Htje­li smo iz Ju­gos­la­vi­je iz­a­ći što bez­bol­ni­je

Od­lu­ka o su­ve­re­nos­ti je do­ne­se­na u dva tek­s­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - SLAVONSKI BROD Ve­dran Ba­len

Bi­li smo u svo­je­vr­s­nom ko­šma­ru. Od nas se tra­ži­la de­mo­kra­ci­ja, a u bor­bi za os­lo­bo­đe­nje de­mo­kra­ci­je ne­ma, ka­že An­te Kla­rić

To je bi­lo vri­je­me u ko­jem se ra­zvi­jao za­nos, ot­por, so­li­dar­nost i za­jed­niš­tvo, vri­je­me u ko­jem me­đus­tra­nač­ki su­ko­bi ni­su bi­li ta­ko iz­ra­že­ni kao da­nas – ka­že An­te Kla­rić, zas­tup­nik u pr­vom sa­zi­vu Hr­vat­skog sa­bo­ra. Os­vr­nuv­ši se na iz­gla­sa­va­nje Dek­la­ra­ci­je o su­ve­re­nos­ti i sa­mos­tal­nos­ti, on je is­tak­nuo ka­ko su u to do­ba ra­nih de­ve­de­se­tih u sa­bor­ni­ci sve od­lu­ke do­no­še­ne kon­sen­zu­som.

Sus­tav je sam se­bi pre­su­dio

Zas­tup­ni­ci su bi­li svjes­ni svo­je od­go­vor­nos­ti i opas­nos­ti vre­me­na u ko­jem su se naš­li i svi su htje­li da iz nje­ga iz­a­đu što bez­bol­ni­je. Ni­je mo­glo bi­ti pro­ma­ša­ja, jer su se na is­tom pro­gra­mu naš­li i pro­go­nje­ni i biv­ši pro­go­ni­te­lji. – Od­ba­ci­li smo ugo­vor o sa­ve­zu su­ve­re­nih dr­ža­va i sve što bi do­ve­lo u pi­ta­nje sa­mos­tal­nost Hr­vat­ske. Bi­li smo u ne­kom ko­šma­ru, od nas se tra­ži­la de­mo­kra­ci­ja, a u ra­tu i bor­bi za os­lo­bo­đe­nje ne­ma de­mo­kra­ci­je u kla­sič­nom smis­lu. Me­đu­tim, pos­to­ja­la je od­luč­nost da us­pos­ta­vi­mo dr­ža­vu, de­mo­kra­ci­ju i slo­bo­du. Me­to­de kat­kad ni­su bi­le pri­hvat­lji­ve ni za okru­že­nje ni za po­je­din­ce u na­šim re­do­vi­ma, ali bi­le su od­luč­ne i de­fi­ni­ra­le su nas kao me­đu­na­rod­no priz­na­ti su­bjekt – is­ti­če Kla­rić. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca u po­čet­ku ni­je bi­la sklo­na priz­na­va­nju hr­vat­ske neo­vis­nos­ti, ali rat i gru­ba agre­si­ja ko­joj smo bi­li iz­lo­že­ni utje­ca­li su na to da su i zem­lje u na­šem okru­že­nju po­če­le pre­poz­na­va­li o če­mu je ri­ječ. U tom smis­lu pu­no nam je zna­či­la po­dr­ška Nje­mač­ke, Aus­tri­je, Va­ti­ka­na i dru­gih ko­ji su pre­poz­na­va­li i shva­ća­li da se ras­pad Ju­gos­la­vi­je ne mo­že za­us­ta­vi­ti i da je sa­mo pi­ta­nje ko­jom će se me­to­dom ras­pas­ti sus­tav ko­ji je sam se­bi pre­su­dio. Iza od­lu­ka ko­je su se u to vri­je­me do­no­si­le sta­ja­la je vo­lja na­ro­da, one su bi­le iz­raz od­luč­nos­ti i hra­bros­ti, bez ko­je ne bi bi­lo mo­gu­će pos­ti­ći ve­li­čans­tve­ni cilj slo­bo­de i dr­ža­ve. Po­vre­me­ni iz­le­ti unu­tar hr­vat­skog kor­pu­sa o to­me ka­ko bi za­da­ne ci­lje­ve tre­ba­lo os­tva­ri­va­ti u ne­kom du­ljem pro­ce­su, sma­tra Kla­rić, bi­li su vi­še re­zul­tat stra­ha ne­go stvar­nog uvje­re­nja,

Kao zas­tup­nik u pr­vom sa­zi­vu Sa­bo­ra su­dje­lo­vao je u iz­gla­sa­va­nju svih od­lu­ka o sa­mos­tal­nos­ti Hr­vat­ske

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.