Ka­da pre­pus­ti­ti čiš­će­nje pro­fe­si­onal­ci­ma?

Danas ovu us­lu­gu mo­že­te na­ru­či­ti i onli­ne, a kod ne­kih i bi­ra­ti eko­sred­stva

Vecernji list - Hrvatska - - Dom - Ma­ja Po­sa­vec ma­ja.po­sa­vec@ve­cer­nji.net ZAGREB

Ser­vi­si za čiš­će­nje od­lič­na su po­moć oso­bi­to kod ve­li­kih “ge­ne­ral­ki” ili pak na­kon ra­do­va ka­da ni sa­mi ne zna­te odak­le da kre­ne­te

Čiš­će­nje, pos­pre­ma­nje, bri­sa­nje pra­ši­ne, usi­sa­va­nje... Sa­mo su ma­li dio ku­ćan­skih pos­lo­va ko­ji ve­ći­ni nas ipak pri­je za­da­ju gla­vo­bo­lje ne­go pred­stav­lja­ju za­do­volj­stvo. To ni­ti ne ču­di s ob­zi­rom na mo­de­ran ži­vot­ni stil ko­ji ne os­tav­lja pre­vi­še vre­me­na ni za dru­že­nje s naj­mi­li­ji­ma, a ka­mo­li za obav­lja­nje svih ku­ćan­skih pos­lo­va.

Ci­je­ne čiš­će­nja

Tu u pri­ču uska­ču “te­te čis­ta­či­ce”, ali i na na­šem tr­ži­štu sve broj­ni­ji ser­vi­si za čiš­će­nje ko­ji bi, na­rav­no, ima­te li po­vje­re­nja i nov­ca, tre­ba­li ri­je­ši­ti pro­blem u sa­mo ne­ko­li­ko sa­ti. Pa ta­ko za po­moć mo­že­te po­tra­ži­ti čak i eko­ser­vi­se za čiš­će­nje ili pak do­go­vo­ri­ti čiš­će­nje do­ma onli­ne. Sve što tre­ba­te je oda­bra­ti ter­min, pla­ti­ti i čis­tač do­la­zi u do­go­vo­re­no vri­je­me. Na tr­ži­štu se nu­de i oni ko­ji, osim što će očis­ti­ti dom, po že­lji i gla­ča­ju rub­lje ili pak pro­fe­si­onal­ne do­ma­ći­ce ko­je čis­te, ku­ha­ju, or­ga­ni­zi­ra­ju... Ci­je­ne čiš­će­nja po sa­tu se kre­ću obič­no od 45 ku­na pa na­vi­še, a na­ru­či­ti mo­že­te i do­dat­ne us­lu­ge po­put čiš­će­nja hlad­nja­ka ili pak peć­ni­ce. No, ko­je su do­is­ta pred­nos­ti i ma­ne ovak­vih ser­vi­sa za čiš­će­nje? Ako za­ne­ma­ri­mo ci­je­nu, naj­ve­ća ma­na mo­že bi­ti ne­za­do­volj­stvo us­lu­gom i za­to je pa­met­no bi­ra­ti pro­vje­re­ne ser­vi­se, ali i po­sa­vje­to­va­ti se na fo­ru­mi­ma gdje mo­že­te pro­na­ći raz­na kon­kret­na is­kus­tva.

Što je toč­no “ge­ne­ral­ka”?

Is­to ta­ko, sva­ki bo­lji ser­vis za čiš­će­nje ima do­bru web stra­ni­cu ili pro­fil na druš­tve­noj mre­ži. Pred­nost je de­fi­ni­tiv­no što vri­je­me ko­je bis­te u su­prot­nom pro­ve­li čis­te­ći, mo­že­te is­ko­ris­ti­ti baš ka­ko že­li­te. Is­to ta­ko, pro­fe­si­onal­ci će si­gur­no očis­ti­ti mjes­ta za ko­ja vam mo­žda ni­ka­da ne bi pa­lo na pa­met da ih čis­ti­te. Ser­vi­si za čiš­će­nje od­lič­na su po­moć i kod “ge­ne­ral­ke” u ku­ći, čiš­će­nja apart­ma­na te sta­no­va za naj­am ili pak na­kon ve­li­kih ra­do­va u do­mu ili ne­tom pri­je use­lje­nja. Ušte­djet će vam mno­go mu­ke i tru­da, ali i te­me­lji­to očis­ti­ti ci­je­li pros­tor. Uz kla­sič­ne us­lu­ge čiš­će­nja, ne­ki od ser­vi­sa nu­de i stroj­no pra­nje gar­ni­tu­ra za sje­de­nje i sto­la­ca te de­talj­no čiš­će­nje te­pi­ha. Sva­ka­ko je kod an­ga­ži­ra­nja bi­lo oso­be ili ser­vi­sa do­bro toč­no de­fi­ni­ra­ti ci­je­nu te što toč­no uklju­ču­je čiš­će­nje; što se po­dra­zu­mi­je­va pod ge­ne­ral­nim čiš­će­njem, a što uklju­ču­je re­dov­no čiš­će­nje. Uz ova­kav do­go­vor iz­bje­ći će­te even­tu­al­ne ne­ugod­nos­ti i pro­ble­me na kra­ju čiš­će­nja i to na za­do­volj­stvo obi­ju stra­na.

Pri­je ne­go an­ga­ži­ra­te oso­bu za čiš­će­nje ras­pi­taj­te se mo­ra­te li pri­pre­mi­ti svo­ju opre­mu i sred­stva za čiš­će­nje jer u su­prot­nom to mo­že po­vi­si­ti ci­je­nu

Ci­je­na čiš­će­nja va­ri­ra u ser­vi­si­ma, a obič­no se čiš­će­nje na­pla­ću­je po sa­tu ili po kva­dra­tu­ri, in­for­mi­raj­te se oba­vez­no

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.