‘Si­sač­ku do­li­nu’

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

u Si­sku, Me­ta­lur­škim fa­kul­te­tom u Si­sku te Fa­kul­te­tom za stro­jar­stvo i bro­do­grad­nju i FER-om u Za­gre­bu. Si­sak je in­dus­trij­ski grad de­set­lje­ći­ma, a ta na­vi­ka ra­da u in­dus­tri­ji, ka­že Ser­tić, vi­di se i kod mla­dih rad­ni­ka, ko­ji su, ka­že, u mno­gim pro­jek­ti­ma i bo­lji od za­pos­le­ni­ka u Ka­li­for­ni­ji. Stro­je­vi su pak uve­ze­ni iz SAD-a na što se, ka­že, uvi­jek po­no­si ame­rič­ka ve­le­pos­la­ni­ca ka­da do­đe u po­sjet tvrt­ki. Na po­če­ci­ma ra­da u Hr­vat­skoj imao je pro­blem jer ga ban­ke ni­su htje­le pra­ti­ti. No da­nas ne mo­ra ovi­si­ti o nji­ma jer sve tro­ško­ve po­kri­va iz pos­lo­va­nja. – U Hr­vat­skoj ban­ke ri­jet­ko pra­te pro­izvod­ne dje­lat­nos­ti jer se raz­miš­lja da pro­izvod­nja ni­je is­pla­ti­va i da br­zo pro­pa­da. No kod nas to ni­je bio slu­čaj, što­vi­še, kon­ti­nu­ira­no ras­te­mo – ka­že Ser­tić. Za­to se i že­le što pri­je pro­ši­ri­ti. Jer po­traž­nje stal­no ima. Go­diš­nji iz­voz je oko 35 mi­li­ju­na ku­na, a glav­na su tr­ži­šta gdje se pro­izvo­de mi­kro­či­po­vi – Taj­van, Ki­na, Ja­pan, SAD, Nje­mač­ka... No Ser­tić ni­je stao na in­dus­tri­ji. Os­no­vao je u sklo­pu is­tog kom­plek­sa Po­du­zet­nič­ki in­ku­ba­tor (Pi­sak) ko­ji je pr­va pri­vat­na ini­ci­ja­ti­va tak­ve vr­ste u Hr­vat­skoj, a i je­di­ni po­du­zet­nič­ki in­ku­ba­tor u Si­sku i žu­pa­ni­ji. Otvo­ren je 2014. go­di­ne, a tijekom pet go­di­na “sta­na­ri” in­ku­ba­to­ra ima­ju su­bven­ci­oni­ra­ni za­kup za pos­lov­ni pros­tor, bes­plat­no ko­ri­šte­nje za­jed­nič­kih pros­to­ri­ja, in­ter­ne­ta, men­tor­skih us­lu­ga... Tre­nu­tač­no se unu­tar in­ku­ba­to­ra na­la­zi 12 po­du­zet­ni­ka ko­ji za­poš­lja­va­ju 150 lju­di. Vo­di­te­lji­ca Pi­ska Kru­nos­la­va Ko­si­na-Mi­lu­ti­no­vić ka­že ka­ko pred­nost ko­ri­šte­nja in­ku­ba­to­ra ima­ju pro­izvod­ne tvrt­ke, IT in­dus­tri­ja ili tvrt­ke ko­je pru­ža­ju us­lu­ge za pro­izvod­nju. Taj je in­ku­ba­tor je­di­ni u zem­lji ko­ji je otvo­rio po­du­zet­nik, pa “ka­ko po­du­zet­nik naj­bo­lje ra­zu­mi­je po­du­zet­ni­ka” i us­lu­ge su pri­la­go­đe­ne po­tre­ba­ma sta­na­ra, ka­že Ko­si­na-Mi­lu­ti­no­vić. Ser­tić ka­že da je in­ku­ba­to­rom htio po­mo­ći ra­zvi­ja­nju po­du­zet­nič­kog du­ha rad­ni­ka ko­ji su os­ta­li bez pos­la, pa uz ot­prem­ni­ne mo­gu osmis­li­ti svo­je ide­je. Maya Ser­tić, kći M. D. Ser­ti­ća, i vo­di­te­lji­ca mar­ke­tin­ga Bar­ba­ra To­me­čak vo­de nas kroz Ku­li­nar­ski ins­ti­tut – Kul In. Os­no­van je 2011. go­di­ne, ri­ječ je o re­gi­onal­nom gas­tro­nom­skom cen­tru u ko­jem je glav­ni fo­kus na stva­ra­nju, is­tra­ži­va­nju i pro­mo­ci­ji su­vre­me­nih kon­ce­pa­ta pri­pre­me i obra­de hra­ne. Na­ila­zi­mo u ku­hi­nji na stran­ki­nje ko­je su pos­la­ne u Si­sak na usa­vr­ša­va­nje. Pro­gram se vo­di kroz in­di­vi­du­al­ni pris­tup i prak­tič­nu nas­ta­vu. Ins­ti­tut ima i ugo­vor s ta­li­jan­skom ku­li­nar­skom aka­de­mi­jom Al­ma ko­ja u Si­sak ša­lje svo­je po­laz­ni­ke. Nu­de se pro­gra­mi za ku­ha­re za ca­te­ring i buf­fet, te za slas­ti­ča­re. Usko­ro će se slas­ti­ča­ri od­se­li­ti u no­ve pros­to­ri­je, “slat­ku so­bu”, a ti­me će bi­ti i vi­še mjes­ta za pro­gram za ku­ha­re ko­ji je i spe­ci­fi­čan, jer sva­ki uče­nik ima svo­ju rad­nu je­di­ni­cu. Pro­gram tra­je dva tjed­na na­kon če­ga se do­bi­va cer­ti­fi­kat. Slas­ti­ča­ri uče, osim iz­ra­de sa­mih slas­ti­ca, i raz­li­ke iz­me­đu kva­li­te­te na­mir­ni­ca i na­či­na obra­de, de­ko­ri­ra­nje, pre­zen­ta­ci­ju slas­ti­ca. Ku­ha­ri uče teh­ni­ke pri­pre­me hra­ne za ca­te­ring i buf­fet, sti­lo­ve i na­či­ne aran­ži­ra­nja, pro­fe­si­onal­ne stan­dar­de pre­zen­ta­ci­je i us­lu­ge hra­ne. Po­laz­ni­ci Kul Ina od­mah do ins­ti­tu­ta ima­ju i svo­je apart­ma­ne, di­je­li ih šet­nja kroz hras­to­vu šu­mu, a u tim iz­u­zet­no do­bro ure­đe­nim sta­no­vi­ma ne­ka­da su ži­vje­li za­pos­le­ni­ci Že­lje­za­re. Ra­di zdra­vi­je pre­hra­ne, na­prav­ljen je i vrt u ko­jem uz­ga­ja­ju po­vr­će. U bli­zi­ni se na­la­zi i sta­ri bun­ker, plan je on­dje na­pra­vi­ti vi­na­ri­ju. Maya je od­lu­či­la Ka­li­for­ni­ju za­mi­je­ni­ti Si­skom, pa će usko­ro i vo­di­ti je­zič­nu aka­de­mi­ju. Ove go­di­ne u aka­de­mi­ju bi tre­ba­la do­ći i dje­ca iz di­jas­po­re na uče­nje hr­vat­skog je­zi­ka.

Hr­va­ti su u Ka­li­for­ni­ji moć­ni

Ser­ti­ćev ri­tam je – tri mje­se­ca u SAD-u, pa tri tjed­na u Hr­vat­skoj. Me­nadž­ment u ame­rič­koj tvor­ni­ci pre­pus­tio je ta­ko­đer Hr­va­ti­ma. Ka­že da su Hr­va­ti on­dje ve­li­ka za­jed­ni­ca, a sa­mo u Si­li­cij­skoj do­li­ni ih ima oko 50 ti­su­ća. – Okup­lja­mo se oko hr­vat­ske cr­k­ve u San Jo­seu. Go­di­ne 1991. os­no­va­li smo Cro­atia Sc­ho­lar­ship Fund pre­ko ko­jeg sti­pen­di­ra­mo stu­den­te ko­ji že­le stu­di­ra­ti u Za­gre­bu, Spli­tu ili Mos­ta­ru s dvi­je ti­su­će do­la­ra go­diš­nje. Do sa­da smo u Hr­vat­skoj od­ško­lo­va­li 300 stu­de­na­ta, no ma­lo tko se od­lu­či i os­ta­ti. Omo­gu­ća­va­mo i pro­gram za stu­den­te vi­nar­stva u Ka­li­for­ni­ji i do­ško­lo­va­nje u pro­izvod­nji vi­na, kroz Gr­gić fond – ka­že Ser­tić. Spo­mi­nje da Hr­va­ti vo­de mno­ge važ­ne kom­pa­ni­je u Si­li­cij­skoj do­li­ni, no ako i do­la­ze na lje­to ova­mo, na po­vra­tak ni­su sprem­ni. Pri­mje­ri­ce, glav­ni di­rek­tor In­te­la je Hr­vat Bri­an Kr­za­nich. Ono što od­bi­ja na­še is­e­lje­ni­ke, kao i go­to­vo sve stra­ne ula­ga­če, pris­tup je po­du­zet­niš­tvu. – U SAD-u po­du­zet­nik ima svo­je mjes­to. Os­nov­ni je stup druš­tva jer za­poš­lja­va. Sis­tem je slo­žen ta­ko da ti po­mog­ne da u to­me bu­deš us­pje­šan. Pri­mje­ri­ce, sa­me vam pris­tu­pa­ju agen­ci­je iz bi­lo ko­jeg di­je­la Ame­ri­ke ka­ko bi u slu­ča­ju da ako kod njih že­li­te po­kre­nu­ti po­sao umjes­to vas oba­vi­li sve pri­prem­ne rad­nje. Ban­ke se is­to ta­ko po­na­ša­ju, kao ser­vi­si. Mo­ja ban­ka­ri­ca do­đe, nu­di, pri­mje­ri­ce, po­volj­ni­ju ka­ma­tu i ima već pri­prem­lje­ne sve pa­pi­re za pot­pi­si­va­nje. Ta­ko se ni ne bo­jiš pri­je­va­re – za­klju­ču­je Ser­tić.

Pro­izvod­nja Fi­nan­ci­ra­ju se is­klju­či­vo iz pro­da­je, go­diš­nji iz­voz iz­no­si 35 mi­li­ju­na ku­na

Kul In Me­đu­na­rod­ni ku­li­nar­ski ins­ti­tut u ko­ji do­la­ze uče­ni­ci iz ci­je­log svi­je­ta, pa i iz Ki­ne: u Kul Inu pro­la­ze te­čaj ku­ha­nja ili ra­da slas­ti­ca

Ke­ra­mič­ke kom­po­nen­te pro­izvo­de se gdje je bi­la Že­lje­za­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.