Spor ušao u de­set naj­važ­ni­jih do­ga­đa­ja u me­đu­na­rod­nom pra­vu 2015.

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

Za raz­li­ku od ar­bi­tra­že iz 30-ih go­di­na proš­log sto­lje­ća, kad je Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja u ime Oma­na pre­go­va­ra­la o gra­ni­ca­ma sa Sa­udij­skom Ara­bi­jom te kad je ot­kri­ve­no da S. Ara­bi­ja pod­mi­ću­je lo­kal­ne čel­ni­ke ka­ko bi se iz­jas­ni­li za nji­ho­vu stra­nu i utje­če na sud­sko vi­je­će, na­kon če­ga se sud­sko vi­je­će sa­mo ras­pus­ti­lo, vi­je­će u slu­ča­ju raz­gra­ni­če­nja Hr­vat­ske i Slo­ve­ni­je nas­ta­vi­lo je ra­di­ti. Slo­ven­skog je su­ca za­mi­je­ni­la Ron­nyjem Abra­ha­mom, pred­sjed­ni­kom Me­đu­na­rod­nog su­da u Ha­agu. Ali, Abra­ham – ko­ji je re­kao da se pos­la pri­hva­tio ka­ko bi vra­tio po­vje­re­nje stra­na­ka – odus­ta­je na­kon sa­mo ne­ko­li­ko da­na. Ci­je­lo je lje­to te 2015. tra­ja­la po­tra­ga za ar­bi­tri­ma ko­ji bi za­mi­je­ni­li Se­ko­le­ca, ali i “hr­vat­skog” ar­bi­tra Bu­dis­la­va Vu­ka­sa, ko­ji je u me­đu­vre­me­nu od­stu­pio. Oda­ziv me­đu ugled­nim su­ci­ma bio je ni­ka­kav. Što­vi­še, kad smo ta­da raz­go­va­ra­li s jed­nim su­cem, Ni­jem­cem, ka­zao nam je ka­ko sa za­ni­ma­njem pra­ti ra­zvoj si­tu­aci­je i ka­ko će, kad se jed­nom za­vr­ši, o slu­ča­ju na­pi­sa­ti – knji­gu. Skan­dal je pos­tao te­ma struč­nih sim­po­zi­ja, a Oxford Uni­ver­sity Press svr­stao ga je u 10 naj­važ­ni­jih do­ga­đa­ja u me­đu­na­rod­nom pra­vu u 2015. Na­po­s­ljet­ku su se ar­bi­tri­ra­nja pri­hva­ti­li ma­nje poz­na­ti struč­nja­ci, Nor­ve­ža­nin Rolf Ei­nar Fi­fe, ina­če nor­ve­ški ve­le­pos­la­nik u Pa­ri­zu, i Švi­ca­rac Ni­co­las Mic­hel.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.