Vla­da­ri­ce s Dra­ve! Do 11. nas­lo­va bez po­ra­za

Klub je 2002. bio u mi­nu­su 300 ti­su­ća, ni­je bi­li po­mlat­ka. Sa­da smo sta­bi­lan klub, ka­že Bo­dra­žić

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Gra­di­mir Đu­ka­rić sport@ve­cer­nji.net

Mi smo kao jed­na ve­li­ka obi­telj, dru­ži­mo se iz­van te­re­na, nas pet ži­vi u jed­nom sta­nu - rek­la je re­pre­zen­ta­tiv­ka Loj­na Hr­vat­skoj su iz­van kon­ku­ren­ci­je, svi­jet za se­be! No­go­me­ta­ši­ce Osi­je­ka po­t­vr­di­le su i ove se­zo­ne ap­so­lut­nu prev­last u žen­skom no­go­me­tu osvo­jiv­ši 11. uzas­top­nu dvos­tru­ku kru­nu! Ova ge­ne­ra­ci­ja us­pje­la je nad­ma­ši­ti i do sa­da naj­slav­ni­ju u klup­skoj po­vi­jes­ti ko­ja je iz­me­đu 1994. i 2003. osvo­ji­la de­set ti­tu­la pr­va­ki­nja Hr­vat­ske i osam ku­po­va. Do­mi­na­ci­ja Osje­čan­ki danas je tak­va da slič­nog pri­mje­ra u hr­vat­skom spor­tu ne­ma. Za­pra­vo, te­ško ga je na­ći i u svjet­skim ok­vi­ri­ma. Pr­vens­tvo su za­klju­či­le s 18 po­bje­da u 18 utak­mi­ca uz gol-raz­li­ku 157:2! Da, do­bro ste iz­ra­ču­na­li: +155! Či­ta­ve se­zo­ne pri­mi­le su sa­mo dva go­la, po­s­ljed­nji još u utak­mi­ci 9. ko­la odi­gra­noj 19. stu­de­nog! Čak je i vra­ta­ri­ca Mia Pi­rić ove se­zo­ne u pr­vens­tvu i ku­pu za­bi­la go­lo­va ko­li­ko ih je i pri­mi­la! “Ru­ko­met­ni re­zul­ta­ti” u utak­mi­ca­ma osječ­kih no­go­me­ta­ši­ca su pra­vi­lo, a ne iz­nim­ka. U osam pr­vens­tve­nih dvo­bo­ja za­bi­le su dvoz­na­men­kast broj go­lo­va, a naj­te­že su proš­li Mar­jan (za­vr­ši­lo je 19:0) i Vik­to­ri­ja (17:0). I do po­ka­la u ku­pu Osje­čan­ke su se pro­še­ta­le na­kon što su u tri utak­mi­ce, a u na­tje­ca­nje su se uklju­či­le u če­t­vr­t­fi­na­lu, za­bi­le čak 28, a nisu pri­mi­le ni­je­dan gol! I fi­na­le na­ci­onal­nog ku­pa pro­tiv Tr­na­ve bio im je lak­ši tre­ning. U utak­mi­ci za po­kal pro­tiv­ni­ce u 90 mi­nu­ta nisu ima­le ni­je­dan uda­rac pre­ma vra­ti­ma, a Osje­čan­ke čak 38 (od če­ga je 18 iš­lo u ok­vir vra­ta), dok je po­sjed lop­te bio je čak 89 pos­to u ko­rist Osi­je­ka! U fi­na­lu!? Pret­hod­no ove se­zo­ne Osje­čan­ke su do­ka­za­le ka­ko se i na par­ke­tu jed­na­ko do­bro sna­la­ze kao na tra­vi te osvo­ji­le Ku­ti­ju ši­bi­ca u pre­mi­jer­nom iz­da­nju za žen­ske eki­pe. Klup­sko čel­niš­tvo na­vik­nu­to je već na pri­ma­nje čes­tit­ki ia­ko su pri­je 12 go­di­na za­tek­li klub u te­škoj si­tu­aci­ji, pred ga­še­njem. – Ka­da sam do­šao 2005., klub je bio u mi­nu­su 300.000 ku­na, u eki­pi je bi­lo de­vet se­ni­or­ki, a mla­đe ka­te­go­ri­je nisu ni pos­to­ja­le – pri­sje­ća se klup­ski pred­sjed­nik Bo­jan Bo­dra­žić.

Že­li­mo u Li­gu pr­va­ki­nja

Već dvi­je se­zo­ne kas­ni­je osvo­je­na je pr­va dvos­tru­ka kru­na. A taj niz do danas ni­je stao. – Pos­ta­lo je već i te­ško gled­lji­vo ko­li­ka je na­ša do­mi­na­ci­ja, i mi se u upra­vi pi­ta­mo odak­le tim dje­voj­ka­ma mo­ti­va­ci­ja – ve­li Bo­dra­žić. Mu­ški i žen­ski no­go­met ne mo­gu se us­po­re­di­ti ni po sta­tu­su ni po pri­ma­nji­ma. – Što se ti­če na­šeg klu­ba, sve na­še dje­voj­ke ima­ju sti­pen­dij­ske ugo­vo­re, ri­je­šen smje­štaj ili pri­je­voz – objaš­nja­va pr­vi čo­vjek eki­pe s Mač­ka­ma­me funk­ci­oni­ra­nje klu­ba ko­ji će i ove go­di­ne igra­ti kva­li­fi­ka­ci­je za Li­gu pr­va­ki­nja. – Pri­ja­vi­li smo se da opet bu­de­mo do­ma­ći­ni jed­ne od kva­li­fi­ka­cij­skih sku­pi­na. Do sa­da smo od 10 nas­tu­pa čak osam pu­ta bi­li do­ma­ći­ni, a dva smo pu­ta uš­li me­đu 32 eki­pe u Eu­ro­pi što nam je cilj i ove se­zo­ne. Po­ku­šat će­mo se na lje­to po­ja­ča­ti za nas­tup u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma, a vi­djet će­mo dok­le će nas

Dje­voj­ke uz no­go­met ili stu­dra­iju ili ra­de, a Iza­be­la Loj­na će pos­ta­ti po­li­caj­ka

Ka­pe­ta­ni­ca Vi­ole­ta Bo­ban na­vik­nu­ta je di­za­ti pe­ha­re

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.