Ra­do­vi na kro­vu

Vecernji list - Hrvatska - - Dom -

Mi­je­nja­te li kro­vi­šte, an­ga­ži­rat će­te struč­nja­ke, no mi­je­nja­te li sa­mo po­krov, pri­mje­ri­ce cri­jep, mno­gi će to odra­di­ti sa­mi. Pri­tom va­lja vo­di­ti ra­ču­na o to­me da je ipak ri­ječ o opas­nom pos­lu i da je po­treb­no kva­li­tet­no se osi­gu­ra­ti. Mno­gi se sa­mi od­lu­ču­ju i na čiš­će­nje olu­ka i bo­je­nje dr­ve­ne kons­truk­ci­je. Ta­ko će­te ušte­dje­ti pri­lič­no, no va­lja bi­ti opre­zan pri iz­vo­đe­nju ovak­vih ra­do­va ka­ko ne bi doš­lo do oz­lje­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.