Tri atle­ti­čar­ke po­bjed­ni­ce iz­bo­ra, sve tri ma­me

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Pr­vi se put na iz­bo­ru po­jav­lju­ju tri spor­ta – umjet­nič­ko i br­zo kli­za­nje te twir­ling. Zas­tup­lje­no je de­set raz­li­čli­tih spor­to­va Pred­stav­lja­mo pr­ve če­ti­ri fi­na­lis­ti­ce ovo­go­diš­njeg iz­bo­ra za Miss spor­ta Hr­vat­ske ko­ji će se 30. lip­nja odr­ža­ti u ho­te­lu Sport u Iva­nić Gra­du. Ove go­di­ne iz­bor je po­se­ban jer sla­vi 25 go­di­na pos­to­ja­nja. Pr­vi iz­bor odr­žan je 1992. go­di­ne u Pa­zi­nu, a pr­va po­bjed­ni­ca bi­la je Snje­ža­na Boš­njak iz Va­ra­ždi­na ko­ja se ba­vi­la rit­mič­ko-sport­skom gim­nas­ti­kom. Ove go­di­ne na iz­bo­ru ima naj­vi­še atle­ti­čar­ki – če­ti­ri. Ina­če, atle­ti­čar­ke su kroz po­vi­jest iz­bo­ra tri­put po­bje­đi­va­le. Len­tu naj­ljep­še po­ni­je­le su Kris­ti­na To­pić (1997.), Va­le­ri­ja Či­laš (2001.) i Kris­ti­na Vilk (2011.). Sve tri danas su ma­me.

An­ti­ca Ton­ka Ne­kić (21) Zagreb, sin­kro­ni­zi­ra­no pli­va­nje

Bar­ba­ra Špo­ljar (23) Vi­ro­vi­ti­ca, sport­ski ples

He­le­na Ko­va­čić (18) Zagreb od­boj­ka

Ema Braj­dić (23) Sla­ti­na, bi­ki­ni fit­ness

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.