Joh­n­ny Depp upi­tao ka­da je glu­mac us­mr­tio pred­sjed­ni­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

Joh­n­ny Depp obra­tio se pu­bli­ci na fes­ti­va­lu Glas­ton­bury s neo­bič­nim upi­tom. Glu­mac je pi­tao ka­da je po­s­ljed­nji put ne­ki glu­mac us­mr­tio pred­sjed­ni­ka. Depp je ti­je­kom pred­stav­lja­nja fil­ma “The Li­ber­ti­ne” iz 2004. go­di­ne is­ko­ris­tio pri­li­ku da pro­ko­men­ti­ra po­li­tič­ku sce­nu u Ame­ri­ci i pred­sjed­ni­ka Trum­pa. – Mis­lim da Trum­pu tre­ba po­moć. Pos­to­je broj­na mrač­na mjes­ta na ko­ja mo­že oti­ći – re­kao je glu­mac. Mno­gi su ko­men­ti­ra­li da je nje­go­va ša­la ne­umjes­na s ob­zi­rom na to da je pred­sjed­ni­ka Abra­ha­ma Lin­col­na 1865. us­mr­tio glu­mac John Wil­kes Bo­oth.

Ta­kav is­tup na Glas­ton­buryju mo­gao bi na­šte­ti­ti glum­če­voj ka­ri­je­ri

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.