Ra­do­vi na okuć­ni­ci

Vecernji list - Hrvatska - - Dom -

Ure­đe­nje dvo­ri­šta, te­ra­se ili pak vr­ta mno­gi­ma je cje­lo­ljet­ni pro­jekt. Ovis­no o op­se­gu pos­lo­va, mo­že­te ga iz­vo­di­ti sa­mi ili pak tra­ži­ti struč­nu po­moć. Pos­tav­lja­nje pod­lo­ge – bi­lo plo­či­ca, dr­ve­nih po­do­va ili pak be­ton­skih blo­ko­va zah­ti­je­va do­bro pri­prem­lje­nu po­vr­ši­nu. Sad­nja bi­lja­ka zah­ti­je­va pak ba­rem da zna­te os­nov­no o bilj­ka­ma ko­je sa­di­te – kak­vo im tlo od­go­va­ra, ko­li­ko im sun­ca tre­ba, pre­fe­ri­ra­ju li sje­nu...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.