Tik­ve i tik­vi­ce vo­le sun­ce – ka­ko ih us­pješ­no uz­go­ji­ti?

Vecernji list - Hrvatska - - Dom -

Me­đu ze­le­nim je po­vr­ćem naj­vje­ro­jat­ni­je baš svi­jet tik­vi­ca naj­ša­re­ni­ji i naj­raz­no­vr­s­ni­ji – od ma­lih, de­se­tak gra­ma te­ških tik­vi pa sve do di­vov­skih bun­de­va Ko­je još po­vr­će mo­že­mo upo­tri­je­bi­ti na to­li­ko raz­li­či­tih na­či­na – za ju­he, pri­lo­ge, umjes­to me­sa, za pi­re, ali i za ko­la­če, mar­me­la­de i kom­po­te. Ulj­ne nam bun­de­ve da­ju naj­bo­lje ulje na svi­je­tu – bu­či­no ulje. Za tik­ve tre­ba­mo du­bo­ku, hu­mus­nu i ocje­di­tu zem­lju i pu­no sun­ca. Za uz­goj tik­vi gre­du tre­ba pog­no­ji­ti or­gan­skim gno­ji­vom plan­tel­la or­ga­nik ili za ma­nji vrt bio plan­tel­la nu­tri­vit za raj­či­ce, tik­vi­ce i dru­go plo­do­vi­to po­vr­će. Kad pr­vi plo­do­vi po­či­nju okrup­nja­va­ti, a oso­bi­to ako je lje­to vr­lo to­plo i su­ho, tre­ba­mo ih re­do­vi­to za­li­je­va­ti te­ku­ćim or­gan­skim gno­ji­vom bio plan­tel­la vrt iz mor­skih al­gi.

Ne si­ja­ti pre­ra­no

Tik­ve tre­ba­ju to­plu zem­lju ko­je pri­je pr­vo­ga svib­nja ne mo­že bi­ti. Na otvo­re­no ih sa­di­mo u re­do­vi­ma, na raz­ma­ku od 40 cm – gr­mas­te sor­te (»cu­ki­ne«) sa­di­mo na po­la me­tra, a tik­ve pu­za­vi­ce na ba­rem je­dan me­tar. Tik­ve­nja­če su poz­na­te po to­me da ima­ju mu­ške i žen­ske cvje­to­ve. Sto­ga mno­gi ka­žu da sa­mo cva­tu, ali da ne ro­de. Na­ime, u stres­nim uvje­ti­ma, kod br­zih tem­pe­ra­tur­nih pro­mje­na, ve­li­ke su­še ili ne­dos­tat­ka hra­nji­va ne stva­ra­ju žen­ske cvje­to­ve. Sve što cva­te su mu­ški cvje­to­vi ko­ji ne­ma­ju plo­do­va. U stres­nim im uvje­ti­ma mo­že­mo po­mo­ći vi­ta­min­skim kom­plek­si­ma po­put, pri­mje­ri­ce, bio plan­tel­la vi­ta i do­bro ih pri­hra­ni­ti. Kad se ra­zvi­je­ni ma­li plo­do­vi poč­nu su­ši­ti, to mo­že bi­ti po­s­lje­di­ca po­manj­ka­nja kal­ci­ja. A ako se su­ši či­tav plod i os­ta­ne suh, a ne mo­kar ili dla­kav, to mo­že bi­ti i po­s­lje­di­ca ne­dos­tat­ka bo­ra. Obje po­te­ško­će mo­že­mo ri­je­ši­ti upo­tre­bom plan­tel­la te­ku­će­ga bo­ra i bio plan­tel­la kal­ci­je­va gno­ji­va, ko­ja kom­bi­ni­ra­mo s pri­prav­kom od al­gi bio plan­tel­la vrt ili s mi­ne­ral­no-vi­ta­min­skim kom­plek­som bio plan­tel­la vi­ta.

Bit­na je ljet­na za­šti­ta

Tik­ve su ja­ko osjet­lji­ve na bo­les­ti i štet­ni­ke. Bo­les­ti kao što su pli­jes­ni, pe­pel­ni­ca, bak­te­rij­ska pla­me­nja­ča spri­je­či­mo re­do­vi­tim pr­ska­njem pri­rod­nim sred­stvom od polj­ske pres­li­ce bio plan­tel­la vi­tal za raj­či­ce, a za­šti­ti­mo i sve dru­go plo­do­vi­to po­vr­će. Pr­ska­mo jed­nom tjed­no i oba­vez­no pos­li­je sva­ke ki­še. Ve­li­ka opas­nost su uši, ko­je si­šu bilj­ne so­ko­ve i sla­be bilj­ku, a ujed­no pre­no­se i vi­rus­na obo­lje­nja pa pr­ska­mo pri­rod­nim in­sek­ti­ci­dom od ti­mi­ja­na i kle­ka bio plan­tel­la thymi. Tik­ve su i pra­va pos­las­ti­ca za pu­že­ve, a da bi­smo im spri­je­či­li put do tik­ve, ko­ris­ti­mo pri­rod­no sred­stvo bio plan­tel­la gel pro­tiv pu­že­va ko­jim na­pra­vi­mo obram­be­ni zid oko po­je­di­ne tik­ve. bacc.ing.agr. Mi­li­ca Se­ku­lić, UNICHEM AGRO

Bes­pla­tan savjet struč­nja­ka: 01 621 39 66 ili 092 194 16 94

Tik­ve spa­da­ju u tri bo­ta­nič­ke vr­ste, ako ne ra­ču­na­mo lu­be­ni­ce i di­nje

Re­do­vi­ta gno­jid­ba or­gan­skim gno­ji­vi­ma Bio Plan­tel­la Nu­tri­vit i Vrt te vi­ta­min­ski kom­pleks Bio Plan­tel­la Vi­ta za ja­ča­nje tik­vi­ca ja­ko su bit­ni!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.