U Mo­len­be­eku je sit­ni kri­mi­nal ‘zlo­čes­tih deč­ki’ odu­vi­jek išao ru­ku pod ru­ku s ra­di­ka­li­za­ci­jom

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

če­ga je i na­zvan “ma­li Man­c­hes­ter”. Danas je pos­tao ge­to­izi­ra­na, si­ro­maš­na op­ći­na s ve­li­kim udje­lom mus­li­man­skog sta­nov­niš­tva ko­je se ni u tre­ćoj ge­ne­ra­ci­ji ni­je us­pje­lo in­te­gri­ra­ti u bel­gij­sko druš­tvo. To je iz­nim­no gus­to na­se­lje­no po­dru­čje. Mo­len­be­ek danas ima 22 dža­mi­je, a če­ti­ri pu­ta ma­nje cr­ka­va. Una­toč svim mje­ra­ma si­gur­nos­ti ko­je je u me­đu­vre­me­nu po­du­ze­la bel­gij­ska vla­da u tim si­ro­maš­nim i ge­to­izi­ra­nim če­t­vr­ti­ma, dži­ha­dis­ti i da­lje re­gru­ti­ra­ju svo­je pri­pad­ni­ke me­đu sit­nim kri­mi­nal­ci­ma, a za­tvo­ri u ko­ji­ma za­vr­še na­kon sit­ni­jih kaz­ne­nih dje­la in­ku­ba­to­ri su za nji­ho­vu ra­di­ka­li­za­ci­ju. Ana­li­ti­ča­ri sma­tra­ju ka­ko su zbog snaž­ne fo­ku­si­ra­nos­ti si­gur­nos­nih služ­bi na sre­di­šte Bruxel­le­sa, onog di­je­la gra­da u ko­jem se na­la­ze sje­di­šta ključ­nih europ­skih or­ga­ni­za­ci­ja, u odre­đe­noj mje­ri za­pu­šte­ni os­ta­li di­je­lo­vi, što su te­ro­ris­ti is­ko­ris­ti­li za no­va­če­nje i obu­ča­va­nje te pri­pre­ma­nje te­ro­ris­tič­kih na­pa­da di­ljem Eu­ro­pe. Mo­len­be­ek se na­šao u cen­tru po­zor­nos­ti na­kon te­ro­ris­tič­kih na­pa­da u Pa­ri­zu u stu­de­nom 2015., a svjet­ski su ga me­di­ji opi­si­va­li kao “te­ro­ris­tič­ki cen­tar”, “is­la­mis­tič­ko okup­lja­li­šte” i “zo­nu bez po­li­ci­je”. Svi te­ro­ris­tič­ki na­pa­di ko­ji su se do­go­di­li u Eu­ro­pi bi­li su na ne­ki na­čin po­ve­za­ni s Mo­len­be­ekom. Ab­del­ha­mid Aba­aoud, mo­zak ope­ra­ci­je te­ro­ris­tič­kog na­pa­da na Pa­riz, i Sa­lah Ab­des­lam, ro­đe­ni su i odras­li u Mo­len­be­eku te za­vr­ši­li kao dži­ha­dis­ti.

Še­ik u ko­jeg upi­ru pr­stom

Osim njih, je­dan od na­pa­da­ča ko­ji su ubi­li vi­še od 130 lju­di u cen­tru Pa­ri­za Bra­him Ab­des­lam ži­vio je u Mo­len­be­eku. Ayo­ub el-Kha­zza­ni, ma­ro­kan­ski dr­žav­lja­nin ko­ji je po­ku­šao ubi­ti put­ni­ke na br­zom vla­ku na re­la­ci­ji Am­s­ter­dam – Pa- riz bo­ra­vio je u toj če­t­vr­ti. Oruž­je ko­je su bra­ća Ko­uac­hi ko­ris­ti­li u na­pa­du na re­dak­ci­ju sa­ti­rič­nog fran­cu­skog ma­ga­zi­na Char­lie Heb­do kup­lje­no je u obliž­njem mar­ke­tu Ga­re du Mi­di. Dvo­ji­ca mu­ška­ra­ca ko­ja su ubi­je­na u is­toč­nom bel­gij­skom gra­du Ver­vi­er­su ubr­zo na­kon na­pa­da na Char­lie Heb­do bi­li su iz Mo­len­be­eka. Meh­di Nem­mo­uc­he, Fran­cuz al­žir­skog po­dri­je­tla ko­ji je u ži­dov­skom mu­ze­ju u Bel­gi­ji 2014. go­di­ne ubio če­ti­ri oso­be, pri­pre­mao je na­pad u Mo­len­be­eku. Is­to ta­ko, i fran­cu­ski dr­žav­lja­nin Meh­di Nem­mo­uc­he, ko­ji se u Si­ri­ji bo­rio na stra­ni Is­lam­ske dr­ža­ve, ko­ji je iz­veo te­ro­ris­tič­ki na­pad na ži­dov­ski mu­zej u Bruxel­le­su u ko­jem je po­gi­nu­lo če­tve­ro lju­di ta­ko­đer je ži­vio u Mo­len­be­eku. Je­dan od naj­us­pješ­ni­jih u no­va­če­nju arap­ske mla­de­ži bio je Kha­lid Zer­ka­ni, ko­ji se tre­nu­tač­no na­la­zi u bel­gij­skom za­tvo­ru. Pre­ma sud­skim spi­si­ma, on ne sa­mo da je in­dok­tri­ni­rao bu­du­će dži­ha­dis­te već im je omo­gu­ćio i kon­tak­te sa šver­ce­ri­ma lju­di u Tur­skoj ko­ji su ih pre­ba­ci­va­li na bo­jiš­ni­ce u Si­ri­ju, pok­la­nja­ju­ći im ukra­de­ne stva­ri, zbog če­ga je za­ra­dio na­di­mak Djed Bo­žić­njak. Osim nje­ga, za in­dok­tri­na­ci­ju mla­dih mus­li­ma­na ro­đe­nih i odras­lih u Bel­gi­ji pr­stom se upi­re u še­ika Ba­sa­ma Ayac­hi­ja, jed­nog od vo­de­ćih ra­di­kal­nih pro­po­vjed­ni­ka u Mo­len­be­eku. Si­ri­jac od 70 go­di­na sti­gao je u Bruxel­les 90-ih go­di­na i, pre­ma tvrd­nja­ma, po­si­jao sje­me ra­di­kal­nog is­la­ma ko­ji se po­se­bi­ce po­ka­zao neo­do­lji­vim za mla­de de­lin­k­ven­te. Ve­ha­bij­ske i se­le­fij­ske gru­pe, či­ji su se pri­pad­ni­ci u me­đu­vre­me­nu pre­tvo­ri­li u te­ro­ris­te, ak­tiv­ne su u Mo­len­be­eku i dru­gim imi­grant­skim če­t­vr­ti­ma ot­ka­ko je Sa­udij­ska Ara­bi­ja po­če­la sla­ti pro­po­vjed­ni­ke u Bel­gi­ju 1970ih. Za Mo­len­be­ek ka­žu da je iz­vor is­lam­skog ra­di­ka­liz­ma i te­ro­riz­ma ko­ji će te­ško pre­su­ši­ti.

Po­li­ci­ja je po­kre­nu­la ši­ro­ku ak­ci­ju i u is­tra­zi pri­kup­lja­la do­ka­ze

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.