Beyon­ce i Jay Z dje­cu na­zva­li – po se­bi

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

Ma­don­ne. Kra­lji­ca po­pa naj­sta­ri­ju na­s­ljed­ni­cu do­bi­la je u bra­ku s Guyem Rit­c­hi­ejem, s ko­jim ima i si­na Roc­ca. Njih su dvi­je svo­jom slič­noš­ću po­seb­no in­s­pi­ri­ra­le InStyle, ko­ji je pri­ka­zao de­vet za­jed­nič­kih fo­to­gra­fi­ja, snim­lje­nih u raz­li­či­tim pri­li­ka­ma. Osim fi­zič­ke slič­nos­ti, sa­svim je jas­no ka­ko Ma­don­na i Lo­ur­des ima­ju sli­čan ukus i u odi­je­va­nju.

I Hr­va­ti­ce sli­če

Na do­ma­ćoj sce­ni ne­mo­gu­će je ne pri­mi­je­ti­ti ka­ko kći Vje­kos­la­ve i Ton­či­ja Hu­lji­ća Ha­na fi­zič­ki pod­sje­ća na svo­ju us­pješ­nu i poz­na­tu maj­ku. Ta­ko su se spi­sa­te­lji­ca tek­s­to­va iz Spli­ta i mla­da glaz­be­ni­ca po­ja­vi­le na pros­la­vi tre­ćeg ro­đen­da­na tr­go­vi­ne Lei Lou, di­zaj­ne­ri­ce Alek­san­dre Doj­či­no­vić, u nji­ho­vu rod­nom Spli­tu te priv­la­či­le po­zor­nost. Prem­da ni­je služ­be­no po­t­vr­đe­no, ame­rič­ki me­di­ji obja­vi­li su ime­na bli­za­na­ca ko­je je ro­di­la Beyon­cé (35). Ona i nje­zin su­prug Jay Z (47) dje­cu su na­zva­li – po se­bi. Ta­ko je kći do­bi­la ime Bea, što pod­sje­ća na Beyon­cé, a sin Shawn. Shawn Co­rey Car­ter pra­vo je ime glaz­be­nog mo­gu­la.

Da­vor is­ti­če ka­ko mu je naj­dra­ži ples ki­zom­ba, či­me se ba­vi po­s­ljed­njih šest go­di­na Glu­mac je ot­krio ka­ko mu je biv­ša su­pru­ga De­mi Mo­ore za­bra­ni­la da se vi­đa s nje­zi­nim kće­ri­ma Ru­mer, Tal­lu­lah i Sco­ut PA/PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.