NEPOZNATI B

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

BP iše: IVI­CA RADOŠ is­kup si­sač­ki Vla­do Ko­šić je cr­k­ve­ni dos­to­jans­tve­nik ko­ji svo­jim dnev­no­po­li­tič­kim iz­ja­va­ma čes­to uz­bu­đu­je jav­nost. Nje­go­vo pra­vo da ko­men­ti­ra re­cent­ne po­li­tič­ke do­ga­đa­je ne tre­ba do­vo­di­ti u pi­ta­nje prem­da je to neo­bič­no bu­du­ći da u sva­koj pas­tvi pa i u nje­go­voj ima vjer­ni­ka sva­ko­vr­s­nih po­li­tič­kih opre­dje­lje­nja. Ko­šić je ro­đen 20. svib­nja 1959. u Druž­bin­cu, mjes­tu de­se­tak ki­lo­me­ta­ra od Va­ra­ždi­na. Odras­tao je u Druž­bin­cu, u op­ći­ni Pe­tri­ja­nec. U kući u ko­joj je odras­tao su, ka­ko ka­žu, „furt do­la­zi­li ze­to­vi“. Na­ime, u re­la­tiv­no bo­ga­toj kući stal­no su ra­đa­ne kće­ri je­di­ni­ce. U po­s­ljed­njih sto­ti­njak go­di­na na is­toj adre­si ži­vje­le su i ži­ve ge­ne­ra­ci­je če­ti­ri pre­zi­me­na – Ži­her, Dom­baj, Ko­šić i Ru­žma­rić. Da­nas u toj kući ži­vi bi­sku­po­va maj­ka Mar­ta (1936.) i ses­tra Da­rin­ka s obi­te­lji, a nje­zin sin, bi­sku­pov ne­ćak, pr­vi je mu­ški na­s­ljed­nik na­kon če­ti­ri ge­ne­ra­ci­je. Ko­ši­ćev otac Ivan (1935.-2017.) ove je go­di­ne pre­mi­nuo. “Ime mo­jem dje­du bi­lo je Fra­no, a nje­go­vu Stje­pan, bi­li su bra­ća. Oni do ove ge­ne­ra­ci­je ni­su ima­li mu­ško­ga po­tom­ka. To je bi­sku­pov ne­ćak, sin Da­rin­ke, ko­ja ima još dvi­je kće­ri“, ka­že Ni­ko­la Dom­baj, ro­đak bi­sku­pa Ko­ši­ća. Za vri­je­me Dru­gog svjet­skog ra­ta, pre­ci bi­sku­pa Ko­ši­ća ni­su bi­li an­ga­ži­ra­ni ni­ti su se bo­ri­li u ne­koj od voj­ska, me­đu­tim, nji­ho­vi ro­đa­ci je­su.

Po­taj­no išao u cr­k­vu u Ru­mi

„Moj djed Franc bio je u us­ta­ša­ma, ali ih je na­pus­tio, in­s­ce­ni­rao je upa­lu uha, vre­lu vo­du si je na­lio u uho, ko­je je on­da pro­cu­ri­lo i zbog to­ga je do­bio ot­pust iz voj­ske. Ina­če je od­li­ko­van že­ljez­nim kri­žem jer je na ne­koj pru­zi spa­sio ne­ke lju­de. Sje­ćam se pri­ča da je ba­ka kra­jem ra­ta za­ko­pa­la uni­for­mu da je par­ti­za­ni ne pro­na­đu“, pri­ča Ni­ko­la Dom­baj, vlas­nik ma­le far­me kra­va na ko­joj pro­izvo­di mli­je­ko. Nje­gov ro­đak Vla­do Ko­šić odras­tao je baš u svom Druž­bin­cu a os­nov­nu ško­lu po­ha­đao je u Pe­tri­jan­cu i, da­ka­ko, bio od­li­čan đak. „Ne znam gdje su te nje­go­ve lek­ti­re iz os­nov­ne ško­le, pi­sa­ne kra­so­pi­som. In­te­re­sant­no, dok smo iš­li u os­nov­nu ško­lu ses­tra mo­ja i ja pre­pi­si­va­li smo nje­go­ve lek­ti­re. To je bi­la fan­tas­ti­ka, kak­ve su to lek­ti­re bi­le?! Ja sam ta­ko, pre­pi­su­ju­ći nje­go­vu lek­ti­ru, do­bio pe­ti­cu, a mo­ja ses­tra Jas­na če­tvor­ku“, u ša­li se pri­sje­ća ro­đak bi­sku­pa Ko­ši­ća. Na­kon os­nov­ne ško­le, Ko­šić je po­ha­đao kla­sič­nu gim­na­zi­ju, In­ter­di­je­ce­zan­sku sred­nju ško­lu za spre­ma­nje sve­će­ni­ka, na Ša­la­ti. Bio je smje­šten u sje­me­ni­štu. Kad je 1978. za­vr­šio sred­nju ško­lu, stu­di­rao je te­olo­gi­ju na Ka­to­lič­kom bo­gos­lov­nom fa­kul­te­tu na ko­jem je 1985. i di­plo­mi­rao. Voj­sku je slu­žio u Ru­mi, gdje je pri­li­kom iz­la­za­ka iz vo­jar­ne čes­to po­taj­no išao u cr­k­vu. Ta­da se spri­ja­te­ljio s on­daš­njim rum­skim žup­ni­kom. Za­re­dio se 28. sr­p­nja 1985. Bu­du­ći da je na­kon du­ljeg vre­me­na net­ko iz Druž­bin­ca pos­tao sve­će­nik, rod­bi­na i su­se­lja­ni or­ga­ni­zi­ra­li su ve­li­ku sve­ča­nost ko­ja je po­če­la sve­ča­nom po­vor­kom od nje­go­ve ku­će do cr­k­ve sv. Pe­tra u Pe­tri­jan­cu. Mno­gi mje­šta­ni su bi­li obu­če­ni u tra­di­ci­onal­ne na­rod­ne noš­nje. U po­vor­ci su su­dje­lo­va­le i dje­voj­ke, odje­ve­ne u bi­je­lo, ta­ko da je sa­ma sve­ča­nost do­is­ta bi­la spek­ta­ku­lar­na. Me­đu­tim, ni­je sve proš­lo ka­ko tre­ba. Po­vor­ka je bi­la trn u oči­ma ko­mu­nis­tič­kih vlas­ti. Na­ime, lo­kal­ni ko­mu­nis­tič­ki moć­nik, šef po­li­ci­je, na­re­dio je da se sa „sla­vo­lu­ka“ski­ne hr­vat­ska tro­boj­ni­ca, za­pra­vo zas­ta­va HSS-a s nat­pi­som Vje­ra u Bo­ga i se­ljač­ka slo­ga. Sla­vo­luk je bio po­kraj se­osko­ga kri­ža, sa­mo sto­ti­njak me­ta­ra od Ko­ši­će­ve ku­će. „Ko­mu­nis­ti su doš­li i ski­nu­li zas­ta­vu“, pri­ča je­dan od obi­telj­skih pri­ja­te­lja bi­sku­pa Ko­ši­ća. „Pro­blem je bio i do­lje, u Bu­ti­ni, gdje je ta­ko­đer bio je­dan sla­vo­luk i na nas­ta­vak na slje­de­ćoj stra­ni­ci >>

AN­TO MAGZAN/PIXSELL

Si­sač­ki bi­skup Vla­do Ko­šić kon­tro­verz­nim iz­ja­va­ma čes­to iz­a­zi­va žes­to­ke re­ak­ci­je

PRIVATNI ALBUM

Cr­k­vu sv. Bar­to­la u Hras­to­vi­ci sr­p­ski su oku­pa­to­ri uni­šti­li, ali je na­kon ra­ta re­kons­tru­ira­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.