FEDOR DORČIĆ Ri­go­roz­na ne­ka bu­de pro­ce­du­ra za iz­bor rav­na­te­lja HZZO-a

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

Ovog ima sa­mo kod nas ili ta­ko ne­ka­ko ide onaj sta­ri hip-ho­per­ski hit. A to ni­je ni­šta neo­bič­no, da rav­na­telj HZZO-a, pa ma­kar i v.d., u je­ku naj­ve­ćeg uz­bu­đe­nja zbog obo­lje­lih od ne­uro­blas­to­ma za­klju­či da je pro­ce­du­ra – ri­go­roz­na. Kak­va bi tre­ba­la bi­ti i pri iz­bo­ru rav­na­te­lja te us­ta­no­ve.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.