Kak­va maj­ka, tak­va kći – ne zna se ko­ja je ljep­ša

Poz­na­te ma­me i kće­ri di­je­le za­pa­nju­ju­ću slič­nost

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

Osim što pod­sje­ća­ju iz­gle­dom na poz­na­te maj­ke, li­je­pe na­s­ljed­ni­ce tru­de se i bi­ti jed­na­ko us­pješ­ne, po­put Ka­ie Ger­ber – kće­ri Cin­dy Crawford Ja­na Ba­čić Kak­va ma­ma, tak­va kći – slo­bod­no mo­že­mo za­klju­či­ti za mno­ge slav­ne da­me i nji­ho­ve na­s­ljed­ni­ce ko­je im s go­di­na­ma sve vi­še na­li­ku­ju. Me­đu nji­ma se u po­s­ljed­nje vri­je­me sve češ­će is­ti­ču jed­na od naj­us­pješ­ni­jih ma­ne­ken­ki svih vre­me­na Cin­dy Crawford i 16-go­diš­nja Ka­ia Ger­ber. Ka­ia je već sni­mi­la ne­ke mod­ne kam­pa­nje pa joj se već sa­da pre­dvi­đa po­djed­na­ko us­pješ­na ka­ri­je­ra.

Kao ja­je ja­je­tu

S maj­kom lje­po­ti­com čes­to us­po­re­đu­ju i Ire­land Bal­dwin, ko­ja na svom pro­fi­lu na Ins­ta­gra­mu pli­je­ni po­zor­nost pro­vo­ka­tiv­nim fo­to­gra­fi­ja­ma. Is­pod njih čes­to sto­ji ko­men­tar ka­ko sli­či maj­ci Kim Ba­sin­ger u mla­dim da­ni­ma, a taj ko­men­tar ne sme­ta ni nje­zi­nu ocu, glum­cu Ale­cu Bal­dwi­nu. I ne­ka­daš­nja Cha­ne­lo­va mu­za, sves­tra­na fran­cu­ska umjet­ni­ca Va­ne­ssa Pa­ra­dis i naj­no­vi­ja La­ger­fel­do­va lju­bi­mi­ca, ujed­no kći glum­ca Joh­n­nyja Dep­pa, Lily-Ro­se Depp, ma­ma i kći is­to­ga su šar­ma i ne­po­re­ci­ve slič­nos­ti, baš kao i glu­mi­ca Re­ese Wit­her­s­po­on i nje­zi­na Ava Phil­lip­pe, ko­ju oska­rov­ka ima s ko­le­gom Rya­nom Phil­lip­pe­om. Sli­ka i pri­li­ka ta­ko su i biv­ša su­pru­ga Len­nyja Kra­vit­za i zvi­jez­da “Co­sby Showa” Li­sa Bo­net, te nje­zi­na kći Zoë Kra­vitz. Za­pa­nju­ju­ća slič­nost iz­ne­na­di­la je i rock-pu­bli­ku ka­da su se Co­urt­ney Lo­ve, ne­ka­daš­nja su­pru­ga Cur­ta Co­ba­ina, i Fran­ces Be­an Co­ba­in po­ja­vi­le u kam­pa­nja­ma Mar­ca Ja­cob­sa. Ia­ko ona ima tam­nu ko­su, a nje­zi­na maj­ka nje­gu­je imidž pr­kos­ne pla­vu­še, mo­že se re­ći ka­ko je i Lo­ur­des Ma­ria sli­ka i pri­li­ka ma­me

Kao ja­je ja­je­tu sli­če glu­mi­ca Re­ese Wit­her­s­po­on i nje­zi­na kći Ava Phil­lip­pe Biv­ša su­pru­ga Len­nyja Kra­vit­za Li­sa Bo­net i kći Zoë Kra­vitz Ha­na Hu­ljić fi­zič­ki pod­sje­ća na us­pješ­nu ma­mu Vje­kos­la­vu Hu­ljić

Osim fi­zič­ke slič­nos­ti, mno­ge ma­me i kće­ri di­je­le is­te in­te­re­se po­put Cin­dy Crawford i nje­ne kće­ri Ka­ije Ger­ber

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.