Pri­ja­te­lji, obi­telj i ko­le­ge iz ško­le opros­ti­li su se od ma­le Sa­re u Za­dru

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Sa­ra Čir­jak (14) po­ko­pa­na je ju­čer na grad­skom grob­lju u Za­dru. Od dje­voj­či­ce ko­ju je u uto­rak uju­tro ubi­la ses­trič­na Iva­na Ču­de (27) na ran­ču na Ve­le­bi­tu, opros­ti­li su se rod­bi­na, pri­ja­te­lji te ko­le­ge i ko­le­gi­ce iz škol­skih klu­pa. U tuž­noj ko­lo­ni bi­li su mla­di­ći i dje­voj­ke ko­ji su no­si­li vi­jen­ce s bi­je­lim cvi­je­ćem za Sa­ru. Pod­sje­ti­mo, dje­voj­ku je iz sa­mo njoj zna­nih raz­lo­ga ubi­la Iva­na Ču­de. Priš­la je nje­zi­nu kre­ve­tu te ju je dva­put ubo­la u pr­sa. Iva­na Ču­de je u pri­tvo­ru.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.