Os­tao sam zbog Mi­ško­vi­će­va po­zi­va i tek ro­đe­nog si­na

Ni­je sve u nov­cu, ima vre­me­na da i ja oti­đem van i za­ra­dim...

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - mla­den.mi­le­tic@ve­cer­nji.net Mla­den Mi­le­tić

Imam res­pekt ka­da uđem u svla­či­oni­cu s Mo­dri­ćem i Man­džu­ki­ćem, no oni su sjaj­ni deč­ki, ja­ko su do­bro pri­mi­li nas no­ve, ka­že Fi­lip Iz­nim­na je ri­jet­kost u hr­vat­skom no­go­me­tu od ne­kog zre­log igra­ča za ko­jim pos­to­ji in­te­res klu­ba iz li­ga pe­ti­ce ču­ti: „Že­lim os­ta­ti, bit će vre­me­na za tran­sfer.“Još ako je pri­tom ri­ječ o hr­vat­skom re­pre­zen­ta­tiv­cu, osva­ja­ču dvos­tru­ke kru­ne s klu­bom od ko­jeg to mno­gi nisu oče­ki­va­li i u ko­jem je me­đu no­si­te­lji­ma igre, on­da tak­va od­lu­ka po­seb­no do­bi­va na te­ži­ni. Fi­lip Bra­da­rić (25) že­li s Ri­je­kom u Li­gu pr­va­ka. – Zad­njih da­na svi me pi­ta­ju: „Što se do­go­di­lo, za­što ni­si is­ko­ris­tio, to je pri­li­ka ži­vo­ta.“No, ja to druk­či­je gle­dam. Ina­če sam kao oso­ba po ne­kim stva­ri­ma mo­žda ču­dan. Kon­kret­no, na­zvao me pred­sjed­nik klu­ba Mi­ško­vić i re­kao da bi vo­lio da os­ta­nem i po­mog­nem u Li­gi pr­va­ka, da že­li, ko­li­ko je mo­gu­će, da eki­pa os­ta­ne na oku­pu ka­ko bi se na­pra­vio is­ko­rak vi­še u Eu­ro­pi. I tad sam osje­tio da bih se i ja mo­žda tre­bao odu­ži­ti, zbog sve­ga što se do­ga­đa­lo pri­jaš­njih go­di­na, a klub bi sva­ki put stao iza me­ne. To sva- ka­ko ni­je ko­rak una­zad, mo­žda me su­tra če­ka ne­što bo­lje. Glav­no mi je da sam sre­tan, imam vr­hun­ske su­igra­če s ko­ji­ma sam os­tva­rio se­zo­nu iz sno­va i za­što on­da od­mah bje­ža­ti? Sad mi je cilj igra­ti Li­gu pr­va­ka, pr­vi put u ži­vo­tu. Klu­bu je oči­to bi­lo sta­lo da vas za­dr­ži jer bi va­šim od­la­skom bio raz­bi­jen dvo­jac u ve­zi s Mi­ši­ćem...

Pre­brz opro­štaj s Fran­kom

– Mi smo bi­li tan­dem ko­ji je eks­plo­di­rao, ali ne bi­smo us­pje­li bez pot­po­re dru­gih, na­ro­či­to ka­pe­ta­na Ma­le­ša, ne sa­mo ulas­ci­ma u igru već i po­dr­škom. Eki­pa je sve to do­ni­je­la. Kad me na­zvao Mi­ško­vić, shva­tio sam da je bit­no da os­ta­nem, da to nisu praz­ne pri­če, da ni nje­mu ni­je u in­te­re­su sto pos­to na­pra­vi­ti tran­sfer. Mo­žda bi mu taj no­vac pu­no po­mo­gao, ali vi­dio sam da že­li moj os­ta­nak ka­ko bi odr­žao mom­čad ko­ja mo­že na­pra­vi­ti do­bre stva­ri u Eu­ro­pi. Na­kon du­go vre­me­na pra­tit će­mo ne­či­ji put pre­ma LP-u, a da to ni­je Di­na­mo ko­ji se već bio do­bro uho­dao u pret­ko­li­ma. Ho­će li vam bi­ti pro­blem ma­njak is­kus­tva? – Na­ma je to pri­je sve­ga mak­si­ma­lan mo­tiv. Kad ne bi bio, on­da ne bi­smo tre­ba­li ni igra­ti. Mom­ci su se do­ka­za­li ka­rak­ter­no i igrač­ki i mis­lim da baš sva­ko­me mo­že­mo za­pa­pri­ti. Ko­ja god mom­čad da do­đe, u bi­lo ko­jem pret­ko­lu, ne­će joj bi­ti la­ko s na­ma. Ka­kav je bio opro­štaj s An­dri­ja­še­vi­ćem, ko­ji je oti­šao u Gent? – Pa ne­ka­ko pre­brz. Me­ni ne jer smo bi­li ci­me­ri u re­pre­zen­ta­ci­ji. Sva­ki dan znao sam što se do­ga­đa. U gla­vi se pos­ta­vio da ide i za­to je bo­lje da je oti­šao, da na­pra­vi taj is­ko­rak. Pu­no je uči­nio za Ri­je­ku.

Be­ba ima mje­sec da­na

Bi­li ste u ka­dru re­pre­zen­ta­ci­je za utak­mi­cu s Is­lan­dom. Ia­ko ima­te pu­no to­ga iza se­be, osje­ća­te li res­pekt kad uđe­te u svla­či­oni­cu u ko­joj su Mo­drić i Man­džu­kić, važni ak­te­ri fi­na­la LP-a? – Pre­ma tak­vim igra­či­ma i lju­di­ma mo­raš ima­ti res­pekt. Sa­mo tre­ni­ra­nje i vri­je­me pro­ve­de­no s nji­ma me­ni je ve­li­ka stvar. Ka­ko ste ih do­ži­vje­li iz­van te­re­na? – To su vr­hun­ski mom­ci s ko­ji­ma je i ze­zan­ci­ja vr­hun­ska. Pri­hva­ti­li su nas od­lič­no. Jes­te li bi­li uklju­če­ni u pre­go­vo­re s Bo­log­nom? – Da, bio sam. Čak sam mis­lio i da je sve go­to­vo, dok me ni­je na­zvao Mi­ško­vić. Je li vas po­ko­le­ba­lo u od­la­sku što ste se na pri­mje­ru ne­kih su­igra­ča mo­gli uvje­ri­ti da vas va­ni u ja­čoj li­gi ne če­ka­ju med i mli­je­ko? – O.K., oni su pu­no mla­đi iš­li. Ja s 18 ni­kad ne bih oti­šao. Ali sad imam 25 i mis­lim da imam do­volj­no to­ga iza se­be da se mo­gu no­si­ti i s pri­ti­skom i ja­čom li­gom. Ni­sam os­tao za­to što se bo­jim. A mo­žda i da be­ba ma­lo po­ras­te... Otac ste ma­log Lu­ke, ro­đe­nog uoči zad­njeg der­bi­ja s Haj­du­kom. – Da, mo­žda je i to bio je­dan od raz­lo­ga. Be­ba ima mje­sec da­na, že­na ne spa­va do­bro. Bo­lje ma­lo pri­če­ka­ti.

Ni­sam os­tao za­to što se bo­jim od­la­ska van, već sam os­tao jer s Ri­je­kom že­lim u LP, ka­že Fi­lip

IGOR KRALJ/PIXSELL

Fi­lip Bra­da­rić bio je je­dan od naj­bo­ljih igra­ča šam­pi­on­ske Ri­je­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.