Vi­go is­ko­ra­čio, os­ta­lu dje­cu glu­ma još ne za­ni­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

Film “Ge­ne­ral” o ži­vo­tu An­te Go­to­vi­ne re­da­te­lja An­tu­na Vr­do­lja­ka uklju­ču­je ci­je­lu obi­telj, a na ve­li­kom plat­nu uz ta­tu Go­ra­na Viš­nji­ća oku­šao se i Vi­go Viš­njić, nje­gov šes­to­go­diš­nji sin. U in­ter­v­juu za Ve­čer­nji list glu­mac je is­tak­nuo ka­ko nje­go­va os­ta­la dje­ca ne po­ka­zu­ju još in­te­res za glu­mu: – Vi­go je is­ko­ra­čio, ali pre­ra­no je to uop­će kod njih pre­poz­na­ti. I ja sam tek s de­vet go­di­na po­čeo ići u ama­ter­sko ka­za­li­šte. Baš sam vi­dio ne­ke svo­je snim­ke s otvo­re­nja Ši­ben­skog fes­ti­va­la dje­te­ta ka­da sam išao u osmi raz­red. Dao mi ju je Špi­ro Gu­be­ri­na. Na snim­ci imam 14 go­di­na i gro­zan sam. Ka­tas­tro­fa, to je bi­lo tak­vo glu­ma­ta­nje. Da sam vi­dio tog klin­ca na po­zor­ni­ci, re­kao bih da taj ni­ka­da ne­će bi­ti glu­mac.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.