Vu­čić ra­di ko­ra­ke pre­ma Za­gre­bu. Je li vri­je­me za oprez­ni di­ja­log sa Sr­bi­jom?

Ima niz pi­ta­nja u ko­ji­ma mo­ra­mo su­ra­đi­va­ti, ka­za­la je hr­vat­ska pred­sjed­ni­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Bra­ni­mir Bra­da­rić bra­ni­mir.bra­da­ric@ve­cer­nji.net

S po­li­tič­ke sce­ne u Sr­bi­ji oti­šao je To­mis­lav Ni­ko­lić, ko­je­ga mno­gi sma­tra­ju je­dim od koč­ni­ča­ra bo­ljih od­no­sa s Hr­vat­skom Pred­sjed­ni­ca RH Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić bi­la je jed­na od glav­nih zvi­jez­da gla­mu­roz­ne ina­ugu­ra­ci­je pred­sjed­ni­ka Sr­bi­je Alek­san­dra Vu­či­ća u pe­tak u Pa­la­či Sr­bi­ja u Be­ogra­du. O hr­vat­skoj pred­sjed­ni­ci, nje­zi­noj ha­lji­ni, da­ru za Vu­či­će­va si­na Vu­ka­na ali i bi­la­te­ral­nim od­no­si­ma s no­vo­iza­bra­nim pred­sjed­ni­kom na­ve­li­ko pi­šu i sr­bi­jan­ski me­di­ji.

Otvo­re­na pi­ta­nja

– Sr­bi­ja i Hr­vat­ska ne mo­ra­ju bi­ti pri­ja­te­lji, ali ima niz pi­ta­nja u ko­ji­ma mo­ra­ju bi­ti su­rad­ni­ci. Kad je ri­ječ o na­šim od­no­si­ma, po­no­vit ću ono što sam već rek­la u Vu­ko­va­ru – ne tre­ba­mo jed­ni dru­gi­ma glu­mi­ti pri­ja­telj­stvo jer još će pu­no vo­de pro­te­ći Sa­vom i Du­na­vom pri­je ne­go što bu­de­mo pri­ja­telj­ske dr­ža­ve. Me­đu­tim, mo­ra­mo bi­ti prag­ma­tič­ni. Ovo je pri­li­ka da na­pra­vi­mo taj is­ko­rak, i to ne sa­mo za po­bolj­ša­nje od­no­sa na ju­go­is­to­ku Eu­ro­pe. Mo­ra­mo po­dvu­ći cr­tu pod po­vi­jest i ri­je­ši­ti sve ono što je bol­no, od hu­ma­ni­tar­nih pi­ta­nja, nes­ta­lih, pi­ta­nja ar­hi­va, tzv. uni­ver­zal­ne ju­ri­sdik­ci­je, ali pri­je sve­ga mo­ra­mo prag­ma­tič­no gle­da­ti na sa­daš­njost i bu­duć­nost – ri­je­či su K. Gra­bar-Ki­ta­ro­vić ko­je su snaž­no odjek­nu­le Sr­bi­jom. U tih ne­ko­li­ko re­če­ni­ca spo­me­nu­ti su ne­ki od go­ru­ćih pro­ble­ma dvi­ju dr­ža­va ali je i jas­no re­če­no da Za­greb i Beograd mo­ra­ju su­ra­đi­va­ti ra­di bo­ljit­ka gra­đa­na. Uz to je po­ru­če­no i da će Hr­vat­ska nas­ta­vi­ti po­ma­ga­ti Sr­bi­ji na pu­tu pre­ma EU. Pre­ma nes­luž­be­nim in­for­ma­ci­ja­ma, raz­go­vor s Vu­či­ćem bio je iz­u­zet­no kva­li­te­tan ta­ko da svi oče­ku­ju kva­li­tet­ni­je i bolje me­đu­sob­ne od­no­se Sr­bi­je i Hr­vat­ske. Ne­kak­vo po­bolj­ša­nje od­no­sa po­če­lo je proš­le go­di­ne ka­da je Vu­čić po­sje­tio Dalj, a po­tom su u Su­bo­ti­ci pot­pi­sa­li dek­la­ra­ci­ju. U me­đu­vre­me­nu je s po­li­tič­ke sce­ne u Sr­bi­ji oti­šao To­mis­lav Ni­ko­lić, ko­je­ga mno­gi sma­tra­ju je­dim od koč­ni­ča­ra bo­ljih od­no­sa s Hr­vat­skom, a i Vu­čić je po­vu­kao ne­ko­li­ko po­te­za ko­ji go­vo­re o mo­guć­nos­ti bo­ljih od­no­sa. Je­dan od njih je i ime­no­va­nje Ane Br­na­bić, ori­jen­ti­ra­ne pre­ma za­pa­du gdje se i ško­lo­va­la i jed­no vri­je­me ra­di­la, za man­da­tar­ku vla­de. Bo­lji od­no­si sa Sr­bi­jom mo­gli bi zna­či­ti i ko­nač­no po­bolj­ša­nje po­lo­ža­ja hr­vat­ske na­ci­onal­ne ma­nji­ne u Sr­bi­ji.

Za­sje­ni­li ga stran­ci

– Pred­sjed­ni­ca Hr­vat­ske, pred­sjed­nik Cr­ne Go­re, Ma­ke­do­ni­je, tri čla­na Pred­sjed­niš­tva BiH, Bo­rut Pa­hor, pre­mi­je­ri Ma­đar­ske, Aus­tri­je, Ga­bo­na... Svi oni su mi ukra­li show. I pre­sre­tan sam zbog to­ga – ka­zao je Vu­čić. Tri su ključ­ne te­ze raz­go­vo­ra na pri­je­mu – oču­va­nje mi­ra i sta­bil­nos­ti, una­pre­đe­nje re­gi­onal­nih od­no­sa i že­lja za bo­ljom su­rad­njom, te ka­ko kon­kre­ti­zi­ra­ti eko­nom­sku su­rad­nju da do­ne­se što plo­do­nos­ni­je rezultate sva­koj od ze­ma­lja – re­kao je Vu­čić. Opor­ba u Sr­bi­ji sma­tra da je za­ba­va bi­la ne­po­treb­na te na­vo­di da je iz­os­tao do­la­zak to­li­ko spo­mi­nja­nih sr­bi­jan­skih pri­ja­te­lja iz ci­je­lo­ga svi­je­ta. U sje­ni to­ga u Be­ogra­du je ju­čer odr­žan i Gay Pri­de. Po­nov­no je na uli­ca­ma bi­lo vr­lo ja­ko osi­gu­ra­nje, ali ovaj put ni­su za­bi­lje­že­ni ve­ći in­ci­den­ti ni­ti je bi­lo oz­li­je­đe­nih.

Ne tre­ba­mo jed­ni dru­gi­ma glu­mi­ti pri­ja­telj­stvo, ka­za­la je K. Gra­bar- Ki­ta­ro­vić Vu­čić je po­vu­kao ne­ko­li­ko po­te­za ko­ji go­vo­re o mo­guć­nos­ti bo­ljih od­no­sa

Su­sret Mo­ra­mo bi­ti prag­ma­tič­ni. Ovo je pri­li­ka da na­pra­vi­mo is­ko­rak, ka­za­la je pred­sjed­ni­ca K. Gra­barKi­ta­ro­vić u Be­ogra­du

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.