OSJEĆAT ĆETE SE KAO AL PACINO U “NESANICI”

Rey­kja­vik u ovo do­ba go­di­ne ima 22 sa­ta sun­ca dnev­no i vr­lo ugod­nu tem­pe­ra­tu­ru

Vecernji list - Hrvatska - - Putovanja & Pića -

Is­lan­d­sku me­tro­po­lu si­gur­no ne­će­te za­obi­ći ako već sle­ti­te na Is­land. Iako, ni­je nuž­no da po­sje­ti­te naj­ve­ći grad na ovom uda­lje­nom oto­ku, to­li­ko čud­nom i da­le­kom od os­tat­ka Eu­ro­pe da se ne­kad za­pi­ta­te pri­pa­da li ovaj svi­jet do­is­ta Sta­rom kon­ti­nen­tu, jer zrač­na lu­ka u Ke­fla­vi­ku uda­lje­na je 50 ki­lo­me­ta­ra, a pre­no­ći­šta za tu­ris­te ima u sva­kom se­lu. No ipak, kad ste već tu, ne­moj­te pre­sko­či­ti Rey­kja­vik, ima on svo­ju li­je­pu vi­kin­šku du­šu. Na­kon što pre­uz­me­te svoj auto­mo­bil u zrač­noj lu­ci (to sva­ka­ko re­zer­vi­raj­te na vri­je­me jer ste bez auta na Is­lan­du mr­tvi) i na­kon 40-ak mi­nu­ta do­đe­te u Rey­kja­vik, bez pro­ble­ma ćete po­mo­ću apli­ka­ci­je He­re na svom pa­met­nom te­le­fo­nu pro­na­ći svo­ju so­bu. U gra­du obič­no ne­ma pro­met­ne gu­žve, a ako slu­čaj­no i zap­ne­te, nit­ko vam ne­će ner­voz­no tru­bi­ti. Grad je, za­ču­do, pun bes­plat­nih mjes­ta za par­ki­ra­nje. U sa­mom cen­tru par­ki­ra­li­šte se na­pla­ću­je, ali oko gu­es­t­ho­usea i hos­te­la auto­mo­bil se slo­bod­no par­ki­ra na ces­ti. U uli­ci Njarðar­ga­ta, ko­ja se na­la­zi u ši­rem cen­tru gra­da i u ko­joj je gla­so­vi­ta cr­k­va Hal­l­grím­skir­kja, pre­no­ći­šte za dvo­je mo­že se pro­na­ći za 80 eura. I to s do­ruč­kom. U toj uli­ci bes­plat­no par­ki­ra­te auto i sve zna­čaj­ni­je stva­ri u dva-tri sa­ta obi­đe­te pje­ši­ce. Ko­lo­rit­ne ku­ći­ce ovu naj­sje­ver­ni­ju me­tro­po­lu na svi­je­tu či­ne to­plom. Rey­kja­vik će vas iz­ne­na­di­ti i tem­pe­ra­tu­rom: dok se u Za­gre­bu proš­le zi­me ona spu­šta­la i do -13, u ovom gra­du ne pa­da čes­to is­pod -5. U ovo do­ba go­di­ne, ka­da je naj­bo­lje ići u taj dio svi­je­ta, tem­pe­ra­tu­ra je iz­me­đu ugod­nih 10 i 18. Naj­ve­ći pro­blem pred­stav­lja to što je od iz­la­ska do za­la­ska sun­ca tek oko dva sa­ta, ta­ko da ne­ma pra­vog mra­ka. Mo­gli bis­te se osje­ća­ti po­put Ala Pa­ci­na u “Nesanici”. U Rey­kja­vi­ku ni­po­što ne­moj­te ući u pr­vi res­to­ran ili ka­fić i na­ru­či­ti je­lo ili pi­će a da do­bro ne po­gle­da­te cje­nik. Jes­ti je naj­bo­lje po tr­go­vi­na­ma, a za pi­vo je naj­bo­lje pra­ti­ti kad je u ko­jem ka­fi­ću hap­py ho­ur, ta­da je dvos­tru­ko jef­ti­ni­je. U gra­du je mnoš­tvo eg­zo­tič­nih mu­ze­ja, u cen­tru je ne­ko­li­ko pu­bo­va i Hard rock ca­fe na dvi­je eta­že. Keš vam ne tre­ba, sa­mo kar­ti­ca ko­ju ni­ka­da ne is­pu­šta­te iz ru­ku jer vam sva­ki tr­go­vac po­nu­di da ju sami umet­ne­te. Ra­čun ni­je oba­vez­no uze­ti i tr­go­vac vas uvi­jek pi­ta ho­će­te li ga. Svi u Rey­kja­vi­ku go­vo­re en­gle­ski i ni­su na­met­lji­vi. U gra­du ne­ma šo­ping-cen­ta­ra kao kod nas i ne­ma his­te­rič­nih trgovina ko­je vas ma­me na ba­ca­nje nov­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.