De­ta­lji­ma une­si­te do­zu osob­nos­ti i to­pli­ne u dom

Vecernji list - Hrvatska - - Dom -

1. Ako ste u du­ši ro­man­ti­čar i že­li­te uni­je­ti to­pli­nu i šarm Pro­van­se u svoj dom, slo­bod­no se upus­ti­te u avan­tu­ru ure­đe­nja ovog iz­nim­no oku ugod­nog sti­la. Uklju­či­te ci­je­lu obi­telj, ne­ka svi da­ju svoj do­pri­nos, ti­me će pri­ča bi­ti još dra­ža i za­nim­lji­vi­ja.

2. Ne­moj­te za­bo­ra­vi­ti de­ta­lje kao što su me­tal­ni svi­jeć­nja­ci, sli­ke i ogle­da­la na zi­du, ukras­ni jas­tu­či­ći i slič­no. De­ta­lji­ma une­si­te do­zu svo­je osob­nos­ti i osje­ćaj to­pli­ne u pros­to­ru.

3. Ka­da je u pi­ta­nju ra­s­vje­ta, na­gla­sak ne­ka bu­de na am­bi­jen­tal­nim lam­pa­ma s pri­gu­še­nim svje­tlom ko­je će stvo­ri­ti ro­man­tič­ni ugo­đaj. Vi­si­li­ce su u pra­vi­lu od ko­va­nog že­lje­za. Ra­skoš­ni kris­tal­ni lus­te­ri do­la­ze u ob­zir ako že­li­te pos­ti­ći vi­še ele­gan­ci­je.

4. I u spa­va­ću so­bu une­si­te de­ta­lje ko­ji će upot­pu­ni­ti do­jam Pro­van­se u do­mu. Kre­vet od ko­va­nog že­lje­za sa za­nim­lji­vim uz­glav­ljem, čip­kas­tom pos­te­lji­nom i pre­kri­va­čem dje­lo­vat će efek­t­no.

5. Obra­ti­te po­zor­nost i na vanj­ski iz­gled ku­će ti­me što će­te šku­re na vra­ti­ma i pro­zo­ri­ma obo­ji­ti u pla­vu, ze­le­nu ili bo­ju la­van­de, bez ko­je je ova pri­ča ne­za­mis­li­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.