Pi­ja­ni vo­zač Ube­ra autom kre­nuo na pis­tu zrač­ne lu­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­sip Bo­hu­tin­ski, El­vis Spre­čić re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net

Go­to­vo je raz­bio za­štit­nu ram­pu na ser­vis­noj ces­ti ko­ja vo­di do pis­te i sta­jan­ki, a po­li­ci­ja je ut­vr­di­la da je imao 1,1 pro­mi­la al­ko­ho­la u kr­vi Prava dra­ma odvi­ja­la se prek­si­noć u za­gre­bač­koj Zrač­noj lu­ci Fra­njo Tuđ­man kad je osob­ni auto­mo­bil go­to­vo raz­bio ram­pu na ser­vis­noj ces­ti i kre­nuo pre­ma pis­ti. Na mjes­to do­ga­đa­ja su se od­mah sju­ri­li za­šti­ta­ri i po­li­cja­ci u auto­mo­bi­li­ma s upa­lje­nim ro­tir­ka­ma. In­ci­dent je iz­a­zvao Da­mir M., Ube­rov part­ner-vo­zač. Pre­ma ri­je­či­ma svje­do­ka in­ci­den­ta, vo­zač Da­mir M. čim je shva­tio da je kre­nuo pre­ma pis­ti, okre­nuo je vo­zi­lo i htio je iz­i­ći iz za­šti­će­ne zo­ne, no u to­me ga je spri­je­či­la ram­pa, a i po­li­ci­ja i za­šti­ta­ri su već bi­li sti­gli do nje­ga. Naš su­go­vor­nik ka­že da je na mjes­to do­ga­đa­ja doš­lo 15-ak po­li­ca­ja­ca i za­šti­ta­ra. Svje­do­ci ka­žu da je Da­mir M. vo­zio ces­tom iz­me­đu sta­rog i no­vog ter­mi­na­la i da je skre­nuo li­je­vo na kri­ža­nju gdje je znak obvez­nog za­us­tav­lja­nja, i to na ces­tu ko­jom ser­vis­na vo­zi­la zrač­ne lu­ke do­la­ze na sta­jan­ke za zra­ko­plo­ve. To je stro­go za­šti­će­na zo­na i kre­ta­nje je u njoj or­ga­ni­če­no pa ta­ko cis­ter­ne s go­ri­vom sva­ki put kad idu na sta­jan­ke mo­ra­ju sta­ti pred ram­pu i pro­ći de­talj­nu kon­tro­lu. U za­gre­bač­koj po­li­ci­ji su nam po­t­vr­di­li ka­ko su od za­pos­le­ni­ka Zrač­ne lu­ke Fra­njo Tuđ­man do­bi­li do­ja­vu da se u pe­tak u 21.58 sa­ti do­go­dio in­ci­dent na ula­zu u zrač­nu lu­ku, na­kon če­ga su iz­iš­li na te­ren. Ut­vr­di­li su da je vo­zač Da­mir M. (51) skre­nuo u kri­vi smjer pre­ma ula­zu u zrač­nu lu­ku, gdje se na­la­zi i ram­pa ko­ja je bi­la spu­šte­na. Pro­šao je po­red ram­pe te je tom pri­li­kom okrz­nuo auto­mo­bi­lom, na­kon če­ga se od­mah za­us­ta­vio i iz­i­šao iz vo­zi­la, rek­li su u po­li­ci­ji. Po­li­cij­skim oče­vi­dom ni­su ut­vr­đe­na ošte­će­nja ni na auto­mo­bi­lu ni na ram­pi, a Da­mir M. pre­kr­šaj­no je pri­jav­ljen za­to što je vo­zio pi­jan (imao je 1,1 pro­mi­la al­ko­ho­la u kr­vi), što ni­je imao va­že­ću vo­zač­ku do­zvo­lu i za­to što je skre­nuo na spo­me­nu­tu ces­tu una­toč za­bra­ni skre­ta­nja. U Ube­ru su nam ju­čer ka­za­li da is­tra­žu­ju sve de­ta­lje do­ga­đa­ja od pet­ka na­ve­čer na za­gre­bač­kom aero­dor­mu u ko­jem je su­dje­lo­vao nji­hov part­ner-vo­zač. – U me­đu­vre­me­nu smo po­kre­nu­li is­tra­gu ka­ko bi­smo ut­vr­di­li sve okol­nos­ti. Pra­vi­la po­na­ša­nja na­ših part­ner-vo­za­ča jas­na su svi­ma te ih se na­ši part­ner-vo­za­či mo­ra­ju stro­go pri­dr­ža­va­ti. Ut­vr­di li se da je vo­zač bio pod utje­ca­jem al­ko­ho­la, ne­će mu bi­ti do­pu­šten dalj­nji rad pre­ko Ube­ro­ve apli­ka­ci­je – po­ru­či­li su iz Ube­ra. Iako u po­li­ci­ji tvr­de da Da­mir M. ni­je imao va­že­ću vo­zač­ku do­zvo­lu, u Ube­ru tvr­de da su svi nje­go­vi do­ku­men­ti va­že­ći.

U Ube­ru ka­žu da će mu za­bra­ni­ti rad pre­ko nji­ho­ve apli­ka­ci­je ut­vr­di li se da je bio pi­jan

BRZA INTERVENCIJA Vo­za­ča Da­mi­ra M. od­mah su op­ko­li­li po­li­caj­ci i za­šti­ta­ri

Da­mir M. je pre­kr­šaj­no pri­jav­ljen, iz­me­đu os­ta­log i za­to što ne­ma va­že­ću vo­zač­ku do­zvo­lu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.