­ma Spli­ta.

Me­đu ra­do­vi­ma prof. Boš­nja­ka do­mi­ni­ra­ju mo­ti­vi iz Isu­so­va ži­vo­ta

Po­dr­ška Cr­k­ve i Gra­da Nad­bi­skup Ma­rin Ba­ri­šić i gra­do­na­čel­nik Spli­ta An­dro Kr­stu­lo­vić Opa­ra na otva­ra­nju iz­lož­be prof. Kru­na Boš­nja­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.