Već sa­da obo­re­ni su tem­pe­ra­tur­ni re­kor­di, a pra­ve vru­ći­ne tek sli­je­de

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (luc)

Po­da­ci u po­s­ljed­njih mje­se­ci po­ka­zu­ju da su pro­sječ­ne mje­seč­ne tem­pe­ra­tu­re u svi­je­tu bi­le me­đu naj­vi­ši­ma od po­čet­ka bi­lje­že­nja 1880. U tre­nu­ci­ma dok ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Trump upor­no ne­gi­ra po­s­lje­di­ce, pa čak i pos­to­ja­nje kli­mat­skih pro­mje­na, vri­je­me svo­je ek­s­trem­nu stra­nu po­ka­zu­je di­ljem svi­je­ta. Tem­pe­ra­tu­re vi­še od 37 Cel­zi­je­vih stup­nje­va po­go­di­le su ovog tjed­na ne sa­mo Hr­vat­sku već i Nje­mač­ku, Por­tu­gal, Špa­njol­sku... Por­tu­gal je kao re­zul­tat to­ga do­ži­vio ne­za­pam­će­ne šum­ske po­ža­re ko­ji su od­ni­je­li go­to­vo sto­ti­nu ljud­skih ži­vo­ta. U Ki­ni je tem­pe­ra­tu­ra za­pri­je­ti­la usje­vi­ma na po­lji­ma, u SAD-u su zbog vru­ći­ne ot­ka­zi­va­ni zra­ko­plov­ni le­to­vi, a u po­je­di­nim di­je­lo­vi­ma Ve­li­ke Bri­ta­ni­je po­čeo se to­pi­ti asfalt na ces­ta­ma. A on­da je, pri­mje­ri­ce, u Nje­mač­koj uda­ri­lo, opet ek­s­trem­no, oluj­no ne­vri­je­me u ko­jem su smrt­no stra­da­le dvi­je oso­be. Pre­ma prog­no­za­ma, glav­ni to­plin­ski uda­ri, kao i oni oluj­ni, tek sli­je­de. Svjet­ska me­te­oro­lo­ška or­ga­ni­za­ci­ja (WMO) obja­vi­la je da se to­plin­ski va­lo­vi do­ga­đa­ju ne­uobi­ča­je­no ra­no. “Di­je­lo­vi Eu­ro­pe, Bli­skog is­to­ka, sje­ver­ne Afri­ke i SAD-a do­ži­vje­li su iz­nim­no vi­so­ke tem­pe­ra­tu­re u svib­nju i lip­nju, ko­je su pro­bi­le niz re­kor­da”, obja­vio je WMO. Po­da­ci po­ka­zu­ju da su pro­sječ­ne mje­seč­ne tem­pe­ra­tu­re u svi­je­tu bi­le me­đu naj­vi­ši­ma od po­čet­ka bi­lje­že­nja 1880.

U Por­tu­ga­lu su iz­bi­li po­ža­ri, Ki­ne­zi stra­hu­ju za usje­ve, a Sje­di­nje­ne Dr­ža­ve ot­ka­zu­ju le­to­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.