Lje­to je ide­al­no vri­je­me za adap­ta­ci­ju

Ko­je ra­do­ve mo­že­te odra­di­ti sa­mi, na če­mu će­te ušte­dje­ti, a u što se ni­po­što ne bis­te smje­li upu­šta­ti sa­mi – krat­ki vo­dič kroz ra­do­ve u do­mu. Pi­še Martina Stru­kić

Vecernji list - Hrvatska - - Dom -

Gra­đa­ni se čes­to upu­šta­ju u “sam svoj maj­stor” ak­ci­je ka­da se ra­di o bo­je­nju zi­do­va i pos­tav­lja­nju plo­či­ca, dok slo­že­ni­je ra­do­ve po­put za­mje­ne ins­ta­la­ci­ja ra­di­je pre­pu­šta­mo pro­fe­si­onal­ci­ma Ljet­ni mje­se­ci u pra­vi­lu su re­zer­vi­ra­ni za ve­će ra­do­ve i adap­ta­ci­je u ku­ći i sta­nu. Od za­mje­ne kro­vi­šta pre­ko pro­mje­ne ins­ta­la­ci­ja i sto­la­ri­je do bo­je­nja zi­do­va. Ne­ke od tih ra­do­va, ako ste ima­lo vje­šti s ala­tom, mo­že­te odra­di­ti sa­mi, a za ne­ke op­sež­ni­je ra­do­ve po­treb­no je ipak an­ga­ži­ra­ti pro­fe­si­onal­ce. Gra­đa­ni se pu­no češ­će u “sam svoj maj­stor” si­tu­aci­je upu­šta­ju ka­da je u pi­ta­nju bo­je­nje zi­do­va, pos­tav­lja­nje plo­či­ca i ure­đe­nje okuć­ni­ce, dok za iz­mje­nu ins­ta­la­ci­ja i dru­ge slo­že­ni­je ra­do­ve ra­di­je an­ga­ži­ra­ju pro­fe­si­onal­ce. Ako i vi ovog lje­ta na­mje­ra­va­te na­pra­vi­ti “fa­ce­lif­ting” u svom do­mu, evo ko­ris­nih sa­vje­ta na što sve va­lja pa­zi­ti i ko­je ra­do­ve obav­lja­ti ko­jim re­dos­li­je­dom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.